Numerická a výpočtová matematika

Charakteristika oboru

Obor numerická a výpočtová matematika se zabývá vývojem, analýzou, algoritmizací a implementací metod pro zpracování matematických modelů pomocí výpočetní techniky. Realizuje tedy přechod od teoretické matematiky k prakticky použitelným výsledkům. Důraz je kladen též na tvořivou práci s počítačem a vytváření aplikačního programového vybavení. Nedílnou součástí studia je verifikace daných metod. Studium přirozeně navazuje na bakalářský obor Obecná matematika, zaměření Matematické modelování a numerická analýza na MFF UK. Obor je koncipován tak, že umožňuje studium i studentům, kteří absolvovali bakalářské studium matematiky jiného zaměření či na jiné vysoké škole s tím, že chybějící znalosti si musí studenti doplnit. Posluchači se nejprve seznámí s moderními metodami pro řešení parciálních diferenciálních rovnic, metodou konečných prvků, lineární a nelineární funkcionální analýzou a metodami maticových výpočtů. Později si studenti volí z nabídky povinně volitelných předmětů zejména podle typu diplomové práce.

Uplatnění absolventů

Absolvent oboru Numerická a výpočtová matematika má vědomosti směřující k numerickému řešení úloh praxe, počínaje návrhem diskretizace, numerické analýzy až po vlastní implementaci na počítačích a verifikaci výsledků. Pro tyto úlohy umí navrhnout či vybrat vhodnou numerickou metodu, provést její numerickou analýzu a implementovat počítačovou realizaci včetně analýzy výpočetní chyby. Celý proces numerického řešení od návrhu metody po vlastní numerické řešení umí absolventi kriticky rozebrat, zhodnotit a jeho jednotlivé části sladit, aby tvořily vzájemně vyvážený celek. Umějí také posoudit, nakolik se výsledky numerických výpočtů blíží realitě. Absolventi jsou schopni analytického přístupu k řešení obecných problémů a návrhu jejich řešení založených na důkladné a rigorózní argumentaci. Mají dostatečnou kvalifikaci jak k doktorskému studiu na domácích či zahraničních vysokých školách, tak pro uplatnění v praxi, zejména v průmyslu, základním a aplikovaném výzkumu či veřejné správě.

Detailní informace

Detaily ohledně vstupních požadavků, studijních plánů a doporučeného průběhu studia jsou obsažené v Karolince.