Lidé na Matematickém ústavu UK

Matematický ústav UK

prof. RNDr. Jan Rataj, CSc.
Zástupce ředitele
Telefon 951 55 3208
Místnost K 384 (4044)

Bc. Martina Kašparová,
Sekretářka
Telefon 951 55 3203
Místnost K 377 (4050)
Christoph Allolio, Ph.D.

Christoph Allolio
Membránová biofyzika, elasticita závislá na křivosti, aplikovaná diferenciální geometrie, elektrostatika kontinua, mezifázové jevy, molekulární simulace, multiscale simulace, stochastické procesy, elektronová struktura.

doc. RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D.

Miroslav Bulíček
Odborný asistent | MÚUK
Telefon 951 55 3210
Místnost K 354 (4026)
Parciální diferenciální rovnice - existenční teorie, regularita, stabilita řešení; termodynamika kontinua; matematická analýza a  modelování proudění a deformace materiálů s komplikovanou reologií

RNDr. Zdeňka Crkalová,

Zdeňka Crkalová
THP | MÚUK
Telefon 951 55 3218
Místnost K 389 (4037)
Výkonná a technická redaktorka časopisu Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae.

Roman Golovko, Ph.D.

Roman Golovko
Odborný asistent | MÚUK
Telefon 951 55 3209
Místnost K 386 (4043)
Symplektická a kontaktní topologie, nízkodimenzionální topologie, dynamické systémy.

RNDr. Jaroslav Hron, Ph.D.

Jaroslav Hron
Odborný asistent | MÚUK
Telefon 951 55 3207
Místnost K 382 (4045)
Numerické řešení problémů proudění v biomechanice, metoda konečných prvků, paralelní řešení velkých řídkých soustav, software pro rozsáhlé výpočty.

prof. Ing. Branislav Jurčo, CSc., DSc.

Branislav Jurčo
Profesor | MÚUK
Telefon 951 55 3231
Místnost K 454 (5044)
Matematická fyzika, homologické a homotopické metody v teorii strun a  kvantové teorii pole, vyšší geometrické a algebraické struktury a jejich aplikace ve fyzice, BV kvantování kalibračních teorií, zobecněná geometrie

Bc. Martina Kašparová,

Martina Kašparová
THP | MÚUK
Telefon 951 55 3203
Místnost K 377 (4050)

Mgr. Lukáš Krump, Ph.D.

Lukáš Krump
Lektor | MÚUK
Telefon 602 363 141
Místnost K 378 (4039)
Invariantní operátory v kontextu diferenciální geometrie a Cliffordovy analýzy. Klasická a moderní projektivní a neeuklidovská geometrie.

doc. RNDr. Svatopluk Krýsl, Ph.D.

Svatopluk Krýsl
Docent | MÚUK
Telefon 951 55 3221
Místnost K 376 (4051)
Teorie symplektických Diracových operátorů. Hodgove teorie pro eliptické komplexy na hilbertovských fíbracích nad kompaktními varietami. Aplikace teorie reprezentací Lieových grup v diferenciální geometrii.

doc. RNDr. Roman Lávička, Ph.D.

Roman Lávička
Docent | MÚUK
Telefon 951 55 3202
Místnost K 388
Matematická analýza, hyperkomplexní analýza. Aplikace teorie reprezentací Lieových grup a superalgeber. Konstrukce Gelfand-Tsetlinových bází pro polynomiální řešení invariantních diferenciálních rovnic.

prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc.

Josef Málek
Profesor | MÚUK
Telefon 951 55 3220
Místnost K 356 (4028)
Analýza nelineárních parciálních diferenciálních rovnic, zejména rovnic popisujících mechanické, tepelné či chemické procesy v tekutinách, pevných látkách a směsích. Termodynamika a mechanika nenewtonských tekutin.

Dr. Re O'Buachalla,

Re O'Buachalla
Můj výzkum se týká nekomutativní geometrie kvantových grup a jejich kvantových homogenních prostorů, zejména kvantové vlajkové variety. Pro svoji práci používám směs Hopfových algeber, monoidních kategorií, Lieovy teorie, komplexní a Kählerovy geometrie, C* -algeber a neomezené teorie operátorů.

doc. RNDr. Michal Pavelka, Ph.D.

Michal Pavelka
Mé hlavní dva vědecké zájmy jsou: Geometrická nerovnovážná termodynamika a teoretická elektrochemie. V tom prvním typicky spojuji hamiltonovskou mechaniku s gradientní dynamikou, zatímco v tom druhém simuluji vodíkové palivové články a redoxní průtočné baterie. Vyučuji dva předměty, které tato témata obsahují.

doc. RNDr. Dušan Pokorný, Ph.D.

Dušan Pokorný
Odborný asistent | MÚUK
Telefon 951 55 3209
Místnost K 386 (4043)
Reálná analýza (konvexní funkce, zobecnění konvexity), fraktální geometrie (fraktální křivosti), integrální geometrie (křivosti pro singulární množiny), další náhodná témata (Tukeyova hloubka, stochastické procesy)

prof. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D., DSc.

Milan Pokorný
Docent | MÚUK
Telefon 951 55 3397
Místnost K 357 (4029)
Matematická analýza parciálních diferenciálních rovnic, zejména rovnic matematické mechaniky a termodynamiky tekutin. Existence řešení, regularita, kvalitativní vlastnosti řešení.

Mgr. Vít Průša, Ph.D.

Vít Průša
Odborný asistent | MÚUK
Telefon 951 55 3210
Místnost K 354 (4026)
Termodynamika kontinua, fenomenologický popis nelineární odezvy komplexních materiálů, nenewtonovské tekutiny, stabilita proudění.

prof. RNDr. Jan Rataj, CSc.

Jan Rataj
Profesor | MÚUK
Telefon 951 55 3208
Místnost K 384 (4044)
(Geometrická) teorie míry, konvexní geometrie, integrální geometrie (zejména míry křivosti množin se singularitami a jejich integrálně-geometrické vztahy), stochastická geometrie.

RNDr. Ing. Jaroslav Richter,

Jaroslav Richter
THP | MÚUK
Telefon 951 55 3206
Místnost K 381 (4046)
Uživatelská podpora

prof. Ing. Tomáš Roubíček, DrSc.

Tomáš Roubíček
Vědecký pracovník | MÚUK
Telefon 951 55 3213
Místnost K 393 (4039)
Aplikovaná matematická analýza, parciální diferenciální rovnice, matematické modelováni v mechanice a fyzice spojitých prostředí a materiálové vědě a inženýrství, termodynamika, teorie optimalizace, a numerická analýza.

doc. RNDr. Petr Somberg, Ph.D.

Petr Somberg
Docent | MÚUK
Telefon 951 55 3398
Místnost K 353 (4025)
Diferenciální a algebraická geometrie, Lieovy grupy a algebry (klasické, afinní, super) a jejich representační teorie, Homogenní prostory (vlajkové variety, (lokální) symetrické prostory, reduktivní prostory), Homogenní vektorové bundly a jejich ekvivariantní homomorfismy, Konečné reflexní grupy a jejich geometrie, Homotopie a (ko)homologické teorie (ekvivariantní spektra), Kvantové grupy a nekomutativní geometrie (kvantové homogenní prostory.)

prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc.

Vladimír Souček
Profesor | MÚUK
Telefon 951 55 3205
Místnost K 379 (4048)
Invariantní diferenciální operátory na varietách s danou geometrickou strukturou. Zobecněné Cartanovy geometrie, a speciálně parabolické geometrie. Cliffordova analýza v jedné a ve víc proměnných. Aplikace teorie reprezentací v analýze. Exaktní komplexy invariantních diferenciálních operátorů.

doc. RNDr. Ondřej Souček, Ph.D.

Ondřej Souček
Odborný asistent | MÚUK
Telefon 951 55 2536
Místnost A 1141 (1215)
Matematické modelování a numerické výpočty v pozemské a planetární geofyzice (slapově buzená deformace, disipace a transportní procesy v  nitrech ledových měsíců Europa a Enceladus, numerické modelování evoluce pevninských ledovců na Zemi a na Marsu); Termodynamika a mechanika kontinua (konstitutivní teorie komplexních materiálů, termodynamika a  mechanika kontinua na površích, terdmodynamické modelování okrajových podmínek); Teorie směsí (heterogenní katalýza, proudění pórézním prostředím, částečné tavení a transport taveniny)

doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D.

Zbyněk Šír
Docent | MÚUK
Telefon 951 55 3219
Místnost K 349 (4021)
Výuka různých geometrických předmětů souvisejících s abstraktní a aplikovanou geometrií. Vědecky se zajímám o Geometrické modelování a související geometrické aplikace, o teoretickou diferenciální geometrii a o historii geometrie.

Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D.

Dalibor Šmíd
Lektor | MÚUK
Telefon 951 55 3204
Místnost K 378
Výuka matematických kurzů pro studenty matematiky, fyziky a učitelství.

RNDr. Karel Tůma, Ph.D.

Karel Tůma
Zabývám se chováním složitých materiálů, jak tekutin, tak pevných látek, které disipují energii. Příkladem jsou nenewtonské tekutiny se složitou reologií, jako jsou viskoelastické tekutiny nebo slitiny s tvarovou pamětí procházející martenzitickou transformací. Provádím numerické simulace těchto modelů pomocí metody konečných prvků s aplikacemi v souvisejících oblastech.