738. Administration Department

Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Praha 2
E-mail: spr@dekanat.mff.cuni.cz

People

Rooms

Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 2027/3, Praha 2
2nd basement:
M -288
 

Charles University, Faculty of Mathematics and Physics
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2, Czech Republic
VAT ID: CZ00216208

HR Award at Charles University

4EU+ Alliance