Anna Maškarová

Department
Administration Department
Phone
+420 95155 1201
E-mail
maskarova@dekanat.mff.cuni.cz
Room / building
M -132, 1st basement, Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 2027/3, Praha 2