Zemřela docentka Danka Slavínská

25. června 2021

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 23. června 2021 zemřela ve věku nedožitých 83 let doc. Danka Slavínská, CSc., docentka Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a aktivní členka pražské pobočky JČMF.

Celoživotní odborná a pedagogická dráha docentky Danky Slavínské byla úzce spojena s Matematicko-fyzikální fakultou UK a Katedrou makromolekulární fyziky, kde působila až do svého odchodu do penze v roce 2021. Svou pedagogickou prací přispěla nesmazatelným způsobem k rozvoji výuky mechaniky a molekulové fyziky, podílela se na vypracování koncepce výuky magisterského studia fyziky polymerů a následně fyziky kondenzovaných soustav a materiálů. Zásadní měrou se zasloužila o vznik a rozvoj fyzikálního praktika na MFF UK, ve kterém také dlouhodobě úspěšně působila. Své dlouholeté pedagogické zkušenosti a široký fyzikální rozhled uplatnila při tvorbě celé řady učebních textů a skript i jako konzultantka mladších kolegů při řešení vědeckých a pedagogických problémů.

Po stránce vědecké se docentka Slavínská profilovala v oblasti fyziky polymerních vrstev, přičemž se jako autorka nebo spoluautorka podílela na vzniku 117 původních odborných prací, které dosáhly více než 2100 citací. Měla zásadní přínos k vytvoření týmu skupiny plazmových polymerů a až do svého odchodu do důchodu byla jeho nepostradatelným členem, přičemž významně přispěla k plnění celé řady grantových projektů.

Docentka Slavínská byla i velmi aktivní v propagaci fyziky a organizaci života české fyzikální komunity. Dlouhodobě působila jako předsedkyně Fyzikálního oddělení pražské pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků, kde se podílela na organizaci Setkání pražských fyziků nad aktuálními problémy fyziky. V České fyzikální společnosti organizovala v letech 2004 až 2010 Soutěž vědeckých prací mladých fyziků o cenu Milana Odehnala.

Za svou pedagogickou a vědeckou činnost převzala v roce 2008 medaili České fyzikální společnosti a v roce 2012 pamětní medaili Matematicko-fyzikální fakulty UK.

Docentka Danka Slavínská nebyla jen excelentní pedagožkou a vědkyní, ale díky svému životnímu optimismu a nadhledu i milou a srdečnou kolegyní a společnicí, vždy ochotnou poradit a pomoci. Jejím odchodem tak ztrácíme všichni, kteří ji kdy potkali, laskavou a moudrou ženu.

Čest její památce!

 

Poslední rozloučení se zesnulou se koná v pátek 2. července 2021 v 10:15 hod.
v obřadní síni krematoria v Praze-Motole.

Doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
děkan MFF UK

Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2