Zemřel doktor Karel Závěta

3. února 2023

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 1. února 2023 zemřel ve věku nedožitých 90 let RNDr. Karel Závěta, CSc.

Dr. Závěta (* 19. 3. 1933 v Praze) byl významnou osobností fyziky kondenzovaných látek. Od roku 1956 působil v Ústavu technické fyziky ČSAV, dnešního Fyzikálního ústavu AV ČR, kde se věnoval studiu feritů a elektrické vodivosti k měření magnetokalorického jevu. Několik let pak zastával funkci vědeckého tajemníka ústavu.

Během půlroční stáže ve skupině K. P. Bělova na Moskevské státní univerzitě se zabýval fyzikálními vlastnostmi monokrystalů feritů a poté se navrátil do již mezitím přejmenovaného Ústavu fyziky pevných látek. V 60. letech ve spolupráci se skupinou E. Trinklera z Lotyšské akademie věd v Rize studoval vliv gama záření na magnetické vlastnosti feritů. O magnetických vlastnostech pevných látek přednášel také na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1968 a 1969 působil jako hostující profesor na University of Maryland, spolupracoval rovněž se skupinou J. Schneidera v Drážďanech v rámci výzkumu amorfních materiálů, který byl v 70. letech obohacen o studium vlastností magnetických kovových skel ve formě tenkých pásků připravovaných ve skupině P. Duhaje ve Fyzikálním ústavu SAV. Úspěšné výsledky výzkumu amorfních materiálů ve spolupráci s drážďanskou skupinou byly v r. 1982 odměněny společnou cenou ČSAV a AdW NDR.

Od počátku 80. let se K. Závěta na půdě Fyzikálního ústavu s využitím skenovací elektronové mikroskopie zabýval ve spolupráci se skupinou K. Jurka magnetickou doménovou strukturou amorfních pásků. O něco později navázal těsnou a plodnou spolupráci s T. Zemčíkem z ÚFM ČSAV v Brně, kdy ke zkoumání magneticky uspořádaných amorfních látek začali využívat Mössbauerovu spektroskopii. Velmi plodnou se ukázala také jeho těsná spolupráce s E. Pollertem a později s O. Kamanem a V. Herynkem, se kterými se věnoval magnetickým nanočásticím oxidů železa a jejich využitím v medicíně pro hypertermii při léčbě nádorových onemocnění. Kromě toho se K. Závěta zabýval ve spolupráci s Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského komplexním výzkumem katalytických vlastností zeolitů se zabudovanými ionty železa.

V roce 1993 se stal vedoucím laboratoře Mössbauerovy spektroskopie jako společného pracoviště MFF UK, FZÚ AV ČR, PřF UK a ÚACh AV ČR v areálu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Troji a byl jejím vedoucím až do roku 2009. V době svého působení na katedře fyziky nízkých teplot MFF UK byl školitelem nebo konzultantem řady bakalářských, diplomových či dizertačních prací a přednášel o Mössbauerově spektroskopii a magnetických nanočásticích v magisterském a doktorském studijním programu. Vědecké činnosti se věnoval až do poslední chvíle. Ještě v loňském roce spolu se svým zetěm P. Ripkou upravoval a redigoval druhé vydání knihy Magnetic sensors and magnetometers.

Na „Káju Závětu“ (jinak se o něm asi nikdo, kdo ho blíže znal, nezmínil) vzpomíná celá fyzikální komunita jako na jednoho z gentlemanů ve fyzice, s velkou variabilitou elegantních motýlků pod krkem a jako na osobnost, která se celý svůj plodný život řídila citátem A. Mauroise: „Stárnutí je zlozvyk, na nějž opravdu zaměstnaný člověk nemá čas.“

Čest jeho památce.

 

Poslední rozloučení se bude konat
ve Velké obřadní síni krematoria ve Strašnicích
dne 14. února 2023 od 15 hodin.