Zemřel docent Ivo Chudáček

16. listopadu 2021

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 10. listopadu 2021 zemřel ve věku 89 let doc. RNDr. Ivo Chudáček, DrSc., docent fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

Životní dráha doc. Ivo Chudáčka byla po dlouhou dobu úzce spojena s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy. Po celý svůj profesní život byl zapojen do procesu fyzikálního vzdělávání a organizace vědeckého života na MFF UK. V sedmdesátých letech se výraznou měrou zasloužil o vznik samostatné Katedry fyziky polymerů (dnešní Katedra makromolekulární fyziky), kterou po dlouhé období úspěšně vedl. Během své aktivní vědecké dráhy se zabýval především problematikou elektrografických materiálů a materiálů pro elektrorentgenografii. V této oblasti patřil k předním odborníkům a byl držitelem několika patentů.

Ti, kdo ho znali, na něj budou vzpomínat nejen jako na někdejší výraznou osobnost akademické komunity fakulty, ale také jako na vitálního a milého člověka.Poslední rozloučení se zesnulým se koná ve středu 17. listopadu 2021 v 10:30 hodin v kostele sv. Kateřiny v Nalžovských Horách.Doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
děkan MFF UK
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2