Partnerský program a Malostranské IT setkání

6. listopadu 2014
Na neformálním setkání členů Partnerského programu bylo představeno fungování programu novým zájemcům z komerční sféry. Na představení navázalo páté Malostranské IT setkání, informující o zajímavých IT projektech aktuálně realizovaných na Matfyzu.

Na neformálním setkání členů Partnerského programu bylo představeno fungování programu novým zájemcům z komerční sféry. Na představení navázalo páté Malostranské IT setkání, informující o zajímavých IT projektech aktuálně realizovaných na Matfyzu.

Partnerský program, který se oficiálně rozjel v dubnu letošního roku, podporuje propojení výzkumné akademické sféry se sférou komerční. Neformální spolupráce firem a studentů MFF UK na konkrétních projektech funguje už řadu let; od její institucionalizace si obě strany slibují větší efektivitu a lepší využití stávajícího potenciálu. Spolupráce v rámci Partnerského programu je cílenější než například sponzorské dary, dále je dlouhodobější a tím pádem také perspektivnější.

Aktivity Partnerského programu jsou podporovány ze strany fakulty i univerzity. V rámci setkání vystoupil s příspěvkem MUDr. Milan Prášil, MBA, z Centra pro přenos poznatků a technologií (CPPT) UK. Tato instituce má na starost koordinaci přenosu poznatků a technologií na úrovni celé univerzity. MUDR. Prášil označil aktuální přesah výzkumu do aplikační sféry jako nedostatečný a zdůraznil, že aby mohlo v budoucnu docházet k efektivnějšímu transferu technologií, je třeba podporovat inovační potenciál univerzity. „Aktuálně je velký zájem například o oblasti duševního vlastnictví nebo smluvního práva. V budoucnu bychom se potom měli soustředit zejména na rozšiřování skupiny inovátorů,“ dodal Prášil.

Předseda Pracovní skupiny pro partnerství a jeden z autorů projektu, Mgr. Martin Děcký, prezentoval na setkání základní principy Partnerského programu společnostem, které projevily o spolupráci s Matfyzem zájem. Znovu podtrhl důležitost provázanosti základního výzkumu a užití nových poznatků v průmyslové praxi. Naznačil také možný vývoj programu do budoucna, který by spočíval například ve vytvoření databáze partnerů. Vyzvedl velkou přidanou hodnotu studentů a absolventů Matfyzu, založenou na kvalitní výuce, která je systematická, komplexní i praktická, a proto dává studentům ucelený soubor kompetencí.

Malostranské IT setkání

Na představení Programu přítomným zástupcům firem navázaly prezentace projektů, které vznikly na Matfyzu a které mají potenciál pro žádoucí propojení komerční a akademické sféry. Prezentace se odehrály pod společným názvem Malostranská IT setkání. Ačkoliv se prezentované projekty lišily svým zaměřením, hlavní znaky mají společné: jsou inovativní, mají velký potenciál k užití v komerčním prostředí a vznikly na Matfyzu.

  • Mgr. Petr Jenček představil způsob, jak ušetřit čas při zpracování papírových dodavatelských faktur. Nástroj Qinve provede extrakci informací z papírové faktury a převede je do účetního systému.
  • Hlasový konverzační systém Alex PTIcs, který prezentoval doktor Filip Jurčíček, poskytuje informace o veřejné dopravě v České republice. Vývoj tohoto hlasového systému stále probíhá.
  • Student Bc. Karel Klíma se svými spolužáky popsal, jak funguje právní informační systém Justinian. Ten umožňuje komplexní práci s právními informacemi a interaktivní vizualizaci právního prostředí ČR.
  • Bc. Petr Fanta vystoupil s nástrojem Textan, který zefektivňuje získávání informací z nestrukturovaných dokumentů a umožňuje získané informace uložit a procházet. Textan v dokumentech rozpoznává entity a eventuálně také vztahy, které mezi nimi existují.
  • DEECo je komponentový model, který implementuje nový způsob modulárního návrhu softwaru pro distribuované cyber-physical systémy. Kombinuje koncepty komponentového návrhu s koncepty autonomie a adaptivity. Jeho fungování publiku popsal Eng. Ilias Gerostathopoulos.
  • Poslední představený projekt, který přiblížil Mgr. Vojtěch Horký, řeší problém mapování špatných výsledků výkonnostních či zátěžových testů pomocí SPL (stochastic performance logic). Použitím SPL je možné odhalit výkyvy ve výkonu během vývoje softwaru a včas na ně upozornit.
  • Více informací Malostranských IT setkáních a o jednotlivých projektech najdete najdete zde.

Jak je z povahy představených projektů patrné, aplikace poznatků získaných na Matfyzu má široký záběr. Po několika měsících fungování zájem o Partnerský program roste a spolupráce komerční a akademické sféry by tak v budoucnu měla být ještě intenzivnější.

- OMK -