Martin Vácha hostujícím profesorem

20. dubna 2016
Na zasedání vědecké rady MFF UK byl slavnostně předán dekret o jmenování hostujícím profesorem Univerzity Karlovy prof. RNDr. Martinu Váchovi, CSc., který působí na prestižním Tokijském technologickém institutu.

Na zasedání vědecké rady MFF UK byl slavnostně předán dekret o jmenování hostujícím profesorem Univerzity Karlovy prof. RNDr. Martinu Váchovi, CSc., který působí na prestižním Tokijském technologickém institutu.

Profesor Vácha vystudoval obor chemické fyziky na Matematicko-fyzikální fakultě UK, kde také získal titul CSc. Po krátkém působení na téže fakultě jako odborný asistent a vědecký pracovník odcestoval na postdoktorální vědecký pobyt do Japonska. Zde se na několika státních a soukromých institucích a univerzitách vystřídal na pozicích vědeckého pracovníka, odborného asistenta a docenta. Od roku 2014 zastává pozici řádného profesora na Tokyo Institute of Technology.

Svoji vědeckou kariéru začal použitím vysoce rozlišené optické spektroskopie, konkrétně metody spektrálního vypalování děr, ke studiu primárních dějů ve fotosyntéze a ke studiu fotofyzikálních procesů v polymerech. Později rozšířil své aktivity na rozvoj a použití metody spektroskpie jednotlivých molekul při nízkých teplotách a na studium jednotlivých nanostruktur molekulárnich agregátů.

V současné době se věnuje především použití metody spektroskopie jednotlivých molekul a jednotlivých nanočástic při pokojových teplotách ke studiu vlastností organických molekul, molekulárních komplexů, polymerů a organických polovodičových materiálů na molekulární úrovni a v nanometrových měřítkách. Jako příklady výzkumných témat a výsledků z nedávné doby lze uvést studium vztahu mezi tvarem (konformací) a fotofyzikálními vlastnostmi jednotlivých řetězců konjugovaných polymerů, studium lokální dynamiky v tenkých polymerních filmech, studium jevu elektroluminiscence na úrovni jednotlivých molekul a polymerních řetězců, studium struktury a funkce jednotlivých anténních komplexů zelených fotosyntetických bakterií, studium jevu zesílení fluorescence a přenosu excitační energie vlivem lokálního plasmonu jednotlivých nanočástic drahých kovů, studium základních vlastností jednotlivých kvantových teček ternárních polovodičů nebo mikroskopické studium jevu fluorescenční upkonverze prostřednictvím anihilace tripletních stavů.

Profesor Vácha je autorem či spoluautorem 115 původních vědeckých prací v odborných časopisech, 4 patentů a mnoha zvaných přednášek na mezinárodních konferencích.

– OMK –