Komise

Státní rigorózní komise

Fyzika povrchů a rozhraní

Požadavky ke státní rigorózní zkoušce

Širší vědní základ
Elektromagnetické pole. Vlnová funkce. Relace neurčitosti. Schrödingerova rovnice a její řešení v jednoduchých případech. Přibližné metody kvantové teorie. Elektron v periodickém prostředí, pásová struktura. Chemická vazba. Termodynamické potenciály, rovnováha, fázové pravidlo, fázové přechody. Statistická rozdělení, vztah termodynamických a statistických veličin, entropie. Náhodné procesy, fluktuace, jejich charakteristiky. Krystalografie a struktura pevných látek, typy vazeb. Fonony. Elektronová struktura pevných látek, hustota stavu, Fermiho energie, lokální stavy. Transportní jevy, rovnice kontinuity, difúzní rovnice, relaxační doby, mechanismy rozptylu.
Pokročilé partie oboru
Objemové a povrchové procesy ve vakuových systémech, vypařování a kondenzace, interakce plynu s pevnou látkou (povrchová, objemová), čerpací proces, mezní tlak. Fyzikální principy metod získávání a měření nízkých tlaků. Pohyb nabitých částic v elektrických a magnetických polích, základní elektronové optické soustavy. Hmotová spektroskopie. Rozhraní dvou pevných látek (kov- kov, kov-polovodič, polovodič-polovodič), elektronické procesy na rozhraních, fyzikální principy a funkce elektronických prvku. Povrch pevné látky (struktura, čistota, jevy rekonstrukce a relaxace), elektronová struktura povrchu (kovy a polovodiče), povrchové stavy, ohyb pásu, výstupní práce. Fyzikální jevy na površích (adsorpce; emise nabitých částic - termoemise, termiontová emise, povrchová ionizace, tunelová emise, ionizace v silném poli, fotoemise; interakce záření a částic s pevnou látkou). Vytváření definovaných povrchů a tenkých vrstev, základní metody. Teorie růstu tenkých vrstev, epitaxe. Specifické vlastnosti tenkých vrstev, transport náboje tenkou vrstvou. Diagnostické metody (mikroskopie, elektronové a iontové spektroskopie, difrakční metody).
Speciální část
Podle zaměření práce uchazeče bude určena speciální otázka z oboru.

Doporučená literatura

[1]Anselm A. I.: Úvod do teorie polovodičů. Academia, Praha 1967.
[2]Eckertová L. a kol.: Fyzikální elektronika pevných látek. Univerzita Karlova, Praha 1992.
[3]Eckertová L. a kol.: Metody analýzy povrchů, elektronová spektroskopie. Academia, Praha 1990.
[4]Eckertová L.: Elektronika povrchů (skriptum.) SPN, Praha 1983.
[5]Eckertová L.: Physics of Thin Films. SPN- Plenum Press, New York - Praha 1986.
[6]Kittel Ch.: Úvod do fyziky pevných látek. Academia, Praha 1985.
[7]Venables J. A., Spiller G. D. T., Hanbücken M.: Rep. Prog. Phys., 47 (1984) 399-459.
[8]Zangwill A.: Physics at Surfaces. Cambr. Univ. Press, Cambridge 1988.