Děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
vypisuje výběrové řízení na obsazení následujících pracovních míst
s termínem podání přihlášek 31. března 2019:

 

FYZIKÁLNÍ SEKCE

 • profesor/ka ve Fyzikálním ústavu UK ve mzdové třídě AP4 v oboru fyzika se zaměřením na biofyziku a  chemickou fyziku

  kód pracovního místa: 201903-AP4-FUUK

  Nástup: 1. června 2019 nebo podle dohody.

 • docent/ka v  Ústavu částicové a  jaderné fyziky ve mzdové třídě AP3 v oboru fyzika se zaměřením na subjadernou fyziku

  kód pracovního místa: 201903-AP3-UCJF

  Nástup: 1. června 2019 nebo podle dohody.

 • akademický vědecký pracovník/akademická vědecká pracovnice ve Fyzikálním ústavu UK ve mzdové třídě VP2 v oboru fyzika se zaměřením na optiku a  optoelektroniku

  kód pracovního místa: 201903-VP2A-FUUK

  Kvalifikační předpoklady: Zkušenosti s přípravou a  charakterizací tenkých vrstev pomocí magnetooptické mikroskopie, magnetometrie a transportních měření jsou vítány.

  Nástup: 1. října 2019 nebo podle dohody.

 • odborný asistent/odborná asistentka na Katedře fyziky materiálů ve mzdové třídě AP2 v oboru fyzika se zaměřením na fyziku materiálů

  kód pracovního místa: 201903-AP2-KFM

  Kvalifikační předpoklady: Znalost pokročilých metod zjišťování struktury materiálů jako jsou řádkovací elektronová mikroskopie, difrakce zpětně odražených elektronů a mikroskopie atomárních sil. Výhodou je zkušenost s výzkumem v oblasti ultrajemnozrnných kovových materiálů. Uchazeč musí být schopen začít vést výuku v českém (nebo slovenském jazyce) nejdéle do 12 měsíců od nástupu na pracovní pozici.

  Nástup: 1. října 2019 nebo podle dohody.

 • odborný asistent/odborná asistentka na Katedře chemické fyziky a optiky ve mzdové třídě AP2 v oboru fyzika se zaměřením na optoelektroniku

  kód pracovního místa: 201903-AP2-KCHFO

  Kvalifikační předpoklady: Vítaná je především zkušenost se spintronikou a terahertzovou spektroskopií.

  Nástup: 1. října 2019 nebo podle dohody.

 • akademický vědecký pracovník /pracovnice na Katedře fyziky atmosféry ve mzdové třídě VP2

  kód pracovního místa: 201903-VP2A-KFA

  Kvalifikační předpoklady: Zkušenosti s modelováním atmosférické chemie, kvality ovzduší a biogenních emisí, jakož i s diagnostikou souvisejících procesů jsou vítány.

  Nástup: 1. října 2019 nebo podle dohody.

 

INFORMATICKÁ SEKCE

 • profesor/ka v Informatickém ústavu UK ve mzdové třídě AP4 v oboru informatika se zaměřením na teoretickou informatiku

  kód pracovního místa: 201903-AP4-IUUK

  Nástup: 1. června 2019 nebo podle dohody.

 • docent/ka v Ústavu formální a aplikované lingvistiky ve mzdové třídě AP3 v oboru zpracování přirozeného jazyka se zaměřením na strojový překlad

  kód pracovního místa: 201903-AP3-UFAL

  Nástup: 1. června 2019 nebo podle dohody.

 • odborný asistent/odborná asistentka v Ústavu formální a aplikované lingvistiky ve mzdové třídě AP2 v oboru zpracování přirozeného jazyka se zaměřením na strojové učení bez učitele, syntaktickou analýzu a strojový překlad

  kód pracovního místa: 201903-AP2-UFAL

  Kvalifikační předpoklady: Znalost anglického jazyka.

  Nástup: 1. října 2019 nebo podle dohody.

 • akademický vědecký pracovník/akademická vědecká pracovnice v Ústavu formální a aplikované lingvistiky ve mzdové třídě VP2 v oboru zpracování přirozeného jazyka se zaměřením na digital humanities, korpusovou lingvistiku a obecnou a počítačovou lingvistiku

  kód pracovního místa: 201903-VP2A-UFAL

  Nástup: 1. října 2019 nebo podle dohody.

 • akademický vědecký pracovník/akademická vědecká pracovnice na Katedře distribuovaných a spolehlivých systémů ve mzdové třídě VP2 v oboru softwarové systémy.

  kód pracovního místa: 201903-VP2A-KDSS

  Kvalifikační předpoklady: U uchazečů se předpokládá expertíza v oblasti softwarových systémů (operační systémy, virtual machines, middleware) a zkušenost s experimentálními postupy vyhodnocování výzkumných hypotéz (statistika, vizualizace, systematický návrh experimentů).

  Nástup: 1. října 2019 nebo podle dohody.

 • lektor/ka v Ústavu formální a aplikované lingvistiky ve mzdové třídě L2 v oboru zpracování přirozeného jazyka se zaměřením na zpracování mluvené řeči.

  kód pracovního místa: 201903-L2-UFAL

  Kvalifikační předpoklady: Mgr./MSc. nebo Ph.D. v relevantním oboru. Schopnost integrovat výzkumné a pedagogické aktivity.

  Nástup: 1. října 2019 nebo podle dohody.

 • lektor/ka na Katedře teoretické informatiky a matematické logiky v oboru informatika se zaměřením na umělou inteligenci a robotiku.

  kód pracovního místa: 201903-L2-KTIML

  Kvalifikační předpoklady: Mgr./MSc. nebo Ph.D. v relevantním oboru. Schopnost integrovat výzkumné a pedagogické aktivity.

  Nástup: 1. června 2019 nebo podle dohody.

 

MATEMATICKÁ SEKCE

 • docent/ka na Katedře algebry ve mzdové třídě AP3 v oboru algebra

  kód pracovního místa: 201903-AP3-KA

  Nástup: 1. června 2019 nebo podle dohody.

 • docent/ka na Katedře pravděpodobnosti a  matematické statistiky ve mzdové třídě AP3 v oboru matematická statistika se zaměřením na neparametrickou statistiku

  kód pracovního místa: 201903-AP3-KPMS

  Kvalifikační předpoklady: Předpokládá se schopnost vést výuku v českém jazyce.

  Nástup: 1. června 2019 nebo podle dohody.

 • odborný asistent/odborná asistentka na Katedře pravděpodobnosti a matematické statistiky ve mzdové třídě AP2 v oboru ekonometrie, optimalizace nebo finanční a pojistná matematika

  kód pracovního místa: 201903-AP2-KPMS

  Nástup: 1. září 2019 nebo podle dohody.

 • odborný asistent/odborná asistentka na Katedře numerické matematiky ve mzdové třídě AP2 v oboru numerická analýza a výpočtová matematika.

  kód pracovního místa: 201903-AP2-KNM

  Nástup: 1. října 2019 nebo podle dohody.

 • lektor/ka na Katedře didaktiky matematikyv oboru matematika se zaměřením na algebru a geometrii a s orientací v deskriptivní geometrii a její výuce.

  kód pracovního místa: 201903-L2-KDM

  Kvalifikační předpoklady: Akademický titul Ph.D. v oboru matematika. Předpokládá se schopnost vést výuku v českém jazyce.

  Nástup: 1. července 2019 nebo podle dohody.

 

Kvalifikační předpoklady pro všechny výše uvedené pozice,
s výjimkou pozic pod kódy 201903-L2-UFAL, 201903-L2-KTIML a 201903-L2-KDM
:

U všech uchazečů se požadují akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací (u docentů/docentek a profesorů/profesorek včetně školení doktorandů), stálá publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných periodikách nebo v  periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích.

V případě pozice docenta/ky je požadována habilitace v relevantním oboru.

V případě pozice profesora/ky je požadováno jmenování profesorem v relevantním oboru a předpokládá se významná publikační aktivita, jasná role v mezinárodním měřítku a schopnost koordinovat práci odborné skupiny.

 

Vlastnoručně podepsanou přihlášku a požadované doklady je třeba zaslat v digitální formě na e-mailovou adresu <konkurzy@dekanat.mff.cuni.cz>. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Doklady požadované k přihlášce jsou:

 • strukturovaný životopis,
 • doklady o vzdělání,
 • popis dosavadní praxe,
 • seznam publikační aktivity,
 • přehled citační odezvy (nejlépe podle Web of Science, MathSci či jiných uznávaných databází).

Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů na e-mail:
<konkurzy@dekanat.mff.cuni.cz>
uchazeči zajistí, aby byly na tutéž e-mailovou adresu zaslány dva doporučující dopisy; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

Termín pro podávání přihlášek: 31. března 2019