V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje
Děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků
s termínem podání přihlášek 10. června 2020


 • Docent/ka na Katedře distribuovaných a  spolehlivých systémů ve mzdové třídě AP3 v oboru informatika se zaměřením na formální metody a verifikaci software

  Kód pracovního místa: 202006-AP3-KDSS

  Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru informatika se zaměřením na formální metody a verifikaci software.

  Kvalifikační předpoklady: Habilitace v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací včetně školení doktorandů, stálá publikační aktivita v daném oboru v  impaktovaných periodikách nebo v periodikách ekvivalentních a uznávaných v  daném oboru a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích. Předpokládá se schopnost vést výuku v českém i anglickém jazyce.

  Nástup: 1. září 2020 nebo podle dohody.

 • Docent/ka na Katedře softwarového inženýrství ve mzdové třídě AP3 v oboru informatika se zaměřením na multimedia retrieval

  Kód pracovního místa: 202006-AP3-KSI

  Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru informatika se zaměřením na multimedia retrieval.

  Kvalifikační předpoklady: Habilitace v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací včetně školení doktorandů, stálá publikační aktivita v daném oboru v  impaktovaných periodikách nebo v periodikách ekvivalentních a uznávaných v  daném oboru a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích.

  Nástup: 1. září 2020 nebo podle dohody.


Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu <konkurzy@mff.cuni.cz>. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Doklady požadované k přihlášce jsou:

 • strukturovaný životopis,
 • doklady o vzdělání,
 • popis dosavadní praxe,
 • seznam publikační aktivity,
 • přehled citační odezvy (nejlépe podle Web of Science, MathSciNet či jiné uznávané databáze),
 • motivační dopis.

Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeči zajistí, aby na tutéž e-mailovou adresu <konkurzy@mff.cuni.cz> byly zaslány dva doporučující dopisy; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

Termín pro podávání přihlášek: 10. června 2020

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.