Děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
vypisuje výběrové řízení na obsazení následujících pracovních míst
s termínem podání přihlášek 7. listopadu 2019

FYZIKÁLNÍ SEKCE

 • docent/ka v  Ústavu částicové a  jaderné fyziky ve mzdové třídě AP3 v oboru fyzika se zaměřením na experimentální částicovou fyziku.

  kód pracovního místa: 201911-AP3-UCJF

  Kvalifikační předpoklady: Habilitace v oboru subjaderná fyzika, zkušenost z práce v mezinárodních týmech astročásticových experimentů.

  Nástup: 1. ledna 2020 nebo podle dohody

 • akademický vědecký pracovník/akademická vědecká pracovnice ve Fyzikálním ústavu UK ve mzdové třídě VP2 v oboru biofyzikální chemie

  kód pracovního místa: 201911-VP2A-FUUK

  Kvalifikační předpoklady: Praxe z oblasti molekulární biologie, biochemických metod, fyzikálně-chemických metod a jejich výuky, zkušenost s vedením studentských prací.

  Nástup: 1. ledna 2020 nebo podle dohody.

 • docent/ka na Katedře fyziky nízkých teplot ve mzdové třídě AP3 v oboru fyzika kondenzovaných látek.

  kód pracovního místa: 201911-AP3-KFNT

  Kvalifikační předpoklady: Expertíza v oblasti fyziky nízkých teplot, supratekutosti a kvantové turbulence.

  Nástup: 1. ledna 2020 nebo podle dohody.

 • docent/ka v Ústavu teoretické fyziky ve mzdové třídě AP3 v oboru teoretická fyzika se zaměřením na atomovou a molekulovou fyziku.

  kód pracovního místa: 201911-AP3-UTF

  Nástup: 1. ledna 2020 nebo podle dohody.

 • docent/ka na Katedře didaktiky fyziky ve mzdové třídě AP3

  kód pracovního místa: 201911-AP3-KDF

  Kvalifikační předpoklady: Jmenování docentem v oboru didaktika fyziky, soustavná výzkumná a publikační činnost v oblasti didaktiky fyziky a ev. v příbuzných oborech, soustavná výuka studentů učitelství fyziky, další aktivity v oblasti fyzikálního vzdělávání. Schopnost vést výuku v českém jazyce je nutnou podmínkou.

  Nástup: 1. ledna 2020 nebo podle dohody.

 

INFORMATICKÁ SEKCE

 • profesor/ka na Katedře softwarového inženýrství ve mzdové třídě AP4 v oboru softwarové systémy.

  kód pracovního místa: 201911-AP4-KSI

  Nástup: 1. ledna 2020 nebo podle dohody.

 • docent/ka na Katedře distribuovaných a  spolehlivých systémů ve mzdové třídě AP3 v oboru softwarové systémy se zaměřením na systémové programování a programovací jazyky a  technologie.

  kód pracovního místa: 201911-AP3-KDSS

  Kvalifikační předpoklady: Zkušenosti s moderními hardwarovými a softwarovými architekturami (včetně operačních systémů a virtuálních strojů), znalost relevantních programovacích jazyků a nástrojů, zkušenost z výzkumných nebo průmyslových projektů relevantního zaměření, znalost experimentálních postupů ve výzkumu.

  Nástup: 1. ledna 2020 nebo podle dohody.

 • odborný asistent/odborná asistentka na Katedře softwarového inženýrství ve mzdové třídě AP2 v oboru softwarové systémy se zaměřením na jejich aplikace v bioinformatice.

  kód pracovního místa: 201911-AP2-KSI

  Nástup: 1. ledna 2020 nebo podle dohody.

 • akademický vědecký pracovník/akademická vědecká pracovnice na Katedře softwaru a výuky informatiky ve mzdové třídě VP2 v oboru didaktika informatiky se zaměřením na multimediální vzdělávání.

  kód pracovního místa: 201911-VP2A-KSVI

  Kvalifikační předpoklady: PhD. v pedagogickém či didaktickém oboru.  Zkušenosti s přípravou pedagogických experimentů s tématikou multimediálního vzdělávání a jejich vedením v laboratorním i školním prostředí.

  Nástup: 1. ledna 2020 nebo podle dohody.

 • lektor/ka na Katedře softwaru a výuky informatiky ve mzdové třídě L2 informatika se zaměřením na programovací jazyky.

  kód pracovního místa: 201911-L2-KSVI

  Kvalifikační předpoklady: Mgr./MSc. nebo Ph.D. v relevantním oboru, znalost anglického i českého jazyka, pedagogická praxe, zkušenosti s  vedením softwarových projektů.

  Nástup: 1. ledna 2020 nebo podle dohody.

 • lektor/ka na Katedře aplikované matematiky ve mzdové třídě L2 v oboru teoretická informatika.

  kód pracovního místa: 201911-L2-KAM

  Kvalifikační předpoklady: Mgr./MSc. nebo Ph.D. v relevantním oboru. Schopnost integrovat výzkumné a pedagogické aktivity.

  Nástup: 1. ledna 2020 nebo podle dohody.

MATEMATICKÁ SEKCE

 • docent/ka na Katedře pravděpodobnosti a  matematické statistiky ve mzdové třídě AP3 v oboru ekonometrie se zaměřením na optimalizaci a operační výzkum.

  Kvalifikační předpoklady: Schopnost vést výuku v českém jazyce je nutnou podmínkou.

  kód pracovního místa: 201911-AP3-KPMS

  Nástup: 1. ledna 2020 nebo podle dohody.

 • odborný lektor/ odborná lektorka na Katedře matematické analýzy ve mzdové třídě L2 v oboru matematická analýza.

  kód pracovního místa: 201911-L2-KMA

  Kvalifikační předpoklady: Mgr./MSc. nebo Ph.D. v relevantním oboru, znalost anglického i českého jazyka, pedagogická praxe, zkušenost s výukou matematické analýzy na univerzitní úrovni.

  Nástup: 1. ledna 2020 nebo podle dohody.

 • odborný lektor/ odborná lektorka na Katedře matematické analýzy ve mzdové třídě L2 na poloviční pracovní úvazek v oboru matematická analýza.

  kód pracovního místa: 201911-L2-KMAPU

  Kvalifikační předpoklady: Mgr./MSc. nebo Ph.D. v relevantním oboru, znalost anglického i českého jazyka, pedagogická praxe, zkušenost s výukou matematické analýzy na univerzitní úrovni.

  Nástup: 1. ledna 2020 nebo podle dohody.

 • odborný asistent/odborná asistentka na Katedře didaktiky matematiky ve mzdové třídě AP2 v oboru didaktika matematiky.

  kód pracovního místa: 201911-AP2-KDM

  Kvalifikační předpoklady: Zkušenost s výukou matematiky na střední škole je vítána.

  Nástup: 1. ledna 2020 nebo podle dohody.

 • akademický vědecký pracovník/akademická vědecká pracovnice na Katedře algebry ve mzdové třídě VP2 v oboru teorie čísel se zaměřením na univerzální kvadratické formy.  

  kód pracovního místa: 201911-VP2A-KA

  Nástup: 1. ledna 2020 nebo podle dohody.

 • odborný asistent/odborná asistentka na Katedře algebry ve mzdové třídě AP2 pro zajištění dalšího rozvoje studijního programu "Matematika pro informační technologie". 

  kód pracovního místa: 201911-AP2-KA

  Kvalifikační předpoklady: Špičkový aktivní výzkum s  aplikačními aspekty v některé z oblastí matematiky či informatiky přímo související s tematikou tohoto studijního programu, perspektiva brzké habilitace a předpoklady pro působení ve funkci garanta uvedeného programu.

  Nástup: 1. ledna 2020 nebo podle dohody.

 

Kvalifikační předpoklady pro všechny výše uvedené pozice kromě lektorských pozic 201911-L2-KSVI, 201911-L2-KAM, 201911-L2-KMA a 201911-L2-KMAPU:

U všech uchazečů se požadují akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací (u docentů/docentek a profesorů/profesorek včetně školení doktorandů), stálá publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných periodikách nebo v  periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích.

V případě pozice docenta/ky je požadována habilitace v relevantním oboru.

V případě pozice profesora/ky je požadováno jmenování profesorem v relevantním oboru a předpokládá se významná publikační aktivita, jasná role v mezinárodním měřítku a schopnost koordinovat práci odborné skupiny.

Vlastnoručně podepsanou přihlášku a požadované doklady je třeba zaslat v digitální formě na e-mailovou adresu <konkurzy@dekanat.mff.cuni.cz>. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Doklady požadované k přihlášce jsou:

strukturovaný životopis,
doklady o vzdělání,
popis dosavadní praxe,
seznam publikační aktivity,
přehled citační odezvy (nejlépe podle Web of Science, MathSci či jiných uznávaných databází).

Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů na e-mail:
<konkurzy@dekanat.mff.cuni.cz>
uchazeči zajistí, aby byly na tutéž e-mailovou adresu zaslány dva doporučující dopisy; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

Termín pro podávání přihlášek: 7. listopadu 2019