Ladislava Snopková

Department
Secretary Office
Phone
+420 95155 1313
E-mail
snopkova@dekanat.mff.cuni.cz
Room / building
M -111, 1st basement, Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 2027/3, Praha 2