Marie Kurelová

Department
Financial Department
Phone
+420 95155 1428
E-mail
kurelova@dekanat.mff.cuni.cz
Room / building
M 011, ground floor, Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 2027/3, Praha 2