Hana Podolská

Department
Financial Department
Phone
+420 95155 1261
Cell phone
+420 778 742 470
E-mail
podolska@dekanat.mff.cuni.cz
Room / building
M 015, ground floor, Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 2027/3, Praha 2