Bc. Michal Leibner

Department
Laboratory of General Physics Education
Phone
+420 95155 1459
E-mail
mleibner@seznam.cz
Room / building
M -192, 1st basement, Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 2027/3, Praha 2