Mgr. Khanh Ngoc Pham

Department
Department of Chemical Physics and Optics
Phone
+420 95155 1265
E-mail
ngockhanh.hoahoc33@gmail.com
Room / building
M 114, 1st floor, Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 2027/3, Praha 2