Study Programmes and Branches of Doctoral Studies

Academic Year 2021/2022


Study Programme Algebra, number theory, and mathematical logic

Form of study: full-time, combined, full-time, combined

Possible acceptance without taking the entrance examination, for requirements see Admission procedure.

Details of study:

Study Programme Atmospheric physics, meteorology and climatology

Form of study: full-time, combined, full-time, combined

Possible acceptance without taking the entrance examination, for requirements see Admission procedure.

Outline of study: Studijní program je zaměřen na rozsáhlý komplex atmosférických jevů a procesů, které mají fyzikální charakter, uplatňují se však také v interdisciplinárních vazbách např. k atmosférické chemii, oceánologii, fyzické geografii, environmentálním vědám apod. V rámci Univerzity Karlovy jde o jedinečný program z hlediska komplexního pohledu na dynamický systém zemské atmosféry v širokých interdisciplinárních vazbách. I v rámci ČR se jedná o jediný program poskytující vzdělání v oblasti fyziky atmosféry, meteorologie a klimatologie. Z metodologického hlediska se interaktivně a komplementárně uplatňuje rozsáhlé spektrum aplikací z oblasti teoretické, experimentální i počítačové fyziky.

Details of study:

Study Programme Biophysics, chemical and macromolecular physics

Form of study: full-time, combined, full-time, combined

Possible acceptance without taking the entrance examination, for requirements see Admission procedure.

Outline of study: Náplní programu je vzdělávání v interdisciplinární oblasti na rozhraní fyziky, chemie a biologie z pozic fyzikálního popisu a zaměřené na fyzikální experimentální a teoretické přístupy. Program připravuje odborníky pro samostatnou vědeckou práci při řešení úkolů základního i aplikovaného výzkumu v interdisciplinárních oborech mezi fyzikou, chemií a podle zaměření disertační práce i biologií.

Details of study:

Study Programme Computational linguistics

Form of study: full-time, combined, full-time, combined

Possible acceptance without taking the entrance examination, for requirements see Admission procedure.

Outline of study: Matematická lingvistika je multidisciplinární vědní obor na pomezí matematiky (relevantní jsou např. témata z diskrétní matematiky, statistiky a pravděpodobnosti), informatiky (např. algoritmizace, strojové učení, umělá inteligence) a tradiční jazykovědy (např. tvarosloví, slovotvorba, větná skladba, jazyková typologie). Matematická lingvistika se zabývá jak rigorózním zkoumáním vlastností přirozeného jazyka, tak výzkumem metod využitelných pro softwarové aplikace v oblasti počítačového zpracování přirozeného jazyka, a to v psané i mluvené podobě.

Details of study:

Study Programme Computational mathematics

Form of study: full-time, combined, full-time, combined

Possible acceptance without taking the entrance examination, for requirements see Admission procedure.

Details of study:

Study Programme Computer Science – Software Systems

Form of study: full-time, combined, full-time, combined

Possible acceptance without taking the entrance examination, for requirements see Admission procedure.

Outline of study: Program se zaměřuje na otevřené otázky v analýze, konstrukci a aplikaci softwarových systémů. V teoretické i praktické rovině se opírá zejména o výzkum softwarových architektur, programovacích jazyků a notací, spolu s nástroji a metodami analýzy a konstrukce software. Ty jsou studovány jak obecně, tak i konkrétně pro významné třídy softwarových systémů jako jsou informační systémy, distribuované systémy nebo paralelní systémy. Zaměření programu se odráží v charakteru tvůrčí činnosti, kde se kombinují projekty základního a aplikovaného výzkumu, často se silným experimentálním aspektem, s výstupy zahrnujícími vedle tradičních publikací také výzkumné prototypy.

Details of study:

Study Programme Computer Science – Theory of Computing, Discrete Models and Optimization

Form of study: full-time, combined, full-time, combined

Possible acceptance without taking the entrance examination, for requirements see Admission procedure.

Outline of study: Cílem programu je získání znalostí a zkušeností s odbornou a vědeckou prací v širokém spektru oborů diskrétní matematiky a teoretické informatiky. Program metodicky navazuje na současné teoretické trendy, s přihlédnutím k aplikacím ve fyzice, biologii a dalších vědách. Absolvent je schopen vědecké a odborné práce a řízení výzkumu v těchto oblastech a předpokládá se jeho úspěšné zapojení do mezinárodního výzkumu.

Details of study:

Study Programme Computer Science – Visual computing and computer games

Form of study: full-time, combined, full-time, combined

Possible acceptance without taking the entrance examination, for requirements see Admission procedure.

Outline of study: Program se zaměřuje na výchovu absolventů připravených na řešení výzkumně i prakticky zaměřených úkolů v podoblasti informatiky týkající se generování a zpracování obrazové informace (počítačová grafika, analýza obrazu, strojové vidění) a/nebo ve vývoji počítačových her. Primárním nástrojem vzdělávání studentů je samostatný výzkum, publikace a prezentace výzkumných výsledků, jakož i jejich případný přenos do praxe v rámci odborných stáží. Tvůrčí činnost v rámci programu je zaměřena na vývoj nových či vylepšování existujících matematických metod, algoritmů a technologií pro počítačové zpracování vizuální informace a počítačové hry. Program reflektuje rostoucí poptávku po pokročilých technologiích a zároveň staví na výjimečné odbornosti pracovníků MFF UK a ÚTIA AV ČR v těchto oblastech výzkumu. Absolventi jsou připraveni na uplatnění jak na akademické půdě, tak ve veřejných výzkumných institucích i v soukromých firmách.

Details of study:

Study Programme General Questions of Mathematics and Computer Science

Form of study: full-time, combined, full-time, combined

Possible acceptance without taking the entrance examination, for requirements see Admission procedure.

Details of study:

Study Programme Geometry, topology, and global analysis

Form of study: full-time, combined, full-time, combined

Possible acceptance without taking the entrance examination, for requirements see Admission procedure.

Outline of study: Studijní program Geometrie, topologie, a globální analýza poskytuje studentům rozsáhlé a hluboké vzdělání ve zvoleném oboru. Toto vzdělání umožňuje absolventům programu sledovat a užívat nové matematické poznatky, metody a teorie, rozvíjet a používat je, vyvíjet samostatnou vědeckou činnost a presentovat její výsledky na mezinárodních vědeckých konferencích. Studijní program připraví studenta pro akademickou dráhu na univerzitách a výzkumných ústavech, nebo na výzkumnou práci ve firmách, které mají oddělení pro aplikovaný výzkum a vývoj.

Details of study:

Study Programme Mathematical analysis

Form of study: full-time, combined, full-time, combined

Possible acceptance without taking the entrance examination, for requirements see Admission procedure.

Details of study:

Study Programme Mathematical and computer modeling

Form of study: full-time, combined, full-time, combined

Possible acceptance without taking the entrance examination, for requirements see Admission procedure.

Outline of study: Jedná se o mezioborové studium na MFF UK, které spojuje klasickou fyziku (především mechaniku a termodynamiku kontinua) s matematickou analýzou a numerickou matematikou. Student by měl projít od tvorby či porozumění fyzikálního pozadí modelu přes matematickou analýzu výsledného problému až po jeho numerické řešení. Vzhledem ke komplexnosti problémů řešených jak ve výzkumu tak v praxi je nutná spolupráce mezi vědci různých oborů. Často jde o fyziky či inženýry, kteří se věnují tvorbě modelu, a matematiky, kteří se věnují matematickým aspektům daných modelů a jejich numerickému řešení. Problémem takové mezioborové spolupráce ale často bývá „různý jazyk“, kterým jednotlivé obory hovoří. Absolventi tohoto programu by měli být schopni dobře komunikovat se všemi, a tudíž jsou přirozeně připraveni pro řízení takových výzkumných skupin. Navíc mohou jednodušší úlohy řešit také sami: od vytvoření modelu přes jeho analýzu až po numerické řešení.

Details of study:

Study Programme Particle and Nuclear Physics

Form of study: full-time, combined, full-time, combined

Possible acceptance without taking the entrance examination, for requirements see Admission procedure.

Outline of study: Studijní program má dvě zaměření, částicová fyzika a jaderná fyzika. Studium tohoto oboru je založeno na výuce teoretické a experimentální jaderné respektive částicové fyziky, podepřené detailním pochopením kvantové mechaniky, kvantové teorie pole a fenomenologie jaderných a subjaderných procesů. Důraz je kladen na zvládnutí relevantních teoretických výpočetních postupů a na osvojení si metod získávání a zpracování experimentálních dat, včetně efektivního ovládnutí výpočetní techniky. Tyto dovednosti student využije a rozvine ve vlastní vědecké práci, která tvoří důležitou složku doktorského studia.

Details of study:

Study Programme Physics Education and General Problems of Physics

Form of study: full-time, combined, full-time, combined

Possible acceptance without taking the entrance examination, for requirements see Admission procedure.

Outline of study: Studijní program je zaměřen na problematiku didaktiky fyziky a na obecné otázky fyziky. Vědní obory, z nichž se v programu vychází, jsou fyzika, didaktika fyziky, pedagogika a psychologie. Hlavním cílem je poskytnout studentům komplexní náhled na problematiku didaktiky fyziky, naučit je samostatné vědecké práci v této oblasti a poskytnout jim hlubší náhled do vybraných partií fyziky. Program přirozeně navazuje na magisterský program Učitelství fyziky pro střední školy, který lze na Univerzitě Karlově studovat pouze na Matematicko-fyzikální fakultě. Je tedy vcelku přirozené, že tato fakulta má i doktorský studijní program zaměřený na didaktiku fyziky a obecné otázky fyziky. Studijní program je jedinečný tím, že je jediným, který na UK nabízí možnost studia didaktiky fyziky na úrovni doktorského studia.

Details of study:

Study Programme Physics of Condensed Matter and Materials Research

Form of study: full-time, combined, full-time, combined

Possible acceptance without taking the entrance examination, for requirements see Admission procedure.

Outline of study: Cílem studia tohoto programu je poskytnout studentům pokročilé experimentální a teoretické znalosti a dovednosti pokrývající v plné šíři fyziku kondenzovaných látek a materiálový výzkum a připravit je pro aktivní a tvůrčí uplatnění nabytých znalostí v moderních směrech základního výzkumu i relevantních aplikacích.

Details of study:

Study Programme Physics of nanostructures and nanomaterials

Form of study: full-time, combined, full-time, combined

Possible acceptance without taking the entrance examination, for requirements see Admission procedure.

Outline of study: Cílem doktorského studijního programu (DSP) je výchova špičkových odborníků ve fyzice nanostruktur a nanomateriálů se širokou škálou budoucího uplatnění v základním a aplikovaném výzkumu v oblasti nanotechnologií. Hlavními pilíři DSP jsou teoretická a experimentální fyzika kondenzovaného stavu a povrchů, unikátní experimentální a teoretické metody studia nanostruktur a sofistikovaná technologie přípravy nanostruktur a nanomateriálů. DSP je interdisciplinární a cílí k aktuálním tématům současných fyzikálních věd jako je spintronika, nanoelektronika, nanomedicína a kvantová informatika. Jako jediný z programů doktorského studia na MFF UK tak integruje různé oblasti fyziky a materiálové vědy s přesahem do chemie, biologie a medicíny. V souladu s tradicemi MFF UK je ultimátním cílem vzdělávání ve SDP Fyzika nanostruktur a nanomateriálů poskytnout hluboké teoretické základy oboru pro pochopení klíčových fyzikálních principů a jevů zodpovědných za jedinečné vlastnosti nanostruktur a nanomateriálů.

Details of study:

Study Programme Physics of Plasmas and Ionized Media

Form of study: full-time, combined, full-time, combined

Possible acceptance without taking the entrance examination, for requirements see Admission procedure.

Outline of study: Studijní program pokrývá veškeré aspekty fyziky plazmatu a přesahuje i do teoretické fyziky (elementární procesy) a do některých témat astrofyziky (plazma meziplanetárního prostoru, problémy pohybu prachu/ledových klastrů ve sluneční soustavě) a přispívá k řešení problematiky jaderné fúze. Studium zahrnuje i hraniční disciplíny jako je plazmo-chemie, interakce plazmatu s povrchem pevné látky a komplexní plazma. Program připravuje odborníky se širokým základem v matematice, fyzice a počítačovém modelování fyzikálních procesů a zároveň s hlubokými znalostmi z fyziky plazmatu.

Details of study:

Study Programme Physics of Surfaces and Interfaces

Form of study: full-time, combined, full-time, combined

Possible acceptance without taking the entrance examination, for requirements see Admission procedure.

Outline of study: Studijní program poskytuje pokročilé teoretické a praktické znalosti z oblasti fyziky povrchů, rozhraní a tenkých vrstev, oblastí o něž se opírají současné nanotechnologie. Zahrnuje studium povrchových procesů a struktur na atomární úrovni s využitím široké škály experimentálních technik pro zobrazení povrchů a povrchovou analýzu. Studium zahrnuje i hraniční disciplíny související s chemickou reaktivitou povrchů (katalýza, elektrochemie, syntéza na površích). Program připravuje odborníky se širokým základem v matematice a fyzice a s hlubokými znalostmi v oblasti fyziky povrchů a tenkých vrstev .

Details of study:

Study Programme Physics of the Earth and Planets

Form of study: full-time, combined, full-time, combined

Possible acceptance without taking the entrance examination, for requirements see Admission procedure.

Outline of study: Program poskytne studentům pokročilé teoretické znalosti a připraví je k teoretickému i numerickému řešení problémů v oblasti fyziky Země a planet metodami přímého i obráceného modelování. Absolventi se uplatní především v oblasti základního výzkumu zaměřeného na výzkum Země, planet a měsíců sluneční soustavy i terestrických exoplanet, ale také v průmyslovém výzkumu orientovaném na problematiku deformace kontinua.

Details of study:

Study Programme Probability and statistics, econometrics and financial mathematics

Form of study: full-time, combined, full-time, combined

Possible acceptance without taking the entrance examination, for requirements see Admission procedure.

Details of study:

Study Programme Quantum Optics and Optoelectronics

Form of study: full-time, combined, full-time, combined

Possible acceptance without taking the entrance examination, for requirements see Admission procedure.

Details of study:

Study Programme Theoretical Computer Science and Artificial Intelligence

Form of study: full-time, combined, full-time, combined

Possible acceptance without taking the entrance examination, for requirements see Admission procedure.

Outline of study: Program vychovává odborníky pro oblast výzkumu a vývoje, a to formou samostatného řešení výzkumných úkolů v teoretické informatice a umělé inteligenci. Kromě širších formálních základů informatiky získají studenti hluboké znalosti v některé ze specializací, kterými jsou například: návrh algoritmů a datových struktur včetně jejich analýzy, reprezentace znalostí, studium a využití moderních kognitivních přístupů i klasických technik strojového učení, návrh multiagentních systémů, formální modelování problémů (například plánování a rozhodování) a jejich řešení různými přístupy včetně logických, pravděpodobnostních a přírodou inspirovaných metod. Studenti se naučí formulovat vlastní výzkumné cíle, připravit návrh projektu, který by vedl k jejich splnění, a získané výsledky prezentovat v mezinárodním prostředí. Získají také zkušenosti s výukou studentů, která zahrnuje i vedení závěrečných prací.

Details of study:

Study Programme Theoretical Physics, Astronomy and Astrophysics

Form of study: full-time, combined, full-time, combined

Possible acceptance without taking the entrance examination, for requirements see Admission procedure.

Outline of study: Studijní program nabízí přípravu v oblasti teoretické fyziky, astronomie a astrofyziky. Absolvent získá široké teoretické znalosti a praktické zkušenosti při řešení náročných fyzikálních problémů. Absolvent astronomie získá i experimentální dovednosti, všichni absolventi zvládají nejrůznější numerické a počítačové metody. Vedle matematických metod absolventi získají i fyzikální intuici, mimořádně důležitou při vědeckém výzkumu a řešení nečekaných odborných překážek a problémů.

Details of study:

 

Charles University, Faculty of Mathematics and Physics
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2, Czech Republic
VAT ID: CZ00216208

HR Award at Charles University

4EU+ Alliance