Helena Kisvetrová

Department
Student Affairs Department
Phone
+420 95155 1264
E-mail
kisvet@dekanat.mff.cuni.cz
Room / building
M 033, ground floor, Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 2027/3, Praha 2