Pro zájemce o studium

Bakalářské studium

Na Matematicko-fyzikální fakultě a ve spolupráci s jinými fakultami UK lze studovat učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů v předepsaných kombinacích. Nejprve je třeba absolvovat bakalářské studium (standardní doba studia 3 roky, státní závěrečná zkouška, titul bakalář - Bc.) v jedné z následujících kombinací.

Na Matematicko-fyzikální fakultě UK (přihláška se podává na MFF UK):

Kompletní informace lze nalézt na stránkách MFF UK.

Seznam doporučených znalostí z matematiky je k nahlédnutí zde. Ke studiu učitelství deskriptivní geometrie není nutná znalost konkrétních zobrazovacích metod (absolvování středoškolských seminářů deskriptivní geometrie, resp. dobrá prostorová představivost je však samozřejmě výhodou). Výuka na MFF začíná zopakováním středoškolské planimetrie a stereometrie, poté následují partie o kuželosečkách, osové afinitě či středové kolineaci a teprve poté se přistupuje ke studiu jednotlivých zobrazovacích metod.

Ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK (přihláška se podává na PřF UK):

Ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu UK (přihláška se podává na FTVS UK):

Ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK (přihláška se podává na MFF UK):

Kompletní informace lze nalézt na stránkách MFF UK.

 

Navazující magisterské studium

Na absolvované bakalářské studium navazuje dvouoborové magisterské studium (standardní doba studia 2 roky, státní závěrečná zkouška, titul magistr - Mgr.) ve stejných kombinacích, jako je tomu u bakalářského studia. Jedná se tedy o kombinace oborů:

Na Matematicko-fyzikální fakultě UK (přihláška se podává na MFF UK):

V oborech Učitelství matematiky, Učitelství fyziky a Učitelství informatiky absolvent získává aprobaci nejen pro výuku na středních školách, ale také na nižším stupni víceletých gymnázií a na 2. stupni základní školy.

Kompletní informace lze nalézt na stránkách MFF UK.

Ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK (přihláška se podává na PřF UK):

Ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu UK (přihláška se podává na FTVS UK):

Ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK (přihláška se podává na MFF UK):

Kompletní informace lze nalézt na stránkách MFF UK.

 

Celoživotní vzdělávání

Kurzy celoživotního vzdělávání vedou k získání aprobace či rozšíření aprobace o jeden předmět. Kompletní informace lze nalézt na stránkách MFF UK.

 

Další informace

 

Doktorské studium a rigorózní řízení (Obecné otázky matematiky a informatiky)

Po absolvovaném magisterském studiu je možno pokračovat v doktorském studiu (titul Ph.D.). Rovněž je možno se podrobit rigoróznímu řízení (titul RNDr.).