Projekty a granty

Vybrané projekty a výzkumné záměry od roku 1995, jejichž řešitelé či spoluřešitelé byli pracovníci či studenti KVOF.

Název Řešitel/spoluřešitel Období Poskytovatel
Vliv Sc na fázové transformace ve slitinách typu Al–Er–Zr ve stavu po homogenizačním žíhání a po válcování za studena Michal Leibner 2020 - 2022 GAUK
Studium tepelných charakteristik Al slitin s přídavkem vybrané RE pomocí diferenční skenovací kalorimetrie Sebastien Zikmund 2019 - 2020 SFG MFF UK
Precipitační procesy a rekrystalizace v lehkých komerčních slitinách série AA7xxxs přídavkem Sc a Zr válcovaných za tepla Veronika Kodetová 2019 - 2020 GAUK
Přímý a nepřímý vliv Sc a Zr na raná precipitační stádia v moderních lehkých konstrukčních Al slitinách Martin Vlach 2017 - 2020 GA ČR
Precipitační procesy a rekrystalizace v komerčních a za tepla deformovaných Al slitinách s přídavkem Sc a Zr Michal Leibner 2017 - 2018 SFG MFF UK
Vliv válcování za studena na tepelnou odezvu a mikrotvrdost hliníkových slitin typu Al–Zn–Mg–Cu(–Sc–Zr) při neizotermickém žíhání Michal Leibner 2016 - 2017 SFG MFF UK
Vliv Sc a Zr na precipitační procesy v hliníkových slitinách typu Al–Zn–Mg–Cu Veronika Kodetová 2015 - 2016 SFG MFF UK
Elektronický katalog fyzikálních demonstračních experimentů z mechaniky Martin Vlach, Tomáš Kekule 2012 FRVŠ
Využití precipitace a rekrystalizace při přípravě Al slitin s požadovanými vlastnostmi Martin Vlach 2011 - 2013 GA ČR
Aplikace moderních měřicích a zobrazovacích metod ve fyzikálním praktiku Ivana Stulíková 2009 FRVŠ
Vliv Sc a Zr na rozpad přesyceného tuhého roztoku modelové slitiny Al-Mn a komerční slitiny Al-Zn-Mg-Cu  Martin Vlach 2009 - 2010 AV ČR
Vliv způsobu přípravy na fázové transformace v nových konstrukčních materiálech Ivana Stulíková 2009 - 2010 MŠMT ČR
Inovace základních fyzikálních praktik Helena Valentová 2006 FRVŠ
Vliv minoritních prvků na plasticitu slitin Mg se vzácnými zeminami Ivana Stulíková 2006 - 2008 GA ČR
Fyzika kondenzované fáze: nové materiály a technologie Ivana Stulíková, Martin Vlach 2005 - 2011 MŠMT ČR
Vliv podmínek rozpadu tuhého roztoku na strukturu a vlastnosti systému Al-Mg-Sc-Zr Ivana Stulíková 2004 - 2006 GA ČR
Studium vlivu nízkotavitelných kovů Sn,Pb a Bi na únavové vlastnosti Al slitin Ivana Stulíková 2003 - 2005 GA ČR
Legierungs- und Mikrostrukturoptimierung für hochkriechfeste Magnesiumlegierungen Ivana Stulíková 2002 - 2004 DFG
Studium vlastností modelových slitin hliníku na bázi Al-Cu-Mg bez olova určených pro obrábění Ivana Stulíková 2000 - 2002 GA ČR
Vliv fázového složení na zlepšení užitných vlastností slitin Mg s prvky vzácných zemin za zvýšených teplot Ivana Stulíková 1999 - 2001 GA ČR
Studium vlastností modelových hliníkových slitin bez olova určených pro obrábění Ivana Stulíková 1997 - 1999 GA ČR
Magnesiumtechnologie Ivana Stulíková 1995 - 2001