Kabinet výuky obecné fyziky

Kabinet výuky obecné fyziky (KVOF) vznikl rozhodnutím děkana dne 8. prosince 1992 na návrh Rady fyzikálních pracovišť.

Kabinet byl zřízen jako základní pracoviště MFF UK, jehož základním úkolem je zajišťování výuky fyziky pro bakalářský studijní program Fyzika a experimentální části výuky v programu Fyzika zaměřená na vzdělávání. Kabinet se též podílí na výuce fyziky pro studenty Přírodovědecké fakulty UK.

Kabinet výuky obecné fyziky zajišťuje frontální experimenty na přednáškách a čtyři kurzy základních fyzikálních praktik. Experimenty v praktikách jsou prováděny v řadě případů na aparaturách používaných jak k základnímu tak i k aplikovanému výzkumu. Vhodným doplňkem je i nabídka výběrových praktik zabývajících se využitím výpočetní a měřicí techniky a moderních DAQ systémů ve fyzikálním experimentu. Ve všech případech jde o experimenty a experimentální metody, s jejichž znalostí a pochopením pak mohou absolventky a absolventi nalézt uplatnění v pokrokových odvětvích nejen z oblasti fyziky, ale také chemie, lékařství a biologie.

Díky nepřetržité snaze o udržení moderního pracoviště dnes disponuje KVOF souborem více než 500 fyzikálních demonstračních experimentů a více než stovkou úloh základních fyzikálních praktik, které tématicky zcela pokrývají náplň všech přednášek základního kurzu, a to od fundamentálních až k pokročilým a finančně náročným výukovým partiím.

   
Kabinet se dlouhodobě též zabývá počítačem podporovanými školními přírodovědnými laboratořemi na SŠ a VŠ. V roce 2002 byly jako jedny z prvních v Evropě zprovozněny vzdálené laboratoře, které disponují úlohami spustitelnými přes internetový prohlížeč. Současným cílem je propojit počítačem podporované, vzdálené a virtuální laboratoře a vytvořit tak laboratoře badatelského typu, které budou základem výuky přírodních věd.

Vědecká činnost sice není hlavní činností kabinetu, někteří pracovníci však patří do kolektivu výzkumných skupin, které se v současnosti zaměřují na oblast lehkých kovových slitin s hexagonální a kubickou plošně centrovanou strukturou. Na pracovišti jsou studovány mechanické, elektrické a tepelné vlastnosti kovů, ve spolupráci s Katedrou fyziky materiálů pak i mikrostrukturní charakteristiky. Jedná se o nové konstrukční hliníkové slitiny pro automobilový a letecký průmysl a o hořčíkové slitiny, které se kromě tradičních aplikací v transportním průmyslu začínají využívat i v lékařských vědách. Zde je žádoucí jejich reaktivita a rychlá koroze ve fyziologickém prostředí - hořčíkové slitiny se vzácnými zeminami se tak jeví jako jedny z nejvhodnějších kovových materiálů pro odbouratelné zátěžové implantáty při hojení nebo na náhradu kostní tkáně či jako kardiovaskulární stenty.

Druhý směr výzkumu realizovaného v KVOF je spojen se spoluprací s Katedrou makromolekulární fyziky a Ústavem makromolekulární chemie Akademie věd ČR a aplikovaným výzkumem v oblasti stárnutí pryžových vrstev dopravních pásů. Výzkum je zaměřen převážně na fyzikální vlastnosti kapalně-krystalických polymerů, polymerních sítí a polymerních nanokompozitů metodami dynamické mechanické a dielektrické spektroskopie, polarizační optické mikroskopie a diferenční skenovací kalorimetrie.