Medailonky

 

prof. Ing. Jan Franc, DrSc. (*1964)

Prof. Franc je proděkanem MFF UK pro fyzikální sekci. Vědecky se dlouhodobě věnuje fyzice polovodičů se zaměřením na fyziku detektorů infračerveného, rentgenovského a gama záření, zejména na vliv poruch v materiálech na jejich činnost. Je spoluautorem 140 publikací v mezinárodních vědeckých časopisech s impakt faktorem s citačním ohlasem 1200 citací. Jeho h-index je 23. Je dlouhodobým členem řídících výborů každoročně konaných mezinárodních konferencí a sympózií – IEEE NSS-MIC –RTSD konference a SPIE Optics and Photonics. Byl školitelem 6 doktorských a vedoucím řady diplomových a bakalářských prací a řešitelem několika projektů GAČR a TAČR. Po dobu 6 let působil jako předseda panelu GAČR, z toho dva roky vykonával funkci místopředsedy a dva roky předsedy Oborové komise technických věd.

doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (*1977)

Odborník v oblasti fyziky plazmatu a kosmické fyziky se specializací na dynamiku a nabíjecí procesy prachových zrn v těchto prostředích. V tomto směru vedl několik projektů GAČR zaměřených na experimentální pozorování nabíjecích procesů. Člen redakční rady časopisu Plasma Physics and Technology (ISSN 2336-2634), hostující a příležitostný editor časopisu IEEE Transactions on Plasma Science (ISSN 0093-3813). Vědecký organizátor sekcí na významných mezinárodních konferencích (EGU General Assembly, COSPAR Scientific Assembly) a pořadatel tematických konferencí. Pravidelný organizátor a od roku 2006 editor sborníku studentské konference WDS. Garant doktorského studijního programu Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí a předseda příslušné oborové rady. Od 2017 vedoucí Katedry fyziky povrchů a plazmatu, MFF UK. WOS: 61 publikací, 450 citací, h-index 13.

prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc. (*1964)

Odborník v oblasti jaderné fyziky a kvantové fyziky mnohočásticových systémů. (Spolu)autor 69 původních vědeckých článků (z toho 7 Physical Review Letters) a 3 zvaných přehledových článků (včetně Reviews of Modern Physics) v časopisech s IF, cca 25 příspěvků ve sbornících. Cca 2300 citací, h-index 27-28 (WoS-Scopus). Autor knihy A condensed Course of Quantum Mechanics (Karolinum Press, Praha, 2013). Absolvoval vědecké pobyty ve Švýcarsku, Jihoafrické republice, Německu, Itálii a USA. V současné době zástupce ředitele Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK, garant magisterského studijního programu Částicová a jaderná fyzika a člen oborové rady doktorského programu Částicová a jaderná fyzika na MFF UK. Člen rady Ústavu jaderné fyziky AV ČR, člen komise AV ČR pro obhajoby DSc. disertací v oboru jaderná, subjaderná a matematická fyzika. Hlavní řešitel 3 ukončených a 1 běžícího grantu GAČR a 1 ukončeného grantu GAUK. V letech 2009-12 člen hodnotícího panelu GAČR.

doc. RNDr. František Gallovič, Ph.D. (*1979)

Odborník v oblasti geofyziky se specializací na seismologii. Vedl česko-německý projekt GAČR zaměřený na pokročilé studium zdrojových procesů velkých zemětřesení a účastnil se evropských projektů. Ve spolupráci s odborníky milánské Geologické a vulkanologické služby koordinuje práce na simulacích zemětřesných pohybů pro odhad seismického ohrožení. V této oblasti působil i jako konzultant Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Od roku 2018 je členem User Advisory Board organizace Observatories & Research Facilities for European Seismology (ORFEUS). Je editorem odborného časopisu Progress in Earth and Planetary Science. Působil mimo jiné na Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově, Univerzitě v Kjótu, Univerzitě Komenského v Bratislavě, Universita' degli Studi "Federico II" v Neapoli nebo Université Côte d'Azur v Nice. V letech 2017-2020 byl členem hodnotícího panelu GAČR P210 (resp. P209 po reorganizaci). Na katedře geofyziky MFF působí od roku 2011, kde je od roku 2014 tajemníkem katedry a od roku 2017 docentem. WOS 49 publikací, 825 citací, h-Index: 20.

doc. RNDr. Dana Gášková, CSc. (*1955)

Specialistka v oblasti biofyziky se zaměřením na aplikaci fluorescenčních sond a fluorescenční spektroskopie v biologickém a biomedicínském výzkumu. V tomto směru se pod jejím vedením podařilo vybudovat ve Fyzikálním ústavu UK na MFF UK biologické laboratoře umožňující jak kultivace mikrobiálních kultur (1997), tak kultivace lidských buněčných linií (2013). V minulosti vedla grantový projekt GAČR 205/10/1121 zaměřený na vývoj biofyzikální metody pro sledování změn membránového potenciálu a aktivity systémů mnohačetné lékové rezistence kvasinek. Byla rovněž řešitelkou grantového projektu AHFMR (Alberta Heritage Foundation for Medical Research) „Mitochondrial dysfunction and apoptosis in C. elegans“ a také spoluřešitelkou 3 mezinárodních projektů (NATO HTECH.LG930686, NATO SA(CRG.CRGP 973150) a BMBF TSR-113-9) a 3 projektů GA ČR (GAČR 204/95/1051, GAČR 204/00/0629 a GAČR 204/03/H066). Členka oborových rad doktorských studijních programů na MFF UK (4F4 Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika, od 2004) a Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (P3942 Nanotechnologie, od 2013). Členka komise pro státní závěrečné zkoušky magisterského studijního programu fyzika, studijní obor biofyzika a chemická fyzika (od 2002), a komise K8 pro obhajoby doktorských disertačních prací (od 2013). V letech 2015-2018 členka Vědecké rady PřF UJEP, Ústí nad Labem. Od 1999 vedoucí oddělení biofyziky, FÚ UK. Autorka 50 článků (WOS), 658 citací, h-index 15. Vedoucí 5 bakalářských, 7 diplomových a 7 doktorských úspěšně ukončených prací.

doc. Dr. rer. nat. Robert Král, Ph.D. (*1969)

Věnuje se fyzice materiálů se specializací na vliv mikrostruktury na mechanické a elektrochemické vlastnosti. Byl hlavní řešitel několika projektů GAČR a vedl českou část projektu 6. RP EU „MagForming“ (reg. č. AST5-CT-2006-030852), kde byl zodpovědný za testování a závěrečné výzkumné zprávy projektu. V současné době se zaměřuje na výzkum v oblasti biologicky odbouratelných materiálů na bázi hořčíku využitelných v medicíně jako dočasné zatížitelné tělní implantáty. Je členem oborové rady doktorského studia Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum. Od 2017 je vedoucí Katedry fyziky materiálů MFF UK. V letech 2013-2016 byl členem hodnotícího panelu GAČR P107 „Kovové materiály – příprava a vlastnosti“. V databázi WOS má celkem 79 publikací, 614 citací a h-index 14.

doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D. (*1975)

Odborník v oblasti nanotechnologií, fyziky plazmatu a tenkých vrstev se specializací na syntézu vícesložkových nanomateriálů pomocí plazmových technologií, jejich charakterizaci a aplikaci těchto materiálů v oblasti lékařství a biodetekce. V tomto výzkumném směru byl/je spoluřešitelem či členem týmu celé řady národních projektů (např. 21-12828S, GA18-10897S, GA17-22016S, GA16-14024S, KAN101120701, LTC17062,) i mezinárodního LA projektu probíhajícího ve spolupráci s Varšavskou Univerzitou a polskou Akademií věd (21-05030K). V letech 2004-2008 působil ve Společném výzkumném středisku Evropské komise v italské Ispře. V letech 2017-2019 byl členem oborové rady Počítačové metody ve vědě a technice, ÚJEP, Ústí nad Labem. Člen odborného poradního výboru časopisu Journal of Physics D: Applied Physics (ISSN: 1361-6463/0022-3727) a člen ediční rady časopisu Coatings (ISSN 2079-6412). Člen programových či organizačních výborů mezinárodních konferencí 43rd EPS Conference on Plasma Physics, EUROMAT 2013, 4th a 5th German-Czech workshop on Nanomaterials, 17th Joint Vacuum Conference, a spolupředsedající konference 8th International Workshop on Polymer Metal Nanocomposite 2017. Od 2020 vedoucí Katedry makromolekulární fyziky MFF UK. WOS 142 publikací, 2377 citací, h-index 27. Celkem 13 zvaných přednášek na mezinárodních konferencích. Spoluautor 1 patentu a 1 užitného vzoru.

prof. RNDr. Petr Malý, DrSc. (*1955)

Pracuje v oblasti femtosekundové laserové spektroskopie. Vede oddělení Kvantové optiky a optoelektroniky na katedře chemické fyziky a optiky, do kterého organizačně patří i Laboratoř optospintroniky (společné pracoviště s FzÚ AV ČR vedené prof. P. Němcem). Je členem ISAC (International Scientific Advisory Committee) ELI Beamlines. Je garantem magisterského studijního programu Optika a optoelektronika, a doktorského studijního programu Kvantová optika a optoelektronika. Je členem oborové rady doktorského studia Fyzika a na PřF UP Olomouc oborové rady doktorského studijního programu Optika a optoelektronika. Dále je členem komise AV ČR pro obhajoby disertací (DSc.) Fyzika kondenzovaných systémů a členem atestační komise FzÚ AV ČR. Má podle WOS 148 publikací, 2030 citací (1730 bez autocitací), h-index 24.

prof. RNDr. Iva Matolínová, Ph.D. (*1969)

Odborník ve fyzice povrchů a rozhraní se zaměřením na heterogenní katalýzu, na reaktivitu modelových a reálných nanostrukturovaných systémů. V tomto směru vedla desítku projektů zaměřených na vlastnosti nanočástic, studium vlivu struktury, morfologie, rozměrových jevů, interakce kovu se substrátem na mechanismus jejich interakce s plyny, a to především u nanomateriálů pro vodíkové technologie a senzory plynů. Členka Oborové rady doktorského studijního programu Fyzika povrchů a rozhraní (MFF UK), Oborové rady doktorského studijního programu Aplikovaná fyzika (FEL ČVUT), členka Dozorčí rady Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. V letech 2013-2017 vedení panelu P204 – Fyzika kondenzovaných látek a materiálů a členka oborové komise OK2 - vědy o neživé přírodě, Grantová agentura ČR. Od roku 2015 vedoucí Laboratoře skenovací elektronové mikroskopie VI v rámci evropského konsorcia CERIC-ERIC. Od roku 2018 vedoucí skupiny Nanomateriálů při KFPP MFF UK. WOS 136 prací, 2980 citací, h-index 31.

doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D. (*1979)

Odborník v oblasti fyziky atmosféry, meteorologie a klimatologie se specializací na dynamiku a proměnlivost střední atmosféry. V tomto směru vedl mezinárodní projekty MATELO a MATELO-FILE zaměřené na výzkum lokalizovaného působení gravitačních vln a modelování jejich dopadů na dynamiku. Dále koordinuje spolupráci s partnery z univerzity BOKU ve Vídni zaměřenou na studium globálních klimatických modelů a parametrizací gravitačních vln. V minulosti vedl rovněž mezinárodní projekt s Univerzitou v Grazu zaměřený na analýzu gravitačních vln pomocí satelitních GPS RO profilů. Editor časopisu Annales Geophysicae journal (ISSN 0992-7689/1432-0576). Garant magisterského a doktorského studijního programu Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie. Člen oborové rady doktorského studia Fyzika (MFF UK), Využití a ochrana přírodních zdrojů 4106V029 (FAPPZ ČZU) a Sociální ekologie (FHS UK). Od 2014 vedoucí Katedry fyziky atmosféry MFF UK. Od 2021 člen hodnotícího panelu GAČR P209 - Fyzika atmosféry, meteorologie, klimatologie a hydrologie, geofyzika a fyzická geografie. WOS 38 publikací, 407 citací, h-index 12.

prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc. (*1963)

Zabývá se obecnou teorií relativity, především hledáním a fyzikální interpretací přesných řešení Einsteinových rovnic pro gravitační vlny a černé díry v kontextu kosmologie. Je odborníkem i na zobecňování teorie gravitace do vyšších dimenzí či kvadratické gravitace. Od roku 1993 člen International Society on General Relativity and Gravitation (co-chair konference GR21 v New Yorku 2016, člen SOC GR22 ve Valencii 2019), JČMF-ČFS (2006), IAU (2009) a LISA Consortium (2018). Dlouhodobá spolupráce s kolegy ve Velké Británii, Rakousku, Japonsku a Kanadě. S prof. Griffithem autor monografie Exact Space-Times in Einstein’s General Relativity, Cambridge University Press, 2009 (463 citací). Od r. 1993 účast na více než 20 grantech GAUK a GAČR (včetně Centra teoretické astrofyziky 2007–11 a Projektu excelence 2014–8). Od roku 2008 hlavní řešitel 4 úspěšných grantů GAČR věnovaných přesným prostoročasům. Získal 6 Visiting Grants Royal Society a LMS (1997–2004), britský grant EPSRC (2005–7) a Austria-Czech mobility project (2013–4). V letech 2004–21 garant všech Bc. i Mgr. studijních oborů programu Fyzika na MFF UK, od r. 2020 garant programu Teoretická fyzika. Od roku 2007 dosud předseda státnicové Bc. komise Obecná fyzika a místopředseda Mgr. komise Teoretická fyzika. Člen oborové rady doktorského studia Fyzika. Rozsáhlé popularizační aktivity (přes 100 přednášek, překlad 16 knih). WOS 108 publikací, 1645 citací, h-index 22.

prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc. (*1955)

Odborník v oblasti fyziky nízkých teplot se specializací na supravodivost a supratekutost, zejména na kryogenní dynamiku tekutin a kvantovou turbulenci. Jako vedoucí skupiny supratekutosti katedry fyziky nízkých teplot (KFNT) využívá pracovní zkušenosti nabyté na dlouhodobých zahraničních pobytech (Helsinki University of Technology, Finland; University of Birmingham, UK; University of Oregon, USA). Na MFF UK byl vedoucím KFNT, poté je sedmým rokem proděkanem fakulty pro rozvoj. Hlavní řešitel pěti ukončených a jednoho běžícího projektu GAČR a spoluřešitel mezinárodního evropského projektu EuHIT (2013-2017). Člen Vědecké rady UK a Dozorčí rady Fyzikálního ústavu AVČR, v.v.i., redakční rady časopisu Journal of Low Temperature Physics, byl členem Vědecké rady MFF UK, vedoucím odborné skupiny pro matematiku, informatiku a fyziku a členem Rady Agentury pre podporu vedy a výzkumu v Bratislavě, místopředsedou panelu 203 GAČR a místopředsedou oborové komise OK2 GAČR. WOS 178 publikací, 3690 citací, h-index 30.

prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc. (*1966)

Odborník v oblasti planetární astronomie. Věnuje se též astrodynamice vícenásobných hvězdných systémů, dříve i kosmické geodezii, post-Newtonoské limitě obecné teorie relativity a relativistické astrofyzice. Absolvoval dlouhodobé zahraniční pobyty na Observatoři azurového pobřeží (Grasse, Francie; post-doktorální) a Southwest Research Institute (Boulder, USA; tvůrčí volno). Garant magisterského studijního programu Astronomie a astrofyzika, člen rady doktorského programu Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika. Od 2015 ředitel Astronomického ústavu UK, a od 2012 člen vědecké rady MFF UK. Od 2011 člen Učené společnosti ČR, mezi lety 2015 a 2020 byl předsedou její I. sekce. Po dobu 6ti let působil v panelu GAČR (2004-2010). Pravidelně působí v atestační komisi Astronomického ústav AV ČR, v roce 2016 též v mezinárodní evaluační komisi ústavů AV ČR (oblast Fyzika). WOS: 253 publikací, 9825 citací, h-index 54.

 

Poslední úprava stránky: 7. 6. 2022, 16:27.

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Fyzikální sekce
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208