Krizový distribuční systém

O projektu

Cílem projektu je vytvořit etický a právně robustní digitální systém distribuce strategického materiálu pro dobu nouze, který bude v mezidobí sloužit i pro monitorování nabídky a poptávky a včasné rozpoznání blížící se případné krize. Systém bude vytvořen pomocí současných poznatků algoritmické teorie her a optimalizace, a bude podporovat takové samostatné chování aktérů nabídky a poptávky, které bude pro široké spektrum aktérů výhodné a současně i etické. Společným jmenovatelem vytvořených funkcionalit nového systému bude společenská spokojenost, ochrana menších aktérů, podpora koordinace a spolupráce, zabránění neúnosného navyšování ceny a ochrana výrobců i prodávajících. Řešen bude i právní rámec provozu a implementace etických pravidel a ochrana všech údajů.

Cíle projektu

Během krize související s probíhající pandemií Covid-19 se ukázalo, že tradiční zavedené mechanismy  řešení, například ad hoc řízení krizovými štáby, mohou vést ke strategicky chybným rozhodnutím s vážnými důsledky. V situaci, kdy čas je kritický faktor, je potřeba rozhodovat operativně. Hlavním cílem 4. veřejné soutěže je dosažení nových poznatků a nových či zdokonalených technologií, které umožní složkám integrovaného záchranného systému ČR získat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet specifické schopnosti potřebné ke zvládání krizových situací. Projekt přispívá ke zlepšení krizového řízení a bezpečnostní politiky vytvořením etického a právně robustního digitálního systému distribuce strategického materiálu právě v době krizí. Jedná se o nástroj efektivní krizové logistiky a vývoj inovativních účinných nástrojů pro zvládání krizí způsobených velmi rizikovými biologickými agens a toxiny v budoucnosti. Domníváme se, že takové účinné nástroje budou muset být založené na datech a “chytrém” matematickém modelování a současně musí podporovat chování všech zapojených aktérů (veřejných institucí, uživatelů z oblasti zdravotnických a sociálních zařízení a jiných obdobných zařízení a rovněž výrobců a distributorů) v souladu se základními etickými pravidly, aby byly tyto systémy a nástroje využívány ve prospěch všech občanů.


Klíčové pro úspěšné zvládání budoucích krizí bude získat co nejvčasnější signály o pravděpodobně se blížící hrozbě a zvládnout efektivní distribuci kritických komodit všem těm, kdo je nezbytně potřebují. Toto jsou současně témata, na která se v našem projektu zaměřujeme.

Přínosy projektu

Novost řešení spočívá ve vytvoření decentralizovaného systému krizové distribuce materiálu na základě nových poznatků z několika oborů: etika, právo, matematika, informatika. Decentralizace je zásadní, protože v době krize se aktéři na různých úrovních chovají autonomně a centrální systém není praktický. Návrh projektu se zaměřuje na získání původních poznatků zejména o tržních systémech specifických pro stav nouze, což je úkolem algoritmické teorie her, a na původní způsob řešení krizové distribuce materiálu.


Tvůrčí nápad projektu spočívá ve zjištění, že tradiční rozhodovací mechanismy ve společnosti nejsou pro velmi složité krize robustní a nedávný rozvoj algoritmické teorie her a jiných matematických a informatických oborů dává možnost je využít pro vytvoření pomůcek, v případě našeho projektu, k distribuci materiálu. Síť uživatelů lze motivovat k využívání systému k monitorování stavu nabídek a poptávek i v normální době a díky tomu je monitorování nástrojem k včasné detekci nastupujících krizí.


Efektivní zvládnutí budoucích dostatečně složitých potřebných procesů bude záležet na tom, do jaké míry budou pro tyto budoucí procesy využívána data a datové modelování, tedy to, co se označuje jako umělá inteligence. V tomto směru jde náš projekt nutným budoucím směrem. Nicméně, úspěšné zvládnutí těchto procesů vyžaduje, aby byly tyto procesy navrženy, vyvinuty a provozovány v zájmu všech občanů, tedy aby vycházely z příslušných obecně platných etických principů. Současně tyto nové procesy musí odpovídat požadavkům na ochranu osobních údajů, musí být bezpečné a musí být v souladu s českým i evropským právem. Nová je tedy právě budoucí organizace systému a jeho nastavení.


Právě úzké propojení špičkového know-how z různých oborů – matematiky, IT, etiky a práva – spolu se zaměřením na reálné potřeby budoucích uživatelů nám umožní tuto novost projektu realizovat.

Harmonogram

  1. etapa (1/21–3/21): Analýza potřeb (šetření mezi potenciálními budoucími uživateli, workshop na téma jejich potřeb), vytvoření Poradního výboru ze zástupců zainteresovaných stran. Výběr členů týmu.
  2. etapa (3/21–8/21): Příprava specifikace systému zahrnující etické, právní a bezpečnostní požadavky.
  3. etapa (3/21–9/21): Příprava modelu Trhu pomocí teorie her, implementující specifikace z druhé etapy.
  4. etapa (10/21–3/22): Vývoj softwaru Optimalizace realizace nabídek a poptávek a specifikace systému strukturálních konstant určujících jednotlivé aktéry.
  5. etapa (10/21–3/22): Příprava souboru právní dokumentace potřebné pro provoz systému zahrnující  jak interní předpisy provozovatele systému (např. Směrnice GDPR, Bezpečnostní směrnice), tak potřebné smlouvy a jiné dokumenty (např. smlouvy s různými typy uživatelů, Etický kodex aj.).
  6. etapa (3/22–9/22): Vývoj software Navigace pomáhající se stanovením nabídky a poptávky jednotlivým aktérům. Dále vývoj zkušebního webového prostředí se základním zabezpečením. Součástí této etapy bude rovněž úprava a finalizace právní dokumentace podle potřeb intuitivního užívání systému jeho uživateli (PRK).
  7. etapa (10/22–12/22): předání systému MV, případně výběr provozovatele. Příprava a zahájení prvního pilotního provozu systému.

Výsledky projektu

Řešitelé projektu

Poradní skupina

Kontakty

V případě zájmu o účast na projektu nebo o podrobnější informace nás neváhejte kontaktovat.