Webový portál SociálníDialog.cz

Informační portál SociálníDialog.cz je společným projektem Svazu průmyslu a dopravy ČR a ČMKOS, ASO a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.

více zpráv...

Informační portál Vysokoškolského odborového svazu

Informarční portál Odbory-online

Pro všechny odboráře byl otevřen nový informační portál ODBORY-ONLINE.

více zpráv...Kolektivní vyjednávání

Kolektivní vyjednávání patří k hlavním úlohám odborové organizace. Má býti završeno kolektivní smlouvou, která upravuje vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem nad rámec daný zákonnými normami, ve specifických podmínkách daného pracoviště.

Po přijetí Vysokoškolského zákona v roce 1999 ztratily jednotlivé fakulty UK právní samostatnost a nemohou být přímými partnery v kolektivním vyjednávání samostatným odborovým organizacím na fakultách. Jednotlivé základní odborové organizace VOS proto v roce 1999 zřídily Koordinační odborovou radu UK a pověřily jí vyjednáváním s vedením UK a přípravou kolektivní smlouvy. Jejím předsedou je Doc. PhDr. Milan Kohoutek, CSc. z FTVS. Organizace, které nepatří do VOS, členy KOR nejsou a vstoupili do jednání přímo. Naši ZO v KOR od roku 2004 zastupuje kol. Halenka.

29.6.2005 byla mezi odbory a Univerzitou Karlovou uzavřena nová kolektivní smlouva.

Na jaře 2007 proběhla jednání v KOR a mezi předsedou KOR a rektorátem o aktualizaci kolektivní smlouvy v souvislosti s novým Zákoníkem práce, úpravou Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy a připravovaným opatřením rektora k poskytování příspěvků k úrokům z hypotéčních úvěrů a sociálním výpomocem zaměstnancům v tížívé situaci.

Ke dni 12.6.2007 byla kolektivní smlouva aktualizována do současného znění .

Seznam dokument

KS12062007.rtf
Aktuální znění kolektivní smlouvy.
Dopis členům KOR a předsedům ZO fakult a součástí UK
Výzva k přijetí společného stanoviska k návrhu článku 16b Přílohy č. 8 Statutu UK o podobě a pravidlech užití sociálního fondu.
KS08022005.doc
Návrh Kolektivní smlouvy z 8.2.2005
KSpripominky.doc
Připomínky VZO k návrhu Kolektivní smlouvy