Zahraniční studium


Program Erasmus+

Nejrozšířenějším programem studentských mobilit je program Erasmu+. Poskytuje studentům možnost účastnit se studijních pobytů na partnerských univerzitách nebo praktických stáží na univerzitních i neuniverzitních pracovištích. Základní informace k programu Erasmus+ lze nalézt na univerzitní stránce.

Aktuální informace

Byla spuštěna možnost on-line registrace pro zájemce o výjezdy v akademickém roce 2017/2018. Konkurzy se uskuteční v dubnu 2017. Přihlášky do konkurzu je třeba předat garantům dohod do 18. 4. 2017. Podrobnější informace k aktuálním konkurzům naleznete zde.

Pro zájemce o Praktické stáže v akademickém roce 2017/2018: do 19. 5. 2017 je nutné kontaktovat fakultního koordinátora O. Pangráce a následně dodat podrobnější informace ke stáži. Výběr studentů proběhne na přelomu května a června.

Studijní pobyty

Studijního pobytu v rámci programu Erasmus+ se může zúčastnit každý student bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu, který bude po celou dobu studijního pobytu řádně zapsán ke studiu na MFF UK. Studijní pobyt může být absolvován na univerzitě, s kterou má fakulta uzavřenou dohodu v rámci programu Erasmus+, v kterékoli zemi kromě České republiky a země trvalého pobytu studenta. Délka pobytu může být 3–12 měsíců, student může vycestovat na studijní pobyt nebo praktickou stáž opakovaně, přičemž v každé etapě studia (Bc., Mgr., Ph.D.) má k dispozici celkem 12 měsíců a aktivity může kombinovat.

Další informace a administrativní postup lze nalézt na univerzitní stránce.

Praktické stáže

Praktické stáže jsou další možnou studentskou aktivitou v rámci projektu Erasmus+. Prioritou Univerzity Karlovy je zprostředkovávat praktické stáže studentům na univerzitních pracovištích partnerských škol a spolupracujících subjektů jako jsou laboratoře, výzkumná centra, fakultní školy, fakultní nemocnice, případně jiná pracoviště napojená na zahraniční školu. Nicméně využití stáží pro teoretické obory může být problematické a tudíž se jedné o poměrně málo častou formu výjezdu v rámci MFF UK.

Praktické stáže může absolvovat každý student od 1. ročníku bakalářského studia a mohou trvat 2 – 12 měsíců (za min. délku 2 měsíců se považuje 60 dní). Další informace o praktických stážích lze nalézt na univerzitní stránce.

Mobilita pedagogů

V rámci programu Erasmus+ lze uskutečnit také mobilitu pedagogů. Tento typ výjezdů se realizuje na základě podepsaných inter-institucionálních dohod o spolupráci a zahrnuje výukové pobyty pedagogických pracovníků v zahraničí a příjezdy odborníků z partnerských škol na fakulty UK. Bližší informace o mobilitě pedagogů a administrativní postupu najdete na stránkách univerzity.

titulek
Zahraniční studenti v Praze (foto: Loreta Abidin)

Konzultace, informace
RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D.
Fakultní koordinátor

Konzultace během ak. roku
Konzultace po e-mailové domluvě v kanceláři č. 125 na Malé Straně.

Aktuální informace, změny

  • Vyhlášeny konkurzy pro studijní pobyty a praktické stáže v akademickém roce 2017/2018

Administrativa:
Mgr. Dagmar Zádrapová

Úřední hodiny

Pondělí 9.00 – 11.00  – 
Úterý 9.00 – 11.00 13.30 – 14.30
Středa  –   – 
Čtvrtek 9.00 – 10.00 13.30 – 15.00
Pátek 9.00 – 11.00  – 

Další nabídky studia a stáží v zahraničí

Poskytovatel Akce Interní termín Konečný termín Poznámka
Stipendijní pobyty v Korejské republice – letní kurz korejštiny Podání přihlášky 12. 4. 2017 19. 4. 2017 Termín pro odevzdání přihlášky je 19. 4. 2017 do 12hod. Interní termín je stanoven pro včasné zajištění podpisu proděkana pro zahraniční styky.
University of Padova – fee waiver Podání přihlášky   26. 4. 2017 Možnost bakalářského a magisterského studia vedeného v angličtine na Univerzitě Padova. Přihlášky se podávají elektronicky.
Dům zahraniční spolupráce – Tchaj-wan – nabídka stipendií Podání žádosti   31. 3. 2017 Bližší informace na webových stránkách DZS. Žádosti se podávají přímo na Tchajwanskou hospodářskou a kulturní kancelář. V případě nutnosti potvrzení od MFF UK počítejte s přibližně týdenní rezervou pro zajištění podpisu.
Fond mobility – jarní výzva 2017 Podání žádosti 23. 3. 2017 30. 3. 2017 Žádosti se vyplňují prostřednictvím aplikace dostupné z linku: http://www.cuni.cz/UK-247.html Z aplikace po vyplnění všech údajů vygenerujte formulář žádosti a spolu s povinnými přílohami (uvedenými na konci formuláře) zašlete na OVZS ve 2 kopiích, na jedné z nich je potřeba zajistit podpis správce zdroje dofinancování, podpis vedoucího pracoviště a sekčního proděkana.
Stipendijní pobyty pro studenty a doktorandy v akademickém roce 2017/2018 – meziuniverzitní spolupráce s německými univerzitami (Bayreuth, Frankfurt/Main, Leipzig, Heidelberg, Saarbrücken) a švýcarskou univerzitou v Basileji. Podání žádosti 21. 3. 2017 28. 3. 2017 Požadované dokumenty viz příloha (v němčině či angličtině dle požadavků) odevzdávejte ve trojím vyhotovení na OVZS do stanoveného interního termínu, poté budou postoupeny k výběrovému řízení na rektorát. Formuláře ke stažení: FormGermany.rtf, FormSwitzerland.rtf.
GAUK – závěrečné zprávy Podání ZZ 29. 3. 2017 6. 4. 2017 Závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz. Vyúčtování projektu prosím proveďte do 10. 1. 2016.
Stipendijní pobyty v rámci mezinárodních smluv pro akademický rok 2017/2018 – rozpis kvót Podání přihlášek Dle jednotlivých zemí   Zájemci předloží ve dvou vyhotoveních: přihlášku potvrzenou fakultou, studijní záměr a studijní průměr.

© 2013–2016 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Studijní oddělení.