Univerzita třetího věku

Základní informace o Univerzitě třetího věku na Matematicko-fyzikální fakultě UK najdete v článku na webu Matfyz.cz.


V akademickém roce 2016/2017 budou v rámci U3V na MFF UK otevřeny následující kurzy:


Fyzika pro nefyziky

Obsah kurzu: V rámci kurzu se posluchači seznámí populární formou s některými partiemi fyziky. Během dvou semestrů absolvují např. přednášky z částicové a kvantové fyziky, klimatologie, akustiky, klasické mechaniky, teorie relativity a další. Kromě přednášek jsou součástí kurzu také exkurze na zajímavá fyzikální pracoviště, např. tokamak Compas v UFP AV ČR, STM mikroskop ve Fyzikálním ústavu AV ČR, v letním semestru návštěva pracoviště Leksellova Gama nože v nemocnici Na Homolce a jaderný reaktor VR-1 Vrabec patřící FJFI ČVUT.

Doba a místo konání: 1× týdně v pondělí od 14 hodin, v budově MFF UK v Troji, V Holešovičkách 2, Praha 8

  • zahájení kurzu: 3. 10. 2016

Podrobnější představu o kurzu zprostředkuje samostatný článek na webu Matfyz.cz.


Fyzika v životě člověka

Obsah kurzu: V rámci kurzu se posluchači populární formou seznámí s tím, jak se fyzika projevuje v různých oblastech života člověka, od vzniku života až po moderní biokompatibilní materiály. Během dvou semestrů to budou přednášky na téma:
Vesmír jako kolébka života, od prvních biomolekul k člověku, proč drží molekuly pohromadě, spektroskopie a detekce molekul, rtg metody, modely struktur molekul, optika vidění, optická mikroskopie, fyzika fotografie, Ramanovská spektroskopie, akustická mikroskopie, tomografie, proudění tekutin, slyšení, ucho, akustika, člověk a rovnováha, mechanika pohybu, materiály pro implantáty, keramiky, skla a kompozitní materiály, entropie, termodynamika chemických reakcí, energetická bilance organismu, apod.

Doba a místo konání: 1× týdně v úterý od 14 hodin, v budově MFF UK Ke Karlovu 5 nebo 3 (bude upřesněno). Kapacita max. 25 účastníků.

  • zahájení kurzu: 4. 10. 2016

Klima na naší planetě

Obsah kurzu: Účastnící kurzu budou seznámeni se základy všeobecné a regionální klimatologie a s typy klimatologických dat. Dozvědí se mj. co vytváří klima na naší planetě, seznámí se s klimatickým systémem a se zpětnými vazbami, které v něm působí. Během kurzu budou probírána témata týkající se slunečního záření a radiačního režimu naší planety, radiační a tepelné bilance, skleníkového efektu, vnitřní variability klimatického systému, klasifikací klimatu apod. Součástí kurzu bude též vysvětlení klimatu jednotlivých kontinentů, informace o typech a zdrojích dat v klimatologii, stručné seznámení s historií klimatologických pozorování a měření, a též ukázky ze souvisejícího výzkumu prováděného na katedře fyziky atmosféry.

Doba a místo konání: 1× za 14 dní ve čtvrtek od 14 hodin, v budově MFF UK v Troji, V Holešovičkách 2, Praha 8

  • zahájení kurzu: 13. 10. 2016

Podrobnější představu o kurzu zprostředkuje samostatný článek na webu Matfyz.cz.


Vesmír na internetu II – Fyzika hvězd a vesmíru.

Obsah kurzu: Zimní semestr bude věnován celku „Hvězdy a galaxie“: Prostorové rozložení hvězd (souhvězdí, souřadnice, určování vzdáleností, hvězdokupy, galaxie). Fyzikální charakteristiky hvězd, vnitřní stavba a vývoj hvězd. Mezihvězdná látka, temná hmota.
V letním semestru se přednášky zaměří na celek „Stavba a vývoj vesmíru“: Červený posuv a rozpínání vesmíru. Určování vzdáleností kosmických objektů. Přehled modelů vesmíru založených na obecné teorii relativity. Alternativní scénáře vzniku a vývoje vesmíru, temná energie.
Přednášky budou doplněny exkurzemi po stopách významných kosmologů a do některého výzkumného centra částicové fyziky.

Doba a místo konání: 1× týdně ve středu od 14 hodin, v budově MFF UK v Troji, V Holešovičkách 2, Praha 8

  • zahájení kurzu: 19. 10. 2016

Finanční matematika

Obsah kurzu: Seznámení posluchačů se základními pojmy a matematickými nástroji užívanými ve finančních výpočtech. Základem je úrokový počet a jeho užití ke stanovení časové hodnoty peněz. Princip stanovení počáteční a koncové hodnoty peněžního toku je klíčový pro pochopení finančních produktů, jakými jsou spoření a úvěry. Dále jsou v kurzu vyloženy principy hodnocení investičních příležitostí a oceňování cenných papírů, zejména dluhopisů s pevnou úrokovou sazbou. V závěru se zaměříme na vysvětlení konstrukce produktů životního pojištění, kde se kromě aparátu finanční matematiky uplatňuje práce s demografickými předpoklady.

Doba a místo konání: 1× za 14 dní ve čtvrtek od 14 hodin, v budově MFF UK, Praha 8 – Karlín, Sokolovská 83

  • zahájení kurzu: 6. 10. 2016

Geometrie a architektura

Obsah kurzu: Od počátků civilizace se praktická geometrie vyvíjela ruku v ruce s architekturou. Východiskem bude kružnice, čtverec a trojúhelník – základní prvky stavebních struktur. Budeme sledovat zrod poznatků „školní geometrie“ a její využití v architektuře, základní rysy řecké a římské architektury, stavby spojené s vodohospodářstvím a typické slohy středověké Evropy. Porovnáme renesanční a barokní stavby. Na závěr stručně připomeneme různé směry moderní architektury.
Toto vše budeme sledovat z hlediska geometrie a jejího rozvoje, i když si občas připomeneme i historické zajímavosti příslušných epoch.
Předpokládám pouze základní znalosti geometrie a zájem o architekturu.

Doba a místo konání: 1× za 14 dní ve středu, od 14 hodin, v budově MFF UK, Praha 8 – Karlín, Sokolovská 83

  • zahájení kurzu: 12. 10. 2016

Podrobnější představu o kurzu zprostředkuje samostatný článek na webu Matfyz.cz.


Pohledy do matematiky 15. a 16. století

Obsah kurzu: Evropa v 15. a 16. století. Renesance. Zámořské objevy, pokrok techniky, knihtisk. Objev perspektivy. Životní osudy a díla významných matematiků 15. století: Piero della Francesca, Luca Pacioli (a Leonardo da Vinci), Johannes Müller–Regiomontanus, Nicolas Chuquet.Matematika v českých zemích v 15. století. Životní osudy a díla významných matematiků 16. století: Scipione dal Ferro, Nicolo Fontana–Tartaglia, Girolamo Cardano, Rafael Bombelli, François Viete. Řešitelnost algebraických rovnic v radikálech. Řešení kubických rovnic, Cardanovy vzorce, casus irreducibilis, první výskyt komplexních čísel. Terminologie, symbolika, učebnice. Matematika v českých zemích v 16. století.

Doba a místo konání: 1× za 14 dní ve středu, od 14 hodin, v budově MFF UK, Praha 8 – Karlín, Sokolovská 83

  • zahájení kurzu: 5. 10. 2016

Podrobnější představu o kurzu zprostředkuje samostatný článek na webu Matfyz.cz.


Zajímavá matematika

Obsah kurzu: Zajímavosti, které se váží k vybraným pojmům a oblastem školské matematiky s mírným přesahem do matematiky vyšší. U každého tématu jsou nejprve stručně připomenuty základní poznatky, následují různé historické zajímavosti, souvislosti a aplikace.
Témata: odmocniny, logaritmy, goniometrie, prvočísla, řetězové zlomky, komplexní čísla, řešitelnost rovnic vyššího stupně, implementace výpočetně náročných úloh na počítači (Python), planimetrie, hodnocení současných učebnic matematiky (ZŠ, SŠ), kuželosečky, obsahy a objemy, základy diferenciálního a integrálního počtu, řady, efektivní způsoby výpočtu π. Mezi aplikacemi se objevuje např. matematika a hudba, konstrukce slunečních hodin, předpověď zatmění Slunce.

Doba a místo konání: 1× týdně ve čtvrtek od 14:00 do 15:30 hodin, v budově MFF UK, Praha 8 – Karlín, Sokolovská 83

  • zahájení kurzu: 13. 10. 2016

Podrobnější představu o kurzu zprostředkuje samostatný článek na webu Matfyz.cz.


Práce na počítači

Obsah kurzu: Kurzů Práce na počítači je organizováno několik. První kurz je určen pro úplné začátečníky, kteří zatím neměli mnoho možností s počítačem pracovat. V zimním semestru se budou probírat základy práce na počítači, tedy ovládání počítače a práce se systémem Windows. V letním semestru se účastníci seznámí s webovým prohlížečem a různými službami dostupnými na síti Internet.
Druhý kurz zahrnuje práci s textovým editorem a tabulkovým kalkulátorem (Word, Excel). Třetí kurz je zaměřen na zpracování fotografií. V zimním semestru se probírá program na správu fotografií Picasa nebo Irfanview a v letním semestru program Gimp určený na komplexnější úpravu fotografií. Pro kurzy zaměřené na kancelářský software a úpravu fotografií je nutná základní znalost ovládání počítače a webového prohlížeče. Bez těchto znalostí nemá účast na tomto kurzu smysl.
Počet účastníků kurzu je limitován kapacitními možnostmi počítačových laboratoří! Rozdělení do jednotlivých kurzů a termínů se provádí na začátku zimního semestru na úvodním setkání podle zájmu a znalostí účastníků. Na tomto setkání budou také určeny konkrétní časy začátku jednotlivých kurzů. Kapacita 40 uchazečů.

Doba a místo konání: 1× za 2 týdny ve středu od 14 hodin, v budově MFF UK, Praha 8 – Karlín, Sokolovská 83

  • zahájení kurzu: 5. 10. 2016

Kurzy budou zahájené v týdnu od 3. října 2016

Zájemci o kurzy (všechny budou dvousemestrální) obdrží formulář přihlášky spolu se složenkou k uhrazení poplatku (500 Kč za celý kurz, členové Alumni Matfyz 200 Kč za celý kurz) na studijním oddělení MFF UK, Ke Karlovu 3, Praha 2 nebo na této webové stránce.

Vyplněnou přihlášku na předepsaném formuláři spolu s dokladem o zaplacení poplatku (ústřižek složenky, bankovní převod nebo doklad o provedené hotovostní platbě na fakultní pokladně) a vyplněným a podepsaným formulářem Záznam o školení z PO a BP (CŽV) a jednou fotografií předloží zájemci o kurzy U3V pro nadcházející akademický rok příslušné referentce studijního oddělení MFF UK.

Termín pro odevzdání přihlášky je od 1. února do 31. srpna 2016.


Číslo bankovního spojení: 21210277/0100
Variabilní symbol: 7
Specifický symbol: rodné číslo bez lomítka


Kontaktní osoba:
Lucie Šimůnková
telefon: 95155 1259
e-mail: Lucie.Simunkova@mff.cuni.cz

© 2013–2016 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Studijní oddělení.