Věda a zahraniční styky

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Přehled aktuálních termínů vědeckých programů a grantů

Grant/poskytovatel Akce Interní termín Konečný termín Poznámka
V4 + Japonsko – průběžná zpráva Podání zprávy 24. 1. 2018 31. 1. 2018 Formulář zprávy a požadované přílohy doručte na OVZS k zajištění podpisu nejpozději do 24. 1. 2018. Ke stejnému datu prosím doručte i všechny dokumenty v elektronické podobě na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz
GAČR – bilatelární rakousko-české projekty na principu Lead Agency Podání návrhu   16. 3. 2018 Případné zájemce z MFF žádáme, aby laskavě co nejdříve podali na OVZS zprávu o svém záměru zúčastnit se této výzvy.
SVV průběžné zprávy za rok 2017 Podání zprávy 24. 1. 2018 31. 1. 2018 Závěrečnou zprávu spolu se slovním zhodnocením projektu, seznamem publikačních výstupů a seznamem členů řešitelského týmu doručte na OVZS do stanoveného interního termínu. Zkontrolujte si prosím, zda uváděné čerpání souhlasí s čerpáním v účetním systému.
INTER-EXCELLENCE, Inter-Cost, Inter-Action, Inter-Transfer, Inter-Vector, Inter-Inform – souhrnné vyúčtování Podání vyúčtování 24. 1. 2018 31. 1. 2018 Formulář doručte na OVZS ve 2 vyhotoveních, na jednom zajistěte podpis Ing. D. Lankové, zároveň vyúčtování zašlete v elektronické podobě na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz
GAČR – závěrečné zprávy a závěrečné zprávy projektů GA ČR
vygenerované z aplikace GAČR (GRIS) ve formátu pdf je třeba odeslat na
adresu

granty@dekanat.mff.cuni.cz
Podání zprávy 23. 1. 2018 31. 1. 2018 Závěrečná zpráva se vypracovává výhradně na formulářích, které jsou dostupné v aplikaci pro podání a správu grantových projektů na webové stránce http://www.gris.cz. Náležitosti závěrečných zpráv jsou uvedeny v příslušných zadávacích dokumentacích (ZD) a informacích dostupných z http://www.gacr.cz/podani-zz/ Zprávu zašlete na: granty@dekanat.mff.cuni.cz. Děkujeme za dodržení interního termínu.
GAČR – dílčí zprávy za rok 2017 Podání zprávy 10. 1. 2018 16. 1. 2018 Dílčí zpráva se vypracovává výhradně na formulářích, které jsou dostupné v aplikaci pro podání a správu grantových projektů na webové stránce http://www.gris.cz. Náležitosti dílčích zpráv jsou k dispozici na: http://www.gacr.cz/podani-dz/ Dílčí zprávy projektů GA ČR vygenerované z aplikace GAČR (GRIS) ve formátu pdf zašlete na: granty@dekanat.mff.cuni.cz nejpozději do stanoveného interního termínu.
ZAZ KONTAKT 2017 Podání zprávy 24. 1. 2018 31. 1. 2018 Závěrečnou zprávu spolu s výkazem nákladů potvrzeným z hospodářského oddělení, dokumenty z oponentního řízení a ostatní požadované dokumenty doručte na OVZS k zajištění podpisu děkana.
ZAZ COST 2017 Podání zprávy 24. 1. 2018 31. 1. 2018 Závěrečnou zprávu spolu s výkazem nákladů potvrzeným z hospodářského oddělení, dokumenty z oponentního řízení a ostatní požadované dokumenty doručte na OVZS k zajištění podpisu děkana.
Průběžné a závěrečné zprávy programu Mobility MŠMT, Česko-bavorské spolupráce a Podunajské spolupráce Podání zprávy 24. 1. 2018 31. 1. 2018 Formulář průběžné/závěrečné zprávy a tiskovou zprávu doručte na OVZS v tištěné podobě, v elektronické zašlete na: granty@dekanat.mff.cuni.cz. Zprávy budou po zajištění podpisu pana děkana odeslány prostřednictvím datové schránky.
15. kolo GAUK – pokračující projekty Podání žádosti 16. 1. 2018 25. 1. 2018 Žádosti o pokračování projektů se podávají VÝHRADNĚ ELEKTRONICKÝM ZPŮSOBEM prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz. Stručné pokyny k návrhům projektů jsou dostupné na webu UK a v příloze.
GAUK – závěrečné zprávy Podání zprávy 3. 4. 2018 12. 4. 2018 Závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz. Vyúčtování projektu prosím proveďte do 10. 1. 2018.

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá OVZS.