Věda a zahraniční styky

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Přehled aktuálních termínů vědeckých programů a grantů

Grant/poskytovatel Akce Interní termín Konečný termín Poznámka
GAČR 2019 standardní projekty Podání návrhu 4. 4. 2018 11. 4. 2018 Návrhy zasílejte na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz. Zároveň je třeba, aby navrhovatel předal na oddělení pro vědu a zahr. styky první stránku návrhu v tištěné podobě s jeho podpisem a s podpisy vedoucího pracoviště a příslušného sekčního proděkana stvrzujícími souhlas s řešením projektu na pracovišti a sekci a se spolufinancováním projektu, resp. mezd (je-li to pro daný návrh aktuální), v případě jeho přijetí.
GAČR 2019 juniorské projekty Podání návrhu 4. 4. 2018 11. 4. 2018 Stejné pokyny jako pro standardní projekty.
GAČR 2019 mezinárodní projekty Podání návrhu 4. 4. 2018 11. 4. 2018 Platí stejné pokyny jako pro standardní projekty.
Fond mobility – jarní kolo 2018 Podání žádosti 20. 3. 2018 29. 3. 2018 Žádosti se podávají prostřednictvím aplikace dostupné z webových stránek, viz odkaz zde. V tištěné podobě není nutné dokumenty zasílat.
Grantové a stipendijní programy pro česko-bavorskou spolupráci VŠ Podání žádosti   20. 4. 2018 Jedná se o programy: stipendia na kurzy němčiny a letní školy v Bavorsku pro studenty, pedagogy a vědce z ČR (termín žádostí: 20. 4. 2018), program podpory česko-bavorských akademických projektů (konference, workshopy, letní a zimní školy, exkurze, příprava projektů), program podpory studijních, přednáškových a vědeckých pobytů v České republice a v Bavorsku (žadatelem musí být bavorská VŠ).
Polsko – stipendia na základě mezivládní dohody Podání žádosti   28. 2. 2018 Jedná se o studijní a výzkumné pobyty pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a studijní a výzkumné pobyty pro akademické pracovníky.
Univerzita Curych – Call for Proposals 2018 Podání návrhu   15. 3. 2018 Veškeré informace a Application form naleznete zde a v příloze.
GAČR – bilatelární rakousko-české projekty na principu Lead Agency Podání návrhu   16. 3. 2018 Případné zájemce z MFF žádáme, aby laskavě co nejdříve podali na OVZS zprávu o svém záměru zúčastnit se této výzvy.
GAUK – závěrečné zprávy Podání zprávy 3. 4. 2018 12. 4. 2018 Závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz. Vyúčtování projektu prosím proveďte do 10. 1. 2018.

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá OVZS.