Solemn Academic Oath

Český text

Vážení doktorandi,

poté, co jste s úspěchem prošli zkouškami, které jsou zákonem stanoveny pro zjištění stupně vzdělanosti těch, kdo se snaží dosáhnout titulu a důstojenství doktorského, přišli jste k nám s žádostí, abychom vám onu poctu udělili v tomto slavnostním shromáždění.

Dříve však je třeba složit slib, že v budoucnu budete vždy takovými, jakými být vám přikazuje hodnost, kterou obdržíte, a jak to my od vás očekáváme.

Slibte tedy:

  • předně že budete mít stále ve věčné paměti tuto univerzitu, na níž dosáhnete vysoké hodnosti doktorské, a že budete dbát o její prospěch a napomáhat jejím zájmům, pokud to bude ve vašich silách;
  • dále že hodnost, kterou vám hodlám udělit, uchováte neporušenou a bezúhonnou;
  • konečně – že budete vytrvalou prací i nadále pěstovat a rozvíjet bádání ve svých oborech, a to nikoli pro sobecký prospěch, ani pro zisk marnivé slávy, ale proto, aby se šířila pravda a aby se jasněji zaskvěla její zář, jíž se udržuje blaho lidského rodu.

Zavážete se a slíbíte podle svého nejlepšího přesvědčení toto plnit?

Doktorandi kladou ruku na žezlo fakulty a obracejí se k promotorovi:

SPONDEO AC POLLICEOR. (Slavnostně se zavazuji a slibuji)

A tak nyní již nic nebrání tomu, abychom vám udělili poctu , kterou si přejete získat. Nuže tedy:

Já, promotor ustanovený podle řádu, vás z moci své hodnosti jmenuji doktory, za jmenované vyhlašuji a vkládám na vás všechna práva a privilegia doktorská na potvrzení čehož vám předám do rukou tyto diplomy, opatřené pečetí Univerzity Karlovy.


Latinský text

Promotor:
Examinibus, Doctorandi clarissimi, quae ad eorum, qui doctoris nomen et honores consequi student, doctrinam explorandam lege constituta sint, cum laude superatis, nos adiistis desiderantes, ut vos eo honore in hoc solemni consessu ornaremus.
Prius autem fides est danda, vos tales semper futuros, quales vos esse iubebit dignitas, quam optinueritis et nos vos fore speramus.

Spondebitis igitur:

  • PRIMUM vos huius Universitatis, in qua gradum ascenderitis, piam perpetuo memoriam habituros, eiusque res ac rationes, quoad poteritis, adiuturos:
  • DEIN honorem eum, quem in vos collaturus sum, integrum incolumemque servaturos:
  • POSTREMO studia mathematica et physica, culturos et provecturos non ad vanam captandam gloriam, sed ut veritas propagetur et lux eius, qua salus humani generis continetur, clarius effulgeat:

Haec vos ex animi vestri sententia spondebitis ac pollicebimini?

(promotor vstane a doktorandi jednotlivě přísahají na žezlo)

Doctorandi:
Spondeo ac polliceor.

Promotor:
Itaque iam nihil impedit, quominus honores, quos obtinere cupitis, vobis impertiamus.

Ergo ego promotor rite constitutus vos ex decreto ordinis mei doctores creo, creatos renuntio omniaque doctoris iura ac privilegia in vos confero. In cuius rei fidem haec diplomata universitatis carolinae sigillo firmata vobis in manus trado.

© 2013–2017 Charles University, Faculty of Mathematics and Physics. Design noBrother.
Content responsibility: Student Affairs Department.