Erasmus+

Obecná pravidla

Program Erasmus+ funguje recipročně, což znamená, že je závislý na uzavřených inter-institucionálních dohodách mezi MFF UK a odpovídajícími pracovišti partnerských univerzit s určenými garanty dohody.

Dohody jsou většinou uzavírány pro určitý obor studia (podle garanta dohody). V případě, že v daném oboru nebude dostatek kvalitních zájemců, může garant dohody podpořit využití dohody i pro studenty jiných oborů. To je možné pouze tehdy, je-li partnerské pracoviště ochotné akceptovat studenty jiného oboru a zajistit jim přiměřený studijní program

Konkurzní řízení

Všichni studenti ucházející se o výjezd v rámci programu Erasmus+ se musí účastnit konkurzu. Je nutné se řádně seznámit s webovou stránkou RUK, která se týká programu Erasmus+ a podrobně popisuje celý administrativní postup. Pro účast v konkurzu a případný výjezd je povinná on-line registrace.

V jednom kole konkurzu smí být podána pouze jedna přihláška, nicméně student si v on-line registraci může vybrat celkem až 3 různé destinace a v rámci přihlášky určí jejich preferované pořadí. V případě velkého zájmu o primární destinaci je pak možné využít některou ze zbývajících možností.

Přihlášku do konkurzu podají studenti příslušnému garantovi dohody (podle 1. vybrané zahraniční instituce) do 15. 4. 2018. V případě, že partnerská univerzita má výrazně dřívější termín pro podávání přihlášek než MFF, může garant dohody po dohodě s fakultním koordinátorem stanovit též dřívější termín uzávěrky konkurzů (viz níže).

Součástí přihlášky do konkurzu je též předpokládaný studijní plán v zahraničí. Uznaný ekvivalent na UK bude podepsán vyučujícím příslušného předmětu nebo garantem studia eventuálně garantem dohody, na kterou student vyjíždí. Povinností studenta je předložit příslušnému vyučujícímu dostatečné informace o předmětu, např. charakteristiku předmětu v zahraničí, získanou na informačních stránkách partnerské univerzity.

V případě výjezdu studenta, který plánuje v zahraničí pracovat na své disertační práci, respektive závěrečné práci (bakalářská nebo diplomová práce), uvede student tuto skutečnost na přihlášce do konkurzu a nechá ji potvrdit svým školitelem (vedoucím práce).

Přihláška do konkurzu musí všechny tyto náležitosti obsahovat již v okamžiku odevzdání garantovy dohody, tedy do 15. 4. 2018.

Doporučení studenti jsou povinni výsledek konkurzu (přihlášku potvrzenou garantem příslušné smlouvy) odevzdat nejpozději do 23. 4. 2018, a to studenti, jejichž garanti jsou z pracovišť v Karlíně doc. RNDr. P. Holickému, CSc., na Malé Straně RNDr. O. Pangrácovi, Ph.D., na Karlově Mgr. D. Zádrapové a v Troji doc. RNDr. V. Hrachové, CSc. Po domluvě s koordinátory je možné předání výsledků konkurzů přímo garantem smlouvy.

Konečné pořadí a nominace studentů budou stanoveny dle prospěchu, kvality studijního plánu včetně souladu s příslušnou smlouvou a finančních možností.

Dřívější termíny konkurzů

Aachen (Holubová) do 15. 3. 2018
Alborg (Kylián) do 12. 3. 2018
Amsterdam (Mančal) do 15. 3. 2018
Antverpy (Souček) do 28. 2. 2018
Bergen (Fiala) do 28. 3. 2018
Leuven (Omelka) do 15. 3. 2018
Stockholm (Lang) do 28. 3. 2018
Toulouse (Rotter) do 15. 3. 2018
Toulouse (Pangrác) do 15. 3. 2018
Turku (Holub) do 28. 3. 2018
Umea (Dohnal) do 15. 3. 2018
Umea (Obdržálek) do 15. 3. 2018

Aktuální dokumenty

Starší dokumenty

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Studijní oddělení.