Erasmus+

Obecná pravidla

Program Erasmus+ funguje recipročně, což znamená, že je závislý na uzavřených inter-institucionálních dohodách mezi MFF UK a odpovídajícími pracovišti partnerských univerzit s určenými garanty dohody.

Dohody jsou většinou uzavírány pro určitý obor studia (podle garanta dohody). V případě, že v daném oboru nebude dostatek kvalitních zájemců, může garant dohody podpořit využití dohody i pro studenty jiných oborů. To je možné pouze tehdy, je-li partnerské pracoviště ochotné akceptovat studenty jiného oboru a zajistit jim přiměřený studijní program

Konkurzní řízení

Všichni studenti ucházející se o výjezd v rámci programu Erasmus+ se musí účastnit konkurzu. Je nutné se řádně seznámit s webovou stránkou RUK, která se týká programu Erasmus+ a podrobně popisuje celý administrativní postup. Pro účast v konkurzu a případný výjezd je povinná on-line registrace.

V podzimním kole konkurzu smí být podána pouze jedna přihláška, a to i v on-line registraci.

Přihlášku do konkurzu podají studenti příslušnému garantovi dohody a po potvrzení garantem doručí do 11. 10. 2017 fakultnímu koordinátorovi (RNDr. O. Pangrác, Ph.D., Malá Strana) nebo na studijní oddělení (Mgr. D. Zádrapová, Ke Karlovu 3). Studenti, jejichž garanti jsou z pracovišť v Karlíně, mohou předat přihlášku doc. RNDr. P. Holickému, CSc., a v Troji doc. RNDr. V. Hrachové, CSc., též do 11. 10. 2017.

Součástí přihlášky do konkurzu je též předpokládaný studijní plán v zahraničí. Uznaný ekvivalent na UK bude podepsán vyučujícím příslušného předmětu nebo garantem studia. Povinností studenta je předložit příslušnému vyučujícímu dostatečné informace o předmětu, např. charakteristiku předmětu v zahraničí, získanou na informačních stránkách partnerské univerzity.

V případě výjezdu studenta, který plánuje v zahraničí pracovat na své disertační práci, respektive závěrečné práci (bakalářská nebo diplomová práce), uvede student tuto skutečnost na přihlášce do konkurzu a nechá ji potvrdit svým školitelem (vedoucím práce).

Přihláška do konkurzu musí všechny tyto náležitosti obsahovat již v okamžiku odevzdání, tedy do 11. 10. 2017.

Konečné pořadí a nominace studentů budou stanoveny dle prospěchu, kvality studijního plánu včetně souladu s příslušnou smlouvou a finančních možností.

Aktuální dokumenty

Starší dokumenty

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Studijní oddělení.