PROGRAM ERASMUS

Vyhlášení podzimního kola konkurzů na pobyty v rámci programu ERASMUS na letní semestr akademického roku 21013/2014.

Vzhledem k tomu, že v jarním termínu nebyly vyčerpány všechny přidělené finanční prostředky, je možné vyhlásit podzimní kolo. Přibližně je možno pokrýt dle destinace výjezdy pro 10 – 12 posluchačů

Je bezpodmínečně nutné se řádně seznámit s webovou stránkou RUK, která se týká programu Erasmus (http://www.cuni.cz/UK-39.html). Je povinná on-line registrace!! Tato registrace bude otevřena od 1. 9. 2013 do 30. 10. 2013.

  • 1. Program Erasmus funguje recipročně, což znamená, že je závislý na uzavřených bilaterálních dohodách mezi MFF UK a odpovídajícím pracovištěm na partnerské univerzitě s určenými katedrálními koordinátory za obě smluvní strany.
  • 2. Dohody jsou většinou uzavírány pro určitý obor studia (podle katedrálního koordinátora). V případě, že v určitém oboru nebude dostatek kvalitních zájemců, může katedrální koordinátor podpořit, a to zcela výjimečně, využití dohody i pro studenty jiných oborů, pokud lze na dané univerzitě zajistit kvalitní program pro konkrétní studenty jiného oboru a pokud bude zahraniční škola studenta jiného oboru tolerovat aktuální seznam dohod je na "fakultních webových stránkách. Pozor – v on-line aplikaci se bude seznam poněkud lišit s ohledem na již obsazené destinace.

Konkurzní řízení

Všichni uchazeči se musí účastnit konkurzu. Přihlášku do konkurzu (smí být podána pouze jedna!) podají spolu s vyplněným protokolem o studijním plánu (formulář se získá po on-line registraci) příslušnému katedrálnímu koordinátorovi do 8. 11. 2013. Uznaný ekvivalent na UK bude podepsán vyučujícím příslušného předmětu nebo garantem studia eventuelně garantem smlouvy, na kterou student vyjíždí (tj. příslušným katedrálním koordinátorem). Povinností studenta bude předložit příslušnému vyučujícímu charakteristiku kursu v zahraničí, získanou na informačních stránkách partnerské univerzity. V případě výjezdu doktoranda či diplomanta, který bude v zahraničí vypracovávat část své dizertace, uvede do Protokolu charakteristiku této činnosti a nechá ji podepsat svým školitelem respektive vedoucím diplomové práce. Na přihlášce do konkurzu musí být vyplněn studijní průměr (netýká se doktorandů od 2. ročníku). Studijní průměr bude prostý součet všech dosažených známek na fakultě ke dni přihlášky, a to včetně známky z bakalářské práce a bakalářské státní zkoušky, dělený jejich počtem. Doporučujeme využít možnosti třech různých destinací v on-line registraci.

Do 15. listopadu 2013 se uchazeči dostaví k příslušnému katedrálnímu koordinátorovi pro výsledek (výjimečně i k jinému datu po domluvě s ním). Nedodržení tohoto termínu bude posuzováno jako odstoupení a může být zařazen náhradník.

Doporučení posluchači jsou povinni oba dokumenty (výsledek konkurzu, studijní plán) odevzdat nejpozději do 22. listopadu 2013, a to studenti, jejichž katedrální koordinátoři jsou z pracovišť v Karlíně, Doc. Dr. P. Holickému, CSc., na Malé Straně Mgr. O. Pangrácovi, Ph.D., na Karlově Mgr. D. Zádrapové a v Troji Doc. RNDr. V. Hrachové, CSc.

Konečné pořadí a nominace studentů budou stanoveny dle prospěchu, kvality studijního plánu včetně souladu s příslušnou smlouvou a finančními možnostmi. Vyhlášení výsledků bude první prosincový týden.

Upozorňujeme, že pro některé destinace je nutno podat přihlášku dříve. Sledujte WEB příslušných škol v zahraničí a kontaktujte katedrální koordinátory. V nutných případech bude přihláška poslána do zahraničí před nominací, což ovšem neznamená, že student skutečně vyjede.

Nominovaní studenti mohou vytisknout řádně vyplněnou přihlášku a pokračovat v řízení.

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Věra Hrachová.