Vyučování všeobecně vzdělávacích předmětů

Jako rozšiřující studium v rámci CŽV nabízí MFF UK následující kurzy:

 1. Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu fyzika

  (garant kurzu doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.)
  Aktuální informace o výuce

 2. Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu matematika

  (garant kurzu doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.)
  Aktuální informace o výuce

 3. Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu informatika

  (garant kurzu doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.)
  Aktuální informace o výuce

Hlavní zamýšlenou cílovou skupinou, pro kterou je nabízený program koncipován, jsou absolventi magisterského studia v oboru, který úzce souvisí s profilovaným předmětem, tj. fyzikou nebo matematikou nebo informatikou. Další skupinou, která může využít předkládaného vzdělávacího programu k rozšíření odborné kvalifikace, jsou učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů podobného charakteru. Jedná se např. o učitele chemie, technických prací, matematiky, apod.

Přihlášku do kurzu je možné podat do konce září. Formulář přihlášky je zveřejněn mezi studijními formuláři, v části Celoživotní vzdělávání. Pro zapsání do kurzu je třeba spolu s vyplněnou přihláškou dodat doklad o zaplacení úhrady za kurz na příslušný akademický rok a vyplněný formulář Záznam o požární ochraně a bezpečnosti práce pro účastníky CŽV. Uchazeč o celoživotní vzdělávání se před návštěvou studijního oddělení rovněž seznámí se všemi řády a předpisy o celoživotním vzdělávání a potvrdí to na studijním oddělení svým podpisem.

Poplatky za studium se řídí směrnicí děkana.

Studium v těchto kurzech se řídí Řádem celoživotního vzdělávání UK.


Průběh studia a způsob hodnocení

Studium je koncipováno jako tříleté. Předměty, které musí uchazeč během studia absolvovat, a doporučený průběh studia jsou uvedeny ve vzdělávacím plánu jednotlivých kurzů (viz dále). Studium probíhá v kombinované formě studia. Ve vzdělávacím plánu je specifikován rozsah prezenční výuky, která bude probíhat blokově v prostorách MFF UK, a přibližná doba samostudia. Pokud to studujícím čas dovolí, mohou navštěvovat přednášky a cvičení společně se studenty prezenčního studia učitelských bakalářských a magisterských oborů.

Pro úspěšné absolvování programu je nutné úspěšně vykonat dvě závěrečné komisionální zkoušky – zkoušku oborově zaměřenou na pedagogiku a psychologii a zkoušku zaměřenou na odborný předmět a didaktiku tohoto předmětu. Dále je nutné úspěšně obhájit závěrečnou práci, která se bude tematicky dotýkat oboru didaktika fyziky, resp. matematiky, resp. informatiky. Podmínkou přihlášení se k těmto zkouškám je řádné absolvování všech předmětů předepsaných ve vzdělávacích plánech. Pokud jste některý předepsaný předmět (nebo jemu obsahově podobný) absolvovali již ve svém předchozím studiu, můžete požádat o jeho uznání.

Požadavky ke komisionální závěrečné zkoušce z pedagogiky a psychologie

Při zkoušce student prokáže znalost základních pedagogických a psychologických pojmů a dovednost používat je v odpovídajících souvislostech. Dokáže analyzovat konkrétní pedagogické situace, identifikovat v nich obsažené problémy, zaujmout k nim vlastní stanovisko a zdůvodnit je v kontextu jiných možných řešení. Prokáže schopnost integrovat poznatky z psychologie osobnosti, vývojové psychologie, pedagogické psychologie, sociální psychologie a školní psychologie. Je schopen aplikovat poznatky z pedagogiky a psychologie na daný problém. Při rozpravě nad konkrétními pedagogickými situacemi bude schopen hlouběji analyzovat a vyhodnotit jevy edukační reality a prokáže tak připravenost k převzetí role učitele. Prokáže rovněž, na základě předložené studijní literatury, připravenost k samostatnému dalšímu vzdělávání v oblasti pedagogiky a psychologie. Specifikace otázek, problémů a situací bude odpovídat stupni školy, pro který je student připravován. Zkouška se koná ústní formou.

Požadavky ke komisionální závěrečné zkoušce z fyziky a didaktiky fyziky

Student musí prokázat dostatečný fyzikální nadhled nad partiemi fyziky, které bude ve své praxi vyučovat. Musí proto prokázat znalost klíčových experimentů a základních fyzikálních teorií, jakož i jejich vzájemných souvislostí. Musí umět vysvětlit podstatu a význam základních fyzikálních veličin, zákonů a jejich důsledků, experimentálních metod a jejich praktických aplikací. K tomu patří pochopení pojmů a zákonů prolínajících celou fyzikou (energie, hybnost, zákony zachování, rovnice kontinuity, potenciály, pohybové rovnice, oscilace, vlny, postuláty základních teorií), vztahů jednotlivých partií a mezí jejich platnosti. Patří sem také znalost jednotek veličin a hodnot základních fyzikálních konstant.

Požadavky ke komisionální závěrečné zkoušce z matematiky a didaktiky matematiky

Požadavky ke komisionální závěrečné zkoušce z informatiky a didaktiky informatiky

Závěrečná práce

Závěrečnou práci zadává studentovi na jeho žádost garant kurzu kdykoliv v průběhu studia, nejpozději v semestru, který bude předcházet semestru s předpokládaným odevzdáním a obhajobou práce. Garant kurzu zároveň stanovuje konzultanta, na kterého se může student v průběhu řešení závěrečné práce obracet s odbornými dotazy apod. Závěrečná práce se obecně zabývá vzděláváním v odpovídajícím všeobecně vzdělávacím předmětu. Může se jednat například o tvorbu metodických materiálů pro školní praxi, vytvoření popularizačního textu o konkrétním oboru nebo jevu, realizaci šetření/průzkumu na školách apod. Rozsah práce bude upřesněn konzultantem a garantem kurzu dle charakteru práce; standardně se předpokládá rozsah 20 normostran vlastního textu. Student obhajuje práci před minimálně tříčlennou komisí, kterou určí garant kurzu. Student odevzdá práci jak v elektronické tak v tištěné podobě v souladu s termínem pro odevzdávání diplomových prací uvedeným v harmonogramu akademického roku. Garant určí oponenta závěrečné práce. Jak oponent, tak konzultant napíší na práci posudek.

Akreditace: Kurzy jsou akreditovány u MŠMT na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. pod č. j. 16497/2015–1–582. Akreditace je prodloužena do 3. 8. 2018.


Studijní plány jednotlivých kurzů

V následujících tabulkách jsou uvedeny studijní plány kurzů vyučování všeobecně vzdělávacích předmětů fyzika, matematikainformatika. Je zde specifikován hodinový rozsah výuky a forma výuky daného předmětu. Časový rozsah je rozdělen do dvou částí: jednak je zde počet hodin přímé výuky (P-přednáška, C-cvičení, resp. seminář) a dále je uveden očekávaný minimální počet hodin samostudia.
Ve sloupci Kód je uveden kód předmětu podobného charakteru, který je určen pro studenty bakalářského (magisterského) studijního programu.

 1. Studijní plán – Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu fyzika
 2. Studijní plán – Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu matematika
 3. Studijní plán – Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu informatika

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Studijní oddělení.