Vysokoškolské studium na MFF UK

Akademický rok 2016/2017

Matematicko-fyzikální fakulta nabízí studium v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Tyto stránky kopírují publikaci nazývanou též Oranžová Karolinka a jsou věnovány bakalářským a na ně navazujícím magisterským studijním programům, obsahují podrobné informace o studijních plánech v nich nabízených. Hlavními studijními programy v bakalářské i magisterské úrovni jsou Matematika, Fyzika a Informatika; každému z nich jsou věnovány samostatné stránky.

Každý z těchto programů se dále dělí na několik studijních oborů a v rámci jednoho oboru je v některých případech nabízeno ještě několik zaměření. Od ak. roku 2015/16 je otevřen zcela nový studijní program Bioinformatika, uskutečňovaný společně s Přírodovědeckou fakultou UK; studenti tohoto programu jsou zapsáni na PřF UK a proto studijní plány tohoto programu nejsou zařazeny do této publikace. Pokud Vás zajímají, najdete je též na zvláštní stránce.

Tradičně naše fakulta nabízí také studijní obory určené budoucím učitelům. Tyto učitelské studijní obory jsou formálně začleněny do tří výše uvedených odborných studijních programů, ale pro větší přehlednost jim věnujeme také samostatnou stránku.

V tomto úvodu jsou v hrubých rysech popsány základní informace o studiu na MFF. Další podrobnosti o studiu na MFF můžete nalézt především ve Studijním a zkušebním řádu UK a v Pravidlech pro organizaci studia na MFF UK.

Snažíme se dodržovat zásadu, že student studuje podle pravidel a studijních plánů platných v době jeho nástupu na fakultu. Z mnoha důvodů, jako jsou např. doba studia výrazně překračující standardní dobu studia, dlouhodobé přerušení studia, neřízení se doporučeným průběhem studia, ukončení platnosti akreditací, změny v zákonech, změny univerzitních a fakultních předpisů a konečně i změny samotných vyučovaných oborů či vznik oborů nových, však důsledné dodržení této zásady není možné. Proto doporučujeme sledovat, zda nedošlo zejména ve studijních plánech na další rok ke změnám, a případným změnám se přizpůsobit.

Zároveň upozorňujeme na možnost změnit studijní obor v rámci téhož studijního programu, pokud se rozhodnete svou pozornost zaměřit trochu jiným směrem, než jste plánovali na začátku studia.

Průběh studia

Bakalářské studijní programy akreditované na MFF mají standardní dobu studia 3 roky a magisterské studijní programy akreditované na MFF mají standardní dobu studia 2 roky. Standardní doba studia je doba, za kterou je možno studijní program zdárně vystudovat při studiu podle doporučených studijních plánů. Doporučený průběh studia je pro každý obor vypracován tak, aby na sebe povinné předměty navazovaly, aby student získal každý rok kredity potřebné pro zápis do dalšího roku studia a aby včas splnil podmínky pro přihlášení ke státní zkoušce. Doporučený průběh studia je podporován také při tvorbě celofakultního rozvrhu.

Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a její úspěšné složení vede k získání titulu bakalář (Bc.) v bakalářských studijních programech a k získání titulu magistr (Mgr.) v magisterských studijních programech. Pokud standardní dobu studia přesáhnete o více než jeden rok, jste povinni hradit fakultě tzv. poplatek za delší studium, jehož výše je určena Přílohou č. 6 Statutu UK Poplatky spojené se studiem. Maximální doba studia v bakalářských studijních programech je 6 let a v magisterských studijních programech 5 let; pokud během této doby nesložíte státní záverečnou zkoušku, bude Vám studium ukončeno.

Studium je členěno do tzv. úseků studia, což jsou většinou ročníky (v bakalářských studijních programech v prvním roce studia semestry). Studium ve studijním programu se řídí studijním plánem Vámi zvoleného studijního oboru, případně zaměření. Studijní plán určuje, které předměty jsou povinné (ty je třeba v každém případě před státní závěrečnou zkouškou úspěšně absolvovat), které předměty jsou povinně volitelné (z nich je třeba úspěšně absolvovat předepsanou část), které jsou volitelné, jaké jsou mezi předměty časové návaznosti, a dále požadavky ke státní zkoušce. Na konci každého úseku studia probíhá tzv. průběžná kontrola studia, při které se ověřuje, zda výsledky Vašeho dosavadního studia umožňují zápis do dalšího úseku studia. Pokud jste letos nastoupili ke studiu v nějakém bakalářském studijním programu, první průběžná kontrola vás čeká již po konci zkouškového období po prvním semestru (viz Podrobný harmonogram ak. roku).

Výuka předmětů probíhá v českém nebo anglickém jazyce. Povinné předměty jsou vyučovány každý rok, povinně volitelné předměty alespoň jednou za dva roky.

Pokud během svého bakalářského studia absolvujete nad rámec svých povinností některý z povinných nebo povinně volitelných předmětů magisterského studia, můžete později v magisterském studiu požádat děkana o uznání kreditů za splnění této povinnosti.Přesné podmínky pro uznávání těchto kreditů se řídí čl. 18 Pravidel pro organizaci studia na MFF UK.

Díky programu Erasmus+ a některým dalším meziuniverzitním dohodám máte možnost jeden či dva semestry studia absolvovat na některé zahraniční univerzitě; podrobné informace najdete na samostatné stránce.

Průběžná kontrola studia

Průběžnou kontrolou studia se rozumí kontrola celkového počtu kreditů získaných za Vaše dosavadní studium; tato kontrola se koná na konci každého úseku studia. Získáte-li v dosavadních úsecích studia celkem nejméně tzv. normální počet kreditů (odpovídající obvykle součtu kreditů při studijním plánem doporučeném průběhu studia v těchto úsecích studia), nebo získáte-li alespoň minimální počet kreditů, máte právo na zápis do dalšího úseku studia.

Získání alespoň normálního počtu kreditů je, vedle dosažení určitého průměru, také základní podmínkou pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky; podrobnosti jsou popsány v Pravidlech pro přiznávání stipendií na MFF UK. Nezískáte-li alespoň minimální počet kreditů, posuzuje se tato skutečnost jako nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu, což vede k ukončení studia. Normální a minimální počty kreditů nutné pro zápis do dalšího úseku studia jsou stanoveny takto (bez závorky jsou uvedeny normální počty kreditů a v závorce minimální počty kreditů):

Normální a minimální počty kreditů

Bakalářské studijní programy – pro studenty zapsané od ak. roku 2014/2015

 • 30 (15) kreditů pro zápis do druhého úseku studia (tj. letního semestru 1. ročníku),
 • 60 (45) kreditů pro zápis do třetího úseku studia (tj. 2. ročníku),
 • 120 (90) kreditů pro zápis do čtvrtého úseku studia (tj. 3. ročníku),
 • 180 (135) kreditů pro zápis do pátého úseku studia (tj. 4. ročníku),
 • 240 (180) kreditů pro zápis do šestého úseku studia (tj. 5. ročníku),
 • 300 (225) kreditů pro zápis do sedmého úseku studia (tj. 6. ročníku).

Magisterské studijní programy – pro všechny studenty

 • 60 (45) kreditů pro zápis do druhého úseku studia (tj. 2. ročníku),
 • 120 (90) kreditů pro zápis do třetího úseku studia (tj. 3. ročníku),
 • 180 (135) kreditů pro zápis do čtvrtého úseku studia (tj. 4. ročníku),
 • 240 (180) kreditů pro zápis do pátého úseku studia (tj. 5. ročníku).

Pro účely průběžné kontroly studia se započítávají všechny kredity za absolvované povinné a povinně volitelné předměty; za absolvované volitelné předměty se započítávají kredity až do následujícího rozsahu (v závorce je uveden procentuální podíl tohoto počtu kreditů vzhledem k normálnímu počtu kreditů příslušnému dané průběžné kontrole studia):

Maximální počty kreditů za volitelné předměty

Bakalářské studijní programy – pro studenty zapsané od ak. roku 2014/2015

 • 4 kredity (15 %) pro zápis do druhého úseku studia,
 • 9 kreditů (15 %) pro zápis do třetího úseku studia,
 • 18 kreditů (15 %) pro zápis do čtvrtého úseku studia,
 • 54 kreditů (30 %) pro zápis do pátého úseku studia,
 • 72 kreditů (30 %) pro zápis do šestého úseku studia,
 • 90 kreditů (30 %) pro zápis do sedmého úseku studia.

Magisterské studijní programy – pro studenty zapsané od ak. roku 2014/2015

 • 18 kreditů (30 %) pro zápis do druhého úseku studia,
 • 60 kreditů (50 %) pro zápis do třetího úseku studia,
 • 126 kreditů (70 %) pro zápis do čtvrtého úseku studia,
 • 167 kreditů (70 %) pro zápis do pátého úseku studia.

Zápis do ročníku a zápis předmětů

Nárok na zápis do prvního úseku studia jste získali rozhodnutím děkana o přijetí na fakultu. Splníte-li požadavky průběžné kontroly studia, máte nárok na zápis do dalšího úseku studia. Zápis do úseku studia je potvrzením toho, že v daném úseku studia na fakultě studujete.

Každý rok studia je tvořen zimním a letním semestrem. Na jejich začátku máte během několika týdnů čas (viz Podrobný harmonogram ak. roku) vybrat si, které předměty chcete v daném semestru absolvovat, a tyto předměty si pak zapsat. Zápis předmětů probíhá elektronicky pomocí Studijního informačního systému. Období pro zápis předmětů je rozděleno do dvou fází: ve fázi tzv. předběžného zápisu máte právo zapsat si předměty, které jsou pro Vás povinné nebo povinně volitelné; ve fázi tzv. volného zápisu si můžete zapsat i předměty volitelné. Volba předmětů je ponechána na Vás, ale je třeba zohledňovat požadavky Vašeho studijního plánu i počty kreditů požadované při průběžné kontrole studia na konci každého úseku studia. U všech zapisovaných předmětů je povinný zápis do rozvrhu. Další podrobnosti o termínech zápisu předmětů i zápisu do rozvrhu najdete na samostatné stránce.

Zápis předmětu může být omezen určitými podmínkami, z nichž nejčastější jsou následující:

 • prerekvizita – pro zápis předmětu X je vyžadováno absolvování jiného předmětu nebo předmětů,
 • korekvizita – pro zápis předmětu X je vyžadován současný zápis jiného předmětu nebo předmětů, nebo jejich absolvování
 • neslučitelnost – zápis předmětu X je vyloučen předchozím absolvováním nebo současným zápisem jiného předmětu

V některých případech je stanoveno, že absolvování jednoho předmětu Y je z hlediska plnění studijního plánu považováno za absolvování jiného předmětu X (tzv. záměnnost).

Informace o těchto vztazích mezi předměty jsou popsány ve Studijním informačním systému v modulu Předměty a v Seznamu předmětů MFF UK (tzv. Bílá Karolínka). Protože tyto vztahy jsou nedílnou součástí studijních plánů, doporučujeme jim věnovat patřičnou pozornost: nesplnění předmětu, který je prerekvizitou jiného, který máte v úmyslu si zapsat, může mít za následek prodloužení studia.

Prerekvizity a korekvizity předmětu se nevztahují na studenty těch studijních programů, oborů nebo plánů, ve kterých daný předmět (ani žádný předmět s ním záměnný) není povinný ani povinně volitelný (viz Pravidla pro organizaci studia na MFF UK, čl. 8)

Zkoušky a zápočty

U většiny předmětů vyučovaných na fakultě potřebujete pro jejich úspěšné absolvování na konci semestru získat zápočet (klasifikace započteno – Z / nezapočteno – K) nebo složit zkoušku (klasifikace výborně, velmi dobře, dobře, neprospěl/a) nebo obojí; u některých předmětů je formou kontroly studia předmětu kolokvium nebo klasifikovaný zápočet. Zkouška může obsahovat písemnou i ústní část. O úspěšné složení zkoušky se můžete pokusit nejvýše třikrát. Je-li předmět zakončen zápočtem i zkouškou, obvykle je předchozí získání zápočtu nutnou podmínkou pro konání zkoušky. Podmínky pro získání zápočtu oznamuje vyučující na začátku semestru. Pokud se Vám některý zapsaný předmět nepodaří v daném semestru úspěšně absolvovat, máte možnost si ho zapsat v některém dalším úseku studia znovu, ale během celého studia celkem nejvýše dvakrát.

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška se skládá z několika částí (podle odpovídajícího studijního plánu), z nichž jednou je v bakalářských studijních programech vždy obhajoba bakalářské práce a v magisterských studijních programech obhajoba diplomové práce. S výjimkou učitelských studijních oborů je předpokladem pro přihlášení se ke státní zkoušce absolvování povinných a povinně volitelných předmětů v rozsahu stanoveném studijním plánem a dále v případě bakalářského studia získání alespoň 180 kreditů a v případě magisterského studia získání alespoň 120 kreditů; předpoklady pro konání státní závěrečné zkoušky na jednotlivých učitelských oborech jsou podrobně rozepsány v kapitole Studijní plány učitelského studia. Požadované znalosti ke státní zkoušce a přesné podmínky pro přihlášení se ke státní zkoušce nebo její části jsou součástí studijních plánů a jsou podrobně popsány u jednotlivých studijních oborů.

Další informace o zadání, vypracování, odevzdání a obhajobě bakalářské (diplomové) práce najdete v Průvodci po bakalářské práciPrůvodci po diplomové práci.

Výuka jazyků

Výuku jazyků na fakultě zajišťuje Katedra jazykové přípravy (KJP). Ve všech bakalářských studijních programech poskytuje výuku angličtiny na různých úrovních jako přípravu na povinnou zkoušku z anglického jazyka.

Po složení povinné zkoušky se studentům doporučuje dále pokračovat ve specializovaných  kurzech odborné angličtiny (Angličtina pro matematiky, Angličtina pro fyziky, Angličtina pro informatiky, Obchodní angličtina, Akademická angličtina) a v přípravných kurzech na mezinárodní zkoušky (First Certificate in English, Certificate in Advanced English, Certificate of Proficiency in English).

KJP, jako člen mezinárodní organizace CERCLES (Confédération Européenne des Centres de Langues de l'Enseignement Supérieur) a akreditované testovací centrum Unicert\registeredLUCE (Unicert\registered Language Accreditation Unit for Universities in Central Europe), umožňuje svým studentům skládat mezinárodní univerzitní zkoušku z odborného anglického jazyka English for Mathematicians, UNIcert\registered III na úrovni C1 dle mezinárodní klasifikace úrovní jazykových zkoušek.

Studenti mohou navštěvovat další jazykové kurzy (francouzština, němčina, španělština, ruština a čeština pro cizince) na různých stupních pokročilosti. Podrobnosti najdete na webové stránce KJP.

Tělesná výchova

Výuku tělesné výchovy zajišťuje Katedra tělesné výchovy (KTV). Student v bakalářském studijním programu musí povinně získat 4 kredity z tělesné výchovy, z toho alespoň 3 kredity za absolvování pravidelné semestrální výuky. Čtvrtý kredit lze získat formou absolvování dalšího semestru, nebo účastí na letním nebo zimním výcvikovém kurzu.

Kromě těchto aktivit nabízí KTV zájmovou tělesnou výchovu, která je určena zejména pro studenty se splněnými studijními povinnostmi z TV, buď ve formě pravidelné semestrální výuky nebo letních a zimních výcvikových kurzů.

V nabídce KTV najdete mimo jiné plavání, volejbal, fotbal, basketbal, florbal, softbal, tenis, stolní tenis, badminton. Další podrobnosti najdete na webové stránce KTV.

Několik rad závěrem

Rozdávat druhým rady je vždy trochu ošemetné, přesto si dovolím jich několik na závěr uvést. Alespoň pročíst je doporučuji zejména těm z Vás, kteří se studiem na naší fakultě letos začínáte.

Ptejte se.
Nikdo učený z nebe nespadl. Nebojte se zeptat, když něčemu nerozumíte. Přednášejícího na přednášce nebo po ní, cvičícího na cvičení nebo po něm, spolužáků, kteří (dělají, že) tomu rozumí. Domluvte si konzultaci s vyučujícím a ptejte se tam. Máte-li otázky týkající se skladby předmětů na Vašem studijním oboru, ptejte se garanta Vašeho oboru, případně garanta programu. Máte-li obecné otázky týkající se studia, ptejte se na Studijním oddělení.

Pište si.
Většinou se toho více naučíte, když si budete nejen číst a poslouchat, ale také psát. K řadě přednášek jsou dnes k dispozici výborné psané materiály, přesto pro řadu z Vás bude užitečné dělat si při přednášce vlastní poznámky. Především si ale pište a počítejte při učení na zkoušky. Myslíte si, že už rozumíte důkazu? Celý si ho pěkně z hlavy napište, s potřebnými detaily. A chcete-li se naučit dobře programovat, programujte.

Pracujte.
A to i tehdy, když Vás k tomu nikdo nenutí. Na rozdíl od střední školy Vás během semestru písemka či domácí úkol potká spíše ojediněle, zato na konci semestru Vás toho na vyzkoušení bude čekat hromada. Počítejte s tím a nenechte si všechno učení až na zkouškové období, ale pracujte už během semestru. Ze školy si toho více odnesete a zkouškové bude lehčí.

Plánujte.
Souvisí s předešlým. Na zkoušku se málokdy naučíte za jednu noc. Počítejte s tím a učení si rozvrhněte. Nechte si dost času na přípravu na zkoušky, na zápočtové programy a úkoly, na protokoly a měření. Ať máte čas i na případné opravné termíny. Neodkládejte na další semestr či rok, co byste měli udělat teď. Často už to nedohoníte.

Přemýšlejte.
Ne vše, co se dočtete na internetu, je dobře. Dokonce ne vše, co uslyšíte na přednášce, je vždy správně (i mistr tesař se někdy utne). Snažte se všemu porozumět. Nespokojte se s odpovědmi na otázky jak, ptejte se proč? Máte-li otázku, snažte se nejdřív najít odpověd sami, než sáhnete po knize či začnete hledat na internetu.

S přáním zdárného akademického roku

doc. Mgr. Petr Kolman, Ph.D.
proděkan pro koncepci studia

© 2013–2017 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Studijní oddělení.