Provozní informace pro pracoviště MFF UK k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR)

V návaznosti na ustanovení zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, který nabyl účinnosti dne 1. 10. 2016 a navazující opatření rektora č. 27/2016 stanovuji tato pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách MFF UK .

Všichni zaměstnanci MFF UK jsou povinni při zadávání veřejných zakázek dodržovat ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., souvisejících platných obecně závazných právních předpisů a ustanovení opatření rektora č. 27/2016. Tento pokyn ustanovení výše zmíněných předpisů pouze v nezbytné míře konkretizuje pro potřeby MFF.

1. Veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) na dodávky a služby do 49.999,– Kč (bez DPH)

Zadávání zakázek je plně v kompetenci pracoviště, oddělení děkanátu, správce grantu a dodávku lze zadat přímo jednomu dodavateli. Záznam o průběhu zakázky se nevyhotovuje.

2. Veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) na dodávky a služby v rozmezí od 50.000,– do 100.000,– Kč (bez DPH)

Zadávání zakázek je plně v kompetenci pracoviště, oddělení děkanátu, správce grantu a dodávku lze zadat přímo jednomu dodavateli. Záměr o průběhu zakázky vyhotoví pověřený zaměstnanec a schválí vedoucí pracoviště, oddělení nebo správce grantu podle zdroje financování (viz. příloha č. 1)

3. Veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) na dodávky a služby v rozmezí 100.000,01 – 400.000,– Kč (bez DPH)

Zadávání zakázek je plně v kompetenci pracoviště (oddělení děkanátu). V těchto případech je třeba oslovit min. tři dodavatele a v komisi složené min. ze tří členů pracoviště vybrat nejvýhodnější nabídku. Záměr o průběhu zakázky vyhotoví pověřený zaměstnanec a schválí vedoucí pracoviště, oddělení nebo správce grantu podle zdroje financování (viz. příloha č. 2).

4. Veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby v rozmezí 400.000,01 – 2.000.000,– Kč (bez DPH) a ostatní typy VZ včetně stavebních

Tyto zakázky jsou zadávány pracovištěm děkanátu – Mgr. Ivana Dvořáková, Ke Karlovu 3, Praha 2, místnost č. –132. E-mail: idvorakova@dekanat.mff.cuni.cz; tel.: 95155 1201 nebo Advokátní kanceláří Schmitz & Partner, Malá Štěpánská 1932/3, Praha 2, e-mail: marian.policky@schmitz-partner.cz.

5. Ostatní pokyny

  1. Dokumentace k zakázkám dle bodů 2. a 3. je archivována na pracovištích (odděleních děkanátu) po dobu 10 let. Za archivaci odpovídá pracovník, který schválil záměr a zadání VZMR.
  2. V souladu s §6 zákona č. 134/2016 Sb. je třeba dodržovat zásady transparentnosti , přiměřenosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace, dále zásady účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti.
  3. Zakázky v hodnotě nad 50.000,–Kč bez DPH (smlouvy a objednávky) podléhají zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Zpracovali:
Ing. Antonín Líska
Mgr. Ivana Dvořáková

Schválil:
Ing. Antonín Líska
tajemník

V Praze dne 8. listopadu 2016


Přílohy:

  1. Záznam o VZMR na dodávky a služby od 50.000,– do 100.000,– Kč (bez DPH)
  2. Záznam o VZMR na dodávky a služby od 100.000,– do 400.000,– Kč (bez DPH)

© 2013–2017 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Vedení fakulty.