Aktuální znění viz Studijní předpisy
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

Pravidla pro přiznávání stipendií (ze 30. 3. 2007)

Akademický senát Matematicko-fyzikální fakulty se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v souladu se Stipendijním řádem Univerzity Kalovy v Praze usnesl na těchto Pravidlech pro přiznávání stipendií jako vnitřním předpisu Matematicko-fyzikální fakulty:


1. Úvodní ustanovení
2. Podmínky pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky
3. Podmínky pro přiznání účelového stipendia v případech hodných zvláštního zřetele
4. Společná a závěrečná ustanovení

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato Pravidla pro přiznávání stipendií na Matematicko-fyzikální fakultě (dále jen „předpis“) stanoví podle čl. 4 odst. 5 a souvisejících ustanovení Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „univerzita“) pravidla a další náležitosti pro přiznávání stipendií na Matematicko-fyzikální fakultě (dále jen „fakulta“).

Čl. 2
Podmínky pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky
(K čl. 4 stipendijního řádu univerzity)

 1. Minimální počet studentů, kterým se přizná stipendium za vynikající studijní výsledky se stanoví takto:
  1. Rozhodným dnem pro stanovení počtu studentů pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky je 31. říjen daného roku.
  2. Rozhodným počtem studentů pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky je fyzický počet studentů, kterým v rozhodný den může být přiznáno stipendium za vynikající studijní výsledky ve smyslu čl. 8 odst. 1 a 2 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze a zároveň jsou zapsáni v jiném než prvním ročníku bakalářského studia.
  3. Celkový počet studentů, kterým je přiznáno stipendium za vynikající studijní výsledky musí být alespoň 10 procent z rozhodného počtu studentů.
 2. Podmínky pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky jsou následující:
  1. Studentovi může být podle Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze přiznáno stipendium za vynikající studijní výsledky.
  2. Student je zapsán do příslušného studijního programu na fakultě (bakalářského, navazujícího magisterského nebo nenavazujícího magisterského studia) poprvé.
  3. Stipendium za vynikající studijní výsledky se nepřizná studentům překračujícím standardní dobu studia.
  4. Student může na fakultě současně pobírat nejvýše jedno stipendium za vynikající studijní výsledky.
  5. Student získal v předchozím úseku studia alespoň 60 kreditů.
  6. Studentovi se vypočte prospěchový vážený průměr známek ze všech dílčích zkoušek, všech opravných termínů a všech klasifikovaných zápočtů z předchozího úseku studia (nezapočítávají se uznané předměty). Váhou každé známky je počet kreditů, které lze získat úspěšným absolvováním předmětu nebo úspěšným složením zkoušky.
  7. Pokud student získal v předchozím úseku studia alespoň 50 kreditů za předměty ukončené zkouškou nebo klasifikovaným zápočtem, započítává se do váženého průměru podle bodu f) nejvýše jedna známka 2 (pouze z řádného termínu a pokud zhoršuje průměr) s váhou 0. Vždy se uvažuje ta známka 2, která studentovi nejvíce zhoršuje vážený průměr.
  8. Pro účely přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky jsou studenti, kterým lze přiznat stipendium za vynikající studijní výsledky, rozděleni do skupin podle studijních programů fyzika, informatika a matematika. Studenti studijního programu učitelství pro střední školy s kombinací aprobačních předmětů matematika-fyzika jsou zařazeni do skupiny fyzika, ostatní kombinace jsou zařazeny do skupiny matematika. Studenti studijního programu učitelství pro základní školy jsou pro tento účel zařazeni do studijního programu fyzika.
  9. Ve skupinách podle písm. h) se stanoví pořadí vzestupně podle váženého průměru. Stipendium za vynikající studijní výsledky se přizná prvním studentům v uvedeném pořadí, jejichž počet je roven „P“ procentům z celkového počtu studentů dané skupiny, zaokrouhleným nahoru. Stanovení procenta „P“ viz písm. l).
  10. Stipendium za vynikající studijní výsledky se dále přizná každému studentovi se stejným studijním výsledkem, jako má student s nejvyšším studijním výsledkem v příslušné skupině mezi studenty, kterým se přizná stipendium za vynikající studijní výsledky podle písm. i).
  11. V případech hodných zvláštního zřetele děkan může přiznat stipendium za vynikající studijní výsledky či povolit jeho vyplácení i studentovi, který nesplňuje podmínky popsané v písm. a)-j).
  12. Procento „P“ stanoví děkan tak, aby „P“ bylo rovno nejméně 10 procentům, byla splněna podmínka uvedená v odst. 1 písm. c) a aby nedošlo ke sporu s dalšími ustanoveními Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze.
 3. Stipendium za vynikající studijní výsledky se přizná i studentům v prvním úseku studia v navazujícím magisterském studijním programu, a to za vynikající studijní výsledky v předchozím studiu v bakalářském studijním programu. Podmínky pro přiznání stipendia jsou následující:
  1. Absolventovi bakalářského studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze je přiznáno stipendium podle odst. 2 písm. a)-l) s tím, že za předchozí úsek studia je v tomto případě považován 3. ročník bakalářského studia.
  2. Nejde-li o absolventa bakalářského studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, student předloží ve lhůtě stanovené vyhláškou děkana písemné doklady o průběhu a výsledcích předchozího bakalářského studia. O udělení stipendia v tomto případě rozhodne děkan. Základním rozhodovacím kriteriem budou přitom výsledky v předmětech analogických studiu na fakultě a množství kreditů získaných v těchto předmětech.

Čl. 3
Podmínky pro přiznání účelového stipendia v případech hodných zvláštního zřetele
(K čl. 5 odst. 1 písm. d) stipendijního řádu univerzity)

Podmínky pro přiznání účelového stipendia podle čl. 5 odst. 1 písm. d) stipendijního řádu univerzity jsou následující:
 1. Zvláštní formou účelového stipendia je stipendium na studentské fakultní granty (dále jen „SFG“).
  1. O přiznání stipendia na SFG se může ucházet kterýkoli student nebo skupina studentů prezenčního studia na fakultě. Návrh SFG může formulovat uchazeč. Může se také přihlásit k řešení SFG, který vypíše některé pracoviště fakulty. Pracoviště v návaznosti na svou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost mohou vypisovat návrhy SFG, které zveřejní obvyklým způsobem do 15. října.
  2. Písemná žádost uchazeče musí obsahovat:
   1. konkrétní vymezení SFG,
   2. současný stav řešení příslušné problematiky,
   3. cíle SFG včetně časových údajů o jejich realizaci, datum ukončení SFG,
   4. informaci o tom, kteří studenti se budou na řešení daného SFG podílet,
   5. vyjádření pracoviště, na kterém, nebo v součinnosti s kterým bude SFG vypracován. Ve svém vyjádření pracoviště uvede jméno učitele, který SFG zaštítí.
  3. Pokud je navrhovaný SFG v nějaké souvislosti s diplomovou prací uchazeče nebo s plněním dalších studijních povinností předepsaných studijním plánem, je třeba ve vyjádření pracoviště tuto souvislost specifikovat.
  4. Písemné žádosti o přiznání stipendia se podávají děkanovi vždy k 15. listopadu.
  5. O přiznání stipendií, jejich počtu a výši rozhoduje děkan na návrh rady pro přiznání SFG (dále jen „stipendijní rada“). Stipendijní radu, včetně jejího předsedy, jmenuje děkan. Jejími členy jsou zpravidla zástupci všech studijních programů uskutečňovaných na fakultě a alespoň jeden zástupce studentů jmenovaný s platností na jeden akademický rok na základě návrhu studentské komory Akademického senátu fakulty.
  6. V případě přiznání stipendia bude vždy polovina přiznané částky vyplacena v nejbližším výplatním termínu a druhá polovina po kladném uzavření SFG děkanem na návrh stipendijní rady. Pokud bude stipendium přiznáno skupině studentů, rozdělí se vyplácená část zálohy rovnoměrně mezi stipendisty, zbývající část se vyplatí v poměru schváleném stipendijní radou.
  7. Stipendista je povinen vypracovat a nejpozději do 14 dnů po datu ukončení SFG předložit děkanovi písemnou zprávu, ve které uvede průběh řešení SFG, dosažené výsledky a jejich eventuální využití. Pokud na SFG pracovala skupina studentů, uvede v této zprávě, jakým dílem každý student skupiny přispěl k řešení SFG.
  8. Stipendijní rada zasedá vždy k 1. prosinci. Na tomto svém zasedání vybere z předložených žádostí SFG, které navrhne děkanovi na přiznání stipendia s uvedením výše stipendia a termínu ukončení SFG. Stipendia se nepřiznávají na projekty předepsané studijním plánem.
  9. Na zasedání uvedeném pod písm. h) dále stipendijní rada připraví návrhy na vyhodnocení ukončených SFG na základě zprávy předložené studentem, kterému bylo stipendium přiznáno. V případě potřeby může předseda svolat k tomuto účelu stipendijní radu i v jiném termínu. V závislosti na charakteru a úspěšnosti ukončených SFG může stipendijní rada navrhnout přidělení kreditů z odpovídajících volitelných předmětů. U mimořádně kvalitně zpracovaných SFG s velkým přínosem (např. těch, jejichž výsledky byly přijaty k publikaci v renomovaném časopise) může stipendijní rada navrhnout děkanovi zvýšení stipendia.
 2. Účelové stipendium podle čl. 5 odst. 1 písm. d) stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze může být přiznáno studentovi v případech zvláštního zřetele hodných, jako je účast na pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti, působení v laboratořích, podíl při rozvoji informačních technologií nebo na mezinárodní spolupráci a dalších; jeho výši stanoví děkan.

Čl. 4
Společná a závěrečná ustanovení

 1. Zrušuje se Stipendijní řád fakulty ze dne 4. června 2004.
 2. Tento předpis byl schválen Akademickým senátem fakulty dne 28. února 2007.
 3. Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem UK1).
 4. Tento předpis nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 2007/2008.
Doc. RNDr. Karel Zvára, CSc.
předseda senátu
Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan


1) § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento vnitřní předpis dne 30. 3. 2007

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Akademický senát.