Úplné znění

Řádu přijímacího řízení Matematicko-fyzikální fakulty

(přílohy č. VII  Statutu MFF)

ze dne 11. října 2006

 

Toto úplné aktuální znění Řádu přijímacího řízení MFF vyplývá z textů

Řádu přijímacího řízení MFF (přílohy č. VII Statutu MFF) ze dne 11. června 1999,

jeho změny ze dne 29. listopadu 2002  a

jeho změny ze dne 1. prosince 2006,

 

jejichž originály jsou kdykoliv k nahlédnutí na děkanátu fakulty. Úplné znění řádu přijímacího řízení je zde k dispozici v jediném dokumentu v zájmu usnadnění jeho praktické aplikace. V případě pochybností platí zásada, že rozhodující je znění výše uvedených originálů.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

 

 

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. VII

STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY

 

Řád přijímacího řízení

ze dne 11. října 2006

 

 

Čl. 1

Obecná ustanovení

 

1.  Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu uskutečňovaném fakultou je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Podmínkou pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu uskutečňovaném fakultou je úspěšné absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu. Podmínkou pro přijetí v doktorském studijním programu uskutečňovaném fakultou je úspěšné absolvování magisterského nebo navazujícího magisterského studijního programu.

2.  Uchazeč je přijímán ke studiu, které začíná akademickým rokem, pro který bylo přijímací řízení vypsáno. Je přijímán do některého z programů  a do některé z forem studia akreditovaných na fakultě. 

3.  Náležitosti týkající se přijímacího řízení na fakultě včetně přezkumného řízení ve věci přijímání ke studiu se řídí Řádem přijímacího řízení univerzity.

4.  Další podmínky pro přijetí ke studiu, lhůtu pro podání přihlášek, náležitosti přihlášky včetně příloh, termíny přijímací zkoušky, její formu, rámcový obsah a kritéria pro vyhodnocení zveřejní fakulta předepsaným způsobem.

 

Čl. 2

Bakalářský studijní program

 

1.  Znalosti a schopnosti ke studiu se ověřují písemnou přijímací zkouškou. Formu a rámcový obsah zkoušky pro daný studijní program a daný akademický rok stanoví děkan po schválení senátem.

2.  Bez přijímací zkoušky mohou být přijati uchazeči splňující stanovené podmínky, kterými jsou zpravidla určitý prospěch ze střední školy nebo úspěšná účast v celostátních nebo mezinárodních matematických, fyzikálních nebo informatických soutěžích. Konkrétní specifikaci podmínek pro daný program a daný akademický rok stanoví děkan po schválení senátem.

3.  Podmínky přijetí na základě přijímací zkoušky a případný největší počet studentů přijímaných ke studiu na daný studijní program (obor) stanoví pro daný akademický rok děkan po schválení senátem.

4.  K přijímacímu řízení může být připuštěn i uchazeč, který nemá složenou maturitní zkoušku. Složení maturitní zkoušky musí pak doložit nejpozději do konce období stanoveného rektorem pro ověřování podmínek v přijímacím řízení.

 

 

Čl. 3

Navazující magisterský studijní program

 

1.  Znalosti a schopnosti ke studiu se ověřují přijímací zkouškou. Formu a rámcový obsah zkoušky pro daný studijní program a daný akademický rok stanoví děkan po schválení senátem.

2.  Absolventům bakalářského studijního programu matematika (resp. fyzika, resp. informatika) akreditovaného v České republice je přijímací zkouška na navazující magisterský program matematika (resp. fyzika, resp. informatika) zpravidla promíjena. Bez přijímací zkoušky mohou být přijati i další uchazeči splňující stanovené podmínky, kterými jsou zpravidla úspěšné absolvování vybraných předmětů bakalářského studia daného oboru. Konkrétní specifikaci podmínek pro daný program a daný akademický rok stanoví děkan po schválení senátem.

3.  Podmínky přijetí na základě přijímací zkoušky a případný největší počet studentů přijímaných ke studiu na daný studijní program (obor) stanoví pro daný akademický rok děkan po schválení senátem.

4.  K přijímacímu řízení může být připuštěn i uchazeč, který dosud nemá úspěšně absolvovaný bakalářský nebo magisterský studijní program. Jeho úspěšné absolvování musí pak doložit nejpozději do konce období stanoveného rektorem pro ověřování podmínek v přijímacím řízení.

 

Čl. 4

Doktorský studijní program

 

1.  Znalosti a schopnosti ke studiu se ověřují přijímací zkouškou. Přijímací zkouška má dvě části: zkoušku z cizího jazyka, kterým je angličtina, a ústní odbornou zkoušku z oboru, na který se uchazeč hlásí. Formu zkoušky z cizího jazyka a podmínky pro prominutí této zkoušky stanoví pro daný akademický rok děkan po schválení senátem. Děkan může také na žádost uchazeče výjimečně povolit složení přijímací zkoušky z jiného cizího jazyka. V odůvodněných případech může děkan na žádost uchazeče prominout odbornou zkoušku

2.  Obsah přijímací zkoušky stanoví a členy komise pro přijímací zkoušku (dále jen "komise") navrhne oborová rada po dohodě s radou doktorského studijního oboru  členy komise jmenuje děkan. Pro přijímací zkoušku organizovanou na partnerských pracovištích může děkan jmenovat komisi v jiném složení; alespoň dva její členové musí být akademičtí pracovníci fakulty.

3.  K přijímacímu řízení může být připuštěn i uchazeč, který dosud nemá úspěšně absolvovaný magisterský nebo navazující magisterský studijní program. Jeho úspěšné absolvování musí pak doložit nejpozději do konce období stanoveného rektorem pro ověřování podmínek v přijímacím řízení.

4.  Po uskutečnění přijímací zkoušky předá komise děkanovi seznam uchazečů doporučených k přijetí s návrhem školitelů a rozčleněním uchazečů do oborů vypsaných pro přijímací řízení.

5.  O přijetí uchazeče a jeho zařazení do prezenční nebo kombinované formy doktorského studia na fakultě rozhoduje děkan fakulty na základě výsledků přijímací zkoušky.

6.  Děkan po přijetí uchazeče určí školitele, oborovou radu, radu doktorského studijního oboru a školící pracoviště, v jejichž péči bude student po celou dobu studia. Případnou změnu během studia může povolit děkan.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Akademický senát univerzity schválil tento řád přijímacího řízení jako přílohu č. VII statutu fakulty dne 11. června 1999.

První změna řádu přijímacího řízení byla schválena dne 29. listopadu 2002.

Druhá změna řádu přijímacího řízení byla schválena dne 1. prosince 2006.

 

Toto úplné znění Řádu přijímacího řízení MFF odpovídá jeho původnímu znění ze dne 11. června 1999  a oběma schváleným změnám, jejichž originály jsou k nahlédnutí na sekretariátu děkana a jejichž obsah je rozhodující v případě pochybností.

V tomto úplném znění nabyl Řád přijímacího řízení MFF platnosti dnem 1. prosince 2006 a účinnosti dnem 2. prosince 2006.

 

 

Za správnost úplného znění:

 

     RNDr. Oldřich Bílek                                        Terezie Pávková

jenatel akademického senátu                           vedoucí sekretariátu děkana

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Akademický senát.