Příloha č. II  Statutu Matematicko-fyzikální fakulty
ze dne 11. června 1999

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ A SPRÁVY MAJETKU

Pravidla pro hospodaření fakulty a pro správu majetku, výkon jehož správy je orgánům fakulty svěřen, jsou stanovena v Části VI. statutu univerzity a v příloze č. 8 statutu univerzity. V rámci uvedených předpisů jsou pro potřeby fakulty konkretizována některá ustanovení takto:

Čl. 1
Rozpočet a pravidla hospodaření

 1. Fakulta hospodaří podle svého rozpočtu, který je součástí rozpočtu univerzity, stanoví-li tak rektor. Rozpočet fakulty je sestavován jako vyrovnaný. Po schválení rozpočtu univerzity předkládá děkan návrh rozpočtu fakulty ke schválení senátu. Návrh rozpočtu obsahuje zejména:
  rozdělení neinvestičních prostředků sekcím a dalším součástem;
  stanovení výše mzdových prostředků sekcí a dalších součástí.
  zásady investiční politiky ve vztahu k Fondu reprodukce investičního majetku (FRIM);
  obecné zásady hospodaření fakulty v daném roce.
 2. Proděkan pro fyziku, informatiku a matematiku v rámci pověření daného opatřením děkana rozepisuje část schváleného rozpočtu připadající na příslušnou sekci pracovištím této sekce. Tajemník v rámci pověření daného opatřením děkana rozepisuje část schváleného rozpočtu připadající na další součásti složkám děkanátu, účelovým zařízením a jiným pracovištím. V případě, že vedoucí pracoviště sekce nebo vedoucí účelového zařízení, jiného pracoviště anebo vedoucí složky děkanátu nesouhlasí s rozpisem, může se do dvou týdnů od jeho obdržení obrátit na děkana.
 3. Po schválení rozpočtu vydává děkan pro daný rok svým opatřením hospodářskou směrnici, která je závazná pro všechny pracovníky fakulty.
 4. Ke dni 30. června a 30. září se připravují dílčí závěrky hospodaření. Na základě jejich výsledků předkládá děkan senátu k vyjádření dílčí zprávy o hospodaření fakulty, které mohou obsahovat upřesnění a korekce rozpočtu; v takovém případě senát danou část dílčí zprávy o hospodaření schvaluje. Výroční zpráva o hospodaření se zpracovává na základě závěrky hospodaření k 31. prosinci. Výroční zprávu schvaluje senát.

Čl. 2
Rozpočtové provizorium

Po 1. lednu až do schválení rozpočtu fakulty probíhá hospodaření v rámci rozpočtového provizoria.
Mzdové prostředky jsou v tomto období čerpány zpravidla jen v rozsahu určeném existujícími mzdovými výměry.
Měsíční limit čerpání provozních prostředků je stanoven na jednu patnáctinu rozpočtu provozních prostředků roku předcházejícího. Nezbytné výjimky povoluje na základě individuálního projednání tajemník fakulty.

Čl. 3
Sdružování prostředků

 1. Fakulta má právo nakládat s přidělenými finančními prostředky. V zájmu vyšší efektivity jejich využití a dosahování co nejvyšší úrovně v pedagogické a vědecké práci může fakulta sdružovat finanční prostředky s oborově příbuznými organizacemi, a to především:
  s ústavy Akademie věd ČR; na základě smlouvy mezi AV ČR a univerzitou,
  s pracovišti jiných vysokých škol a výzkumných organizací.
  V této věci děkan vždy jedná jménem univerzity.
 2. Základními formami takové spolupráce jsou:
  společné řešitelské týmy v rámci společných grantových projektů;
  -společná pracoviště (laboratoře) umožňující především společné využívání přístrojového vybavení.
 3. Sdružování finančních a materiálních prostředků musí být podloženo řádnou smlouvou podepsanou jménem univerzity děkanem a statutárním zástupcem spolupracující organizace. Výsledky spolupráce musejí být vyhodnocovány a schvalovány oběma stranami nejdéle ve dvouletých intervalech.
 4. Činnost společných řešitelských týmů (či společných pracovišť) musí být vždy vázána na některé z pracovišť fakulty, které zabezpečuje provoz, po stránce administrativní zajišťuje hospodářské a pracovněprávní záležitosti a zodpovídá za dodržování pravidel protipožární bezpečnosti a pravidel bezpečnosti práce.
 5. Na základě dohod mezi děkany lze sdružovat prostředky s jinými fakultami univerzity; pro tyto dohody platí odstavce 2 a 4 a odstavec 3 druhá věta obdobně.

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Akademický senát.