Úplné znění Statutu Matematicko-fyzikální fakulty
 ze dne 24. května 2013

Toto úplné aktuální znění Statutu MFF vyplývá z textů

 

Statutu MFF ze dne 11. června 1999,

jeho změny ze dne 20. října 2000,

jeho změny ze dne 29. listopadu 2002 (změna přílohy č. VII),

jeho změny ze dne 30. ledna 2004 (změna přílohy č. I),

jeho změny ze dne 1. dubna 2005,

jeho změny ze dne 1. prosince 2006,

jeho změny ze dne 1. prosince 2006 (změna přílohy č. I)  ,

jeho změny ze dne 1. prosince 2006 (změna přílohy č. VII) a

jeho změny ze dne 24. května 2013,

 

jejichž originály jsou kdykoliv k nahlédnutí na děkanátu fakulty. Úplné znění statutu je zde k dispozici v jediném dokumentu v zájmu usnadnění jeho praktické aplikace. V případě pochybností platí zásada, že rozhodující je znění výše uvedených originálů.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

 

 

 

ÚPLNÉ ZNĚNÍ

STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY

ze dne 24. května 2013

 

 

     Část I – Úvodní ustanovení

     Část II – Členění fakulty

     Část III – Samosprávné akademické orgány fakulty

     Část IV – Hospodaření a správa fakulty

     Část V – Pracovníci fakulty

     Část VI  – Studenti a studium

     Část VII  – Akademické insignie a obřady

     Část VIII – Společná a závěrečná ustanovení

 

Tento statut upravuje v návaznosti na zákon o vysokých školách a v souladu se Statutem Univerzity Karlovy v Praze zejména postavení Matematicko-fyzikální fakulty, její činnost, organizační strukturu, řízení, hospodaření, jakož i otázky studia na Matematicko-fyzikální fakultě.

 

 

 

Část I – Úvodní ustanovení

 

 

Čl. 1

1.      Matematicko-fyzikální fakulta (dále jen ”fakulta”) je součástí Univerzity Karlovy v Praze (dále jen ”univerzita”).

2.      Úplný název fakulty zní ”Matematicko-fyzikální fakulta”, latinsky ”Facultas Mathematica Physicaque” nebo anglicky “Faculty of Mathematics and Physics”.

3.      Sídlem fakulty je Praha 2, Ke Karlovu 3.

4.      Fakulta byla zřízena nařízením vlády č. 40/1952 Sb. ze dne 19. 8. 1952.

5.      Orgány fakulty rozhodují a jednají jménem univerzity ve věcech fakulty uvedených v § 24 odst. 1 zákona o vysokých školách a v čl. 3 odst. 6 statutu univerzity.

 

 

Čl. 2

1.   Fakulta samostatně a svobodně rozvíjí studijní, vzdělávací, vědeckou a jinou s tím související činnost a vytváří pro tuto činnost podmínky. Spolupracuje přitom s dalšími domácími i zahraničními vzdělávacími, vědeckými a výzkumnými pracovišti, zejména s Akademií věd České republiky.

2.   V souladu s dlouhodobým záměrem fakulta rozvíjí vzdělávací, studijní a vědeckou činnost ve fyzice, informatice, matematice, jim příbuzných oborech a pedagogických kombinacích obsahujících tyto obory.

3.   Fakulta poskytuje v souladu s § 44 a násl. a § 78 zákona o vysokých školách vysokoškolské vzdělání vedoucí k udělení

a)      akademického titulu bakalář (ve zkratce ”Bc.”),

b)      akademického titulu magistr (ve zkratce ”Mgr.”),

c)      akademického titulu doktor (ve zkratce ”Ph.D.”).

Na fakultě se dále v souladu s rigorózním řádem univerzity uděluje akademický titul doktor přírodních věd (ve zkratce ”RNDr.”).

4.   Fakulta uskutečňuje program celoživotního vzdělávání ve fyzice, informatice a matematice a jim příbuzných oborech.

5.      Fakulta provádí habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.

6.      Fakulta vykonává samostatnou ediční činnost. Zásady této činnosti upravuje Ediční řád fakulty, který je vnitřním předpisem.

 

 

Čl. 3

Fakulta používá úředního kulatého razítka se státním znakem České republiky a textem ”Univerzita Karlova v Praze – Matematicko-fyzikální fakulta” v případech stanovených právním předpisem. Pravidla používání ostatních razítek, popřípadě pečetě se znakem univerzity a textem ”Facultas Mathematica Physicaque” stanoví děkan.

 

 

 

 

Část II – Členění fakulty

 

Čl. 4

1.   Fakulta se člení na tři sekce, a to

a)  fyzikální sekci,

b)  informatickou sekci,

c)   matematickou sekci

a další součásti.

2.   Sekce jsou základními součástmi fakulty.

3.   Dalšími součástmi jsou

a)  účelová zařízení,

b)  děkanát,

c)  jiná pracoviště.

 

 

Čl. 5

1.      Sekce se dále člení na pracoviště pro vzdělávací, studijní, vědeckou a odbornou činnost v daném vědním oboru (zejména katedry a ústavy). Součástí sekcí mohou být i pracoviště plnící specifické dílčí úkoly při zajišťování pedagogické a vědecké činnosti sekce (kabinety, servisní dílny, apod.). Pracoviště příbuzného odborného zaměření mohou tvořit větší seskupení, která plní koordinační roli ve vztahu k akreditovaným studijním programům magisterského a bakalářského studia a koordinují vědecké záměry, personální a investiční politiku odpovídajících pracovišť.

2.      Pracovišti fakulty jsou i další součásti podle čl. 4 odst. 3. Seskupení pracovišť mohou mít charakter samostatných pracovišť, pokud tak stanoví Organizační řád fakulty.

3.      Podrobněji je struktura fakulty popsána v organizačním řádu fakulty, který je přílohou č. I tohoto statutu.

 

Část III – Samosprávné akademické orgány fakulty

 

Čl. 6

1.      Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou akademický senát fakulty (dále jen senát), děkan, vědecká rada fakulty a disciplinární komise fakulty.

2.      Samosprávné akademické orgány dbají, aby členové akademické obce fakulty byli informováni o jejich činnosti a měli možnost se vyjádřit k dokumentům a opatřením zásadního významu, jimiž se tyto orgány zabývají. Dále dbají, aby členové akademické obce fakulty mohli podávat připomínky k činnosti těchto orgánů.

 

 

Čl. 7

1.      Akademickou obec fakulty tvoří akademičtí pracovníci působící na fakultě a studenti na ní zapsaní.

2.      Členové akademické obce fakulty jsou povinni dodržovat vnitřní předpisy univerzity a fakulty a jsou povinni dbát dobrého jména univerzity.

 

 

Čl. 8

 

1.   Akademický senát fakulty je jejím zastupitelským samosprávným akademickým orgánem.

2.   Senát je volen akademickou obcí fakulty. Členové senátu odpovídají za svou činnost v sená­tu akademické obci fakulty.

3.   Senát se sestává z 24 zvolených členů akademické obce fakulty. Skládá se ze dvou komor: zaměstnanecké, která je šestnáctičlenná, a studentské, která je osmičlenná. Do zaměstnanecké komory se zařazují členové senátu z řad akademických pracovníků, do studentské komory se zařazují členové senátu z řad studentů. Funkční období zaměstnanecké komory senátu je tříleté, funkční období člena studentské komory je dvouleté. Každý rok se volí polovina členů studentské komory a ustavuje se nová studentská komora na jednoleté funkční období.

4.   Funkce rektora, prorektora, děkana, proděkana a tajemníka fakulty je neslučitelná s členstvím v senátu.

5.   Děkan, proděkani a tajemník fakulty mají právo účastnit se zasedání senátu s hlasem poradním.

6.   Před uplynutím funkčního období členství v senátu zaniká

a)      společně se zánikem členství v akademické obci,

b)      dnem doručení písemného prohlášení, jímž se člen vzdává členství v senátu, předsedovi senátu.

7.   Jestliže členství v senátu zanikne podle odstavce 6, je senát doplněn na úplný počet členů z řad zvolených náhradníků způsobem, který určuje volební a jednací řád senátu, který je vnitřním předpisem.

8.   Pravidla pro uskutečnění voleb členů senátu stanoví volební a jednací řád senátu.

9.   Administrativu spojenou s činností senátu zajišťuje tajemník fakulty.

 

 

Čl. 9

 

1.      Senát volí tajnou volbou svého předsedu, který je členem zaměstnanecké komory a svého jednatele. Zaměstnanecká komora volí v odděleném tajném hlasování 1. místopředsedu senátu, 2. místopředsedou se stává předseda studentské komory zvolený tajnou volbou na jejím odděleném zasedání.

2.      Předseda, oba místopředsedové a jednatel tvoří předsednictvo senátu, které je orgánem senátu.

3.      Funkční období předsedy a jednatele senátu je jednoleté a skončí dříve pouze jeho rezignací, jeho odvoláním senátem, vyslovením nedůvěry celému předsednictvu senátu (čl. 10 odst. 5 tohoto statutu) a vždy po ustavení nové za­městna­necké komory nebo nové studentské komory senátu. Funkční období 1. místopředsedy je jednoleté a skončí dříve pouze jeho rezignací, jeho odvoláním zaměstnaneckou komorou, vyslovením nedůvěry celému předsednictvu (čl. 10 odst. 5 tohoto statutu) a vždy po ustavení nové zaměstnanecké komory. Funkční období 2. místopředsedy je jednoleté a skončí dříve pouze jeho rezignací, jeho odvoláním studentskou komorou, vyslovením nedůvěry celému předsednictvu (čl. 10 odst. 5 tohoto statutu) a vždy po ustavení nové studentské komory.

4.      Předseda senátu svolává zasedání senátu a zastupuje senát navenek. V době nepřítomnosti předsedy senátu ho zastupuje v plném rozsahu 1. místo­předseda senátu, je-li i ten nepřítomen, 2. místopředseda senátu.

5.      Senát zřizuje z řad svých členů i z řad členů akademické obce fakulty komise, jejichž úkolem je posouzení materiálů předkládaných senátu k projednání, formulace konkrétních doporučení a příprava usnesení. Předsedu komise, který musí být členem senátu, a členy komise schvaluje senát. Komise jsou orgány senátu.

6.      Stálými komisemi senátu jsou komise ekonomická, studijní a legislativní.

 

 

Čl. 10

1.   Senát

a)      na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť ve smyslu čl. 5 odst. 1 a 2,

b)      schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty,

c)      schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání,

d)      schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předloženou děkanem,

e)         na návrh děkana schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě,

f)       schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů vědecké rady fakulty a disciplinární komise fakulty,

g)      usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,

h)      schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem veřejné vysoké školy po projednání ve vědecké radě fakulty.

Návrh na přijetí, změnu nebo zrušení vnitřního předpisu fakulty může senátu podávat děkan z vlastní iniciativy nebo na základě žádosti skupiny alespoň tří členů senátu..

2.   Senát se vyjadřuje zejména

a)      k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě,

b)      k návrhům studijních plánů uskutečňovaných na fakultě a na návrh předsednictva senátu k návrhům jejich změn,

c)      k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany,

d)      k návrhu děkana o stanovení míry vyučovacích povinností akademických pracovníků a rozsahu i podrobnější specifikace vědecké práce u vědeckých pracovníků (příloha č. 3  vnitřního mzdového předpisu univerzity, poslední odstavec),

e)      k otázkám, které mu předloží děkan.

3.   Senát sleduje celkový personální, vzdělávací, vědecký a hospodářský vývoj jednotlivých součástí fakulty. Vychází přitom zejména z výroční zprávy děkana o činnosti, z výročních zpráv o činnosti proděkanů sekcí a ze sdělení proděkanů sekcí o způsobu, jak byly rozděleny finanční prostředky sekce.

4.   Senát se přiměřeným způsobem zabývá návrhy a podněty členů akademické obce a v odůvod­něných případech je projednává s děkanem fakulty.

5.   V záležitostech, které nesnesou odkladu a které nejsou vyjmenovány v odstavci 1 písm. a) až h), je v období mezi zasedáními senátu oprávněno rozhodnout předsednictvo senátu. V takovém případě podléhá rozhodnutí předsednictva dodatečnému schválení na bezprostředně následujícím zasedání senátu. Neschválí-li senát mimořádné rozhodnutí předsednictva senátu, následuje tajné hlasování o důvěře předsednictvu senátu.

6.   Pravidla jednání senátu podrobněji vymezuje volební a jednací řád senátu.

 

 

Čl. 11

1.   Působnost vědecké rady fakulty (dále jen vědecká rada) je upravena § 30 zákona o vysokých školách. Vědecká rada se dále vyjadřuje k návrhům, které jí předloží děkan nebo stanoví-li tak vnitřní předpis univerzity nebo fakulty.

2.   Členy vědecké rady jmenuje a odvolává po schválení akademickým senátem fakulty děkan z řad akademických pracovníků fakulty a dalších významných odborníků. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce univerzity. Proděkan, předseda senátu, tajemník fakulty a vedoucí knihovny mají právo účastnit se zasedání vědecké rady s hlasem poradním.

3.   Děkan může jmenovat čestným členem vědecké rady význačného vědce, který se významným způsobem zasloužil o fakultu. Čestný člen má právo účastnit se zasedání vědecké rady bez práva hlasovat. Před jmenováním čestných členů vědecké rady si děkan vyžádá vyjádření senátu.

4.   Děkan svolává zasedání vědecké rady nejméně třikrát za semestr.

5.   Podrobnosti o zásadách jednání vědecké rady stanoví jednací řád vědecké rady, který je vnitřním předpisem fakulty.

6.   Děkan zpravidla do tří měsíců po svém jmenování předloží návrh na odvolání a jmenování členů vědecké rady.

7.   Členství ve vědecké radě zaniká

a)   dnem doručení písemného prohlášení, jímž se člen vzdává členství ve vědecké radě, děkanovi,

b)   dnem, kdy návrh děkana na odvolání člena vědecké rady schválil senát.

 

Čl. 12

1.      V čele fakulty je děkan; jedná a rozhoduje ve věcech fakulty, pokud zákon o vysokých školách nestanoví jinak.

2.      Děkan je povinen odpovědět na otázku týkající se výkonu jeho funkce položenou senátem nebo přednesenou na zasedání senátu členem senátu.

3.      Funkční období děkana začíná dnem, ke kterému byl do této funkce jmenován rektorem, a jeho délka se řídí zákonem.

4.      Funkci děkana může tatáž osoba vykonávat nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období.

5.      Postup při projednávání a schvalování návrhu na jmenování děkana, popř. na jeho odvolání z funkce, upravuje volební a jednací řád senátu.

6.      Děkana zastupuje v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu proděkan určený děkanem.

 

Čl. 13

1.   Děkana zastupují v jím určeném rozsahu proděkani. Proděkany jmenuje a odvolává děkan. K záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany se vyjadřuje senát.

2.   Proděkan je povinen odpovědět na otázku týkající se výkonu jeho funkce položenou senátem nebo přednesenou na zasedání senátu členem senátu.

3.   Počet proděkanů a jejich působnost určuje děkan po vyjádření senátu. Pro každou sekci je vždy určen sekční proděkan.

4.   Proděkan je v době své nepřítomnosti zastupován způsobem, který určí děkan. Je-li tato nepřítomnost delší než dva měsíce, ke způsobu zastupování se vyjadřuje senát.

 

Čl. 14

1.      Kolegium děkana je stálým poradním orgánem děkana. Členy kolegia děkana jsou zpravid­la proděkani a tajemník fakulty. Děkan a kolegium tvoří vedení fakulty.

2.      Poradní orgány děkana, proděkanů a tajemníka jsou uvedeny v organizačním řádu fakulty.

 

 Část IV - Hospodaření a správa fakulty

 

Čl. 15

1.   Orgány fakulty mají právo rozhodovat a jednat jménem Univerzity Karlovy při nakládání s přidělenými finančními prostředky a s prostředky získanými z doplňkové činnosti (§ 24 odst. 1 písm. g) a h) zákona o vysokých školách). Orgány fakulty rovněž rozhodují o nakládání s majetkem univerzity v rozsahu stanoveném v čl. 3 odst. 6 statutu univerzity.

2.   O hospodářském chodu fakulty rozhoduje děkan. Návrh děkana na roční rozdělení finančních prostředků fakulty součástem fakulty (čl. 4) schvaluje senát a kontroluje jejich využívání. Senát schvaluje výroční zprávu o hospodaření a vyjadřuje se k děkanem předkládané průběžné zprávě o hospodaření k 30. 9.

3.   Pravidla pro hospodaření a správu majetku jsou obsahem přílohy č. II tohoto statutu.

4.   Fakulta může umožnit pracovníkovi využívat fakultní zařízení nad rámec jeho pracovních povinností za předem stanovených podmínek.

 

Čl. 16

1.   Tajemník fakulty (dále jen tajemník) je orgánem fakulty (§ 25 odst. 2 zákona o vysokých školách), který řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném opatřením děkana.

2.   Tajemník je podřízený děkanovi a je mu za svoji činnost odpovědný. Ve své činnosti spolupracuje s proděkany. Tajemník má právo účastnit se zasedání senátu a zasedání vědecké rady fakulty s hlasem poradním. Tajemník je povinen odpovědět na otázku týkající se výkonu jeho funkce položenou senátem nebo přednesenou na zasedání senátu členem senátu.

3.   Tajemník dále v rozsahu stanoveném opatřením děkana řídí děkanát fakulty a případně jiná pracoviště a účelová zařízení vymezená organizačním řádem fakulty.

4.   Tajemníka jmenuje děkan na základě výsledku výběrového řízení.

 

 

 

 

Část V – Pracovníci fakulty

 

Čl. 17

1.   Pracovníci působící na fakultě jsou zaměstnanci univerzity.

2.   Na fakultě působí jako učitelé akademičtí pracovníci, kteří mají právo a povinnost účastnit se pedagogické a vědecké či odborné činnosti. Akademickými pracovníky jsou profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti, odborní lektoři, lektoři a dále vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci, pokud součástí jejich popisu práce je i plnění pedagogických povinností.

3.   Pracovní smlouvy akademických pracovníků se uzavírají na základě výběrového řízení. Jeho pravidla upravuje řád výběrového řízení, který je vnitřním předpisem univerzity.

4. Docenti jsou přijímáni zpravidla na dobu neurčitou, a to pokud již dříve byli zaměstnanci MFF UK. Jedná-li se o první pracovní poměr na MFF UK, je docent přijímán zpravidla na dobu 3 let. Opakovaný pracovní poměr docenta je sjednáván zpravidla na dobu neurčitou. Profesoři jsou přijímáni zpravidla na dobu neurčitou.

5.   Asistenti jsou přijímáni zpravidla na dobu tří let s možností prodloužit toto období nejvýše o další tři roky.

6.   Odborní asistenti jsou přijímáni zpravidla na dobu tří let. Předpokládá se, že akademický pracovník na místě odborného asistenta se připravuje na habilitaci. Smlouva na místo odborného asistenta může být obnovena, a to zpravidla nejvýše dvakrát.

7.   Pracovní poměr ostatních akademických pracovníků a pracovní poměr vědeckých pracovníků se sjednává zpravidla na dobu určitou.

 

 

Část VI - Studenti a studium

 

 

Čl. 18

1.   Studentem fakulty je posluchač zapsaný do studia na fakultě podle § 51 odst. 2 a § 61 odst. 1 zákona o vysokých školách, který studuje v rámci bakalářského, magisterského, nebo doktorského studijního programu uskutečňovaného fakultou.

2.   Pro zajištění a kontrolu uskutečňování magisterských a bakalářských studijních programů působí na fakultě garanti nebo rady garantů těchto programů. Garanta a členy rady garantů studijního programu jmenuje rektor na návrh děkana po vyjádření vědecké rady; jde-li o studijní program, který fakulta neuskutečňuje samostatně, podává děkan příslušný návrh způsobem podle čl. 23 odst. 3 písm. b) statutu univerzity. Garant (resp. rada garantů) studijního programu plní zejména úkoly stanovené v čl. 23 odst. 1 a 7 statutu univerzity. Ve vztahu k vedení fakulty plní funkci poradce v odborných otázkách studijního programu.

3.   Za uskutečňování jednotlivých studijních oborů v rámci každého bakalářského a magisterského studijního programu zodpovídají garantující pracoviště, určená děkanem po vyjádření vědecké rady.

4.   Studium v doktorském studijním programu sleduje a hodnotí, náplň tohoto studia určuje a jeho provádění organizuje oborová rada, pro jejíž ustanovování platí obdobně odstavec 2. Kromě toho je při každém studijním oboru v rámci doktorského studijního programu zřízena rada doktorského studijního oboru. Podrobnosti upravuje III. část Pravidel pro organizaci studia na fakultě.[1])

5.   Přijímání ke studiu na univerzitě včetně přezkumného řízení upravuje řád přijímacího řízení univerzity. Další podmínky pro přijetí ke studiu na fakultě upravuje řád přijímacího řízení, který je přílohou č. VII tohoto statutu.

6.   Pravidla studia na univerzitě, včetně práv a povinností studentů a pravidel řízení v prvním stupni a přezkumného řízení při rozhodování o právech a povinnostech studentů, stanoví studijní a zkušební řád univerzity. Další podrobnosti o studiu na fakultě stanoví Pravidla pro organizaci studia na fakultě, která jsou vnitřním předpisem.1)

7.   Pravidla o poskytování stipendií, jakož i o řízení v prvním stupni a přezkumném řízení v této věci, upravuje stipendijní řád univerzity. Podrobnosti o poskytování stipendií studentům zapsaným na fakultě stanoví Pravidla pro přiznávání stipendií, která jsou vnitřním předpisem.

8.   Podrobnosti o disciplinárních přestupcích, ukládání sankcí, jakož i o disciplinárním řízení a o přezkumném řízení v této věci, upravuje disciplinární řád pro studenty univerzity. Podrobnosti o disciplinární komisi upravuje disciplinární řád pro studenty fakulty, který je vnitřním předpisem.

9.   Postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která není součástí studia, podrobnosti o konání těchto zkoušek, jejich průběhu a hodnocení, jakož i o pravidlech pro stanovení výše úhrady nákladů spojených s těmito zkouškami a přípravou na ně, stanoví rigorózní řád univerzity. Podrobnosti k tomuto řádu platné na fakultě stanoví rigorózní řád fakulty, který je vnitřním předpisem.

10. Podmínky studia cizinců upravuje čl. 26 statutu univerzity.

11. Poplatky spojené se studiem upravuje čl. 33 a příloha č. 6 statutu univerzity.

12. Pro úhrady vybírané za některé úkony od studentů platí čl. 34 statutu univerzity.

13. Pravidla pro přípravu, schvalování a uskutečňování programů celoživotního vzdělávání
      stanoví řád celoživotního vzdělávání univerzity a řád celoživotního vzdělávání fakulty,
 který je vnitřním předpisem.

14.       Práva a povinnosti studentů stanoví zákon o vysokých školách a vnitřní předpisy univerzity a fakulty.

 

 

Část VII – Akademické insignie a obřady

 

 

Čl. 19

1.      Studenti bakalářského nebo magisterského studijního programu skládají imatrikulační slib, jehož text je uveden v příloze č. III tohoto statutu.

2.      Bakalářský slib při promoci se proslovuje latinsky, znění  slibu je uvedeno v příloze č. IV tohoto statutu.

3.      Magisterský slib při promoci se proslovuje latinsky, znění slibu je uvedeno v příloze č. V tohoto statutu.

4.      Doktorský slib při promoci se proslovuje latinsky, znění slibu je uvedeno v příloze č. VI tohoto statutu.

5.      Postup při imatrikulacích a promocích stanoví řád imatrikulací a promocí univerzity.

 

Čl. 20

Insignie fakulty je uložena na rektorátě univerzity. Podrobnosti o akademických insigniích upravuje čl. 54 statutu univerzity.

 

Čl. 21

1.   Úřední deska fakulty je umístěna v přízemí v budově Ke Karlovu 3. Jsou na ní vyvěšovány písemnosti stanovené v § 49 odst. 5 zákona o vysokých školách a dále zejména:

a)      informace o přijetí ke studiu,

b)      informace o harmonogramu školního roku,

c)      zápisy ze zasedání vědecké rady a akademického senátu,

d)      informace o zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem,

e)      informace o vypsání výběrových řízení.

2.   Materiály vyvěšované na úřední desce se současně zveřejňují prostřednictvím počítačové sítě. Rozhodující je obsah písemností na úřední desce fakulty.

 

 

 

 

Část VIII – Společná a závěrečná ustanovení

 

Čl. 22

V případě pochybností vykládá ustanovení tohoto statutu senát.

 

 

Čl. 23

1.      Tento statut je kdykoliv k nahlédnutí na děkanátu fakulty.

2.      Tento statut byl schválen senátem dne 5. května 1999 a nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity.2)

3.      Tento statut nabývá účinnosti prvním dnem po dni nabytí jeho platnosti s výjimkou přílohy č. VII, která nabude účinnosti prvním dnem akademického roku 1999/2000.

4.      Zrušuje se statut fakulty ze dne 24. března 1995 ve znění změn a doplňků.

 

 

            Doc. RNDr. Oldřich John, CSc.                   Prof. RNDr. Bedřich Sedlák, DrSc.

            předseda  akademického senátu                                          děkan

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento statut dne 11. června 1999.

Později byly postupně schváleny jeho následující změny:

změna ze dne 20. října 2000,

změna ze dne 29. listopadu 2002 (změna přílohy č. VII),

změna ze dne 30. ledna 2004 (změna přílohy č. I),

změna ze dne 1. dubna 2005,

změna ze dne 1. prosince 2006,

změna ze dne 1. prosince 2006 (změna přílohy č. I)  ,

změna ze dne 1. prosince 2006 (změna přílohy č. VII) a

změna ze dne 24. května 2013.

Toto úplné znění Statutu MFF v jediném dokumentu odpovídá původnímu znění statutu ze dne 11. června 1999 a všem schváleným změnám, jejichž originály jsou k nahlédnutí na sekretariátu děkana a jejichž obsah je rozhodující v případě pochybností.

V tomto úplném znění nabyl Statutu MFF platnosti dnem 24. května 2013 a účinnosti dnem 25. května 2013.

 

 

Za správnost úplného znění:

 

     RNDr. Oldřich Bílek                                        Terezie Pávková

jednatel akademického senátu                           vedoucí sekretariátu děkana

 

 [1])  Do schválení Pravidel pro organizaci studia na fakultě je tento vnitřní předpis nahrazen příslušnými opatřeními rektora a děkana.

 

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Akademický senát.