Úplné znění

Jednacího řádu vědecké rady Matematicko-fyzikální fakulty

ze dne 1. prosince 2006

 

 

 

Toto úplné aktuální znění Jednacího řádu vědecké rady MFF vyplývá z textů

Jednacího řádu vědecké rady MFF ze dne 11. června 1999

a jeho změny ze dne 1. prosince 2006,

jejichž originály jsou kdykoliv k nahlédnutí na děkanátu fakulty. Úplné znění jednacího řádu VR je zde k dispozici v jediném dokumentu v zájmu usnadnění jeho praktické aplikace. V případě pochybností platí zásada, že rozhodující je znění výše uvedených originálů.

 

 

 


 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

 

 

 

ÚPLNÉ ZNĚNÍ

JEDNACÍHO ŘÁDU VĚDECKÉ RADY

Matematicko-fyzikální fakulty

ze dne 1. prosince 2006

 

 

Článek 1

Základní ustanovení

 

1.       Vědecká rada Matematicko-fyzikální fakulty (dále jen “vědecká rada-Yˇ) je samosprávný akademický orgán Matematicko-fyzikální fakulty (dále jen “fakultaˇ).

2.       Členy vědecké rady jmenuje a odvolává děkan. Řídí se při tom Statutem fakulty. Členství ve vědecké radě zaniká způsobem stanoveným v čl. 11 odst. 7 Statutu fakulty.

3.       Vědecká rada

a)       projednává dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné nebo další tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem Univerzity Karlovy (dále jen “univerzitaˇ);

b)       schvaluje studijní programy, které mají být uskutečňovány na fakultě;

c)       vyjadřuje se k návrhu děkana na pověřování a odvolávání garantů bakalářských nebo magisterských studijních programů a členů oborových rad doktorských studijních programů; dále se vyjadřuje k návrhu děkana na ustanovení garantujících pracovišť;

d)       schvaluje komise pro státní zkoušky1) ;

e)       sleduje obsah a úroveň doktorského studia;

f)         vyjadřuje se k návrhu děkana na členy Rad doktorského studijního oboru;

g)       projednává návrhy na školitele studentů doktorského studia;

h)       vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem v rozsahu stanoveném zákonem o vysokých školách;

i)         vyjadřuje se k návrhu děkana na jmenování emeritního profesora;

j)         navrhuje rektorovi jmenování profesora in memoriam;

k)       vyjadřuje se k návrhu na ustanovení vedoucích pracovišť fakulty;

l)         vyjadřuje se k návrhům smluv mezi fakultou a právnickými osobami, pokud se tyto smlouvy týkají pedagogické nebo vědecko-výzkumné činnosti fakulty;

m)     vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží děkan nebo stanoví-li tak vnitřní předpis univerzity anebo fakulty.

 

Článek 2

Zasedání vědecké rady

 

1.    Vědecká rada zasedá podle potřeby, nejméně však třikrát za semestr. Předsedou vědecké rady je děkan, který zasedání vědecké rady svolává. Zasedání vědecké rady může svolat též pověřený proděkan. Zasedání vědecké rady řídí předseda nebo jím pověřený proděkan. Zasedání musí být svoláno do 14 dnů, požádá-li o to alespoň třetina členů vědecké rady. Pozvání na zasedání vědecké rady s programem a písemnými podklady k jednotlivým bodům pořadu musí mít členové vědecké rady k dispozici nejméně tři dny před zasedáním. Ve výjimečných a zdůvodněných případech mohou být též materiály členům vědecké rady rozdány před zasedáním.  Program zasedání vědecké rady stanoví předseda vědecké rady s přihlédnutím k námětům členů vědecké rady.

2.    Jednání vědecké rady je veřejné. Na návrh děkana může vědecká rada rozhodnout, že celé její jednání, nebo jeho část budou prohlášeny za uzavřené, jestliže by veřejnost jednání ohrozila osobnostní právo jednotlivce nebo důležitý zájem fakulty.

3.    Vědecká rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů vědecké rady a zároveň nadpoloviční většina členů z řad akademických pracovníků a vědeckých  pracovníků fakulty. Při hlasování o návrzích na jmenování profesorů nebo docentů je nutná přítomnost nejméně dvou třetin členů vědecké rady.

 

 

Článek 3

Průběh jednání

 

1.    Součástí jednání je schválení programu jednání a schválení zápisu z předchozího zasedání vědecké rady.

2.    Každý člen a čestný člen vědecké rady má právo se v rozpravě vyjádřit k projednávaným otázkám. Se souhlasem vědecké rady se mohou rozpravy účastnit i hosté. Je-li k dispozici písemné stanovisko nepřítomného člena vědecké rady, musí být přečteno.

3.    Po ukončení rozpravy vědecká rada přijímá rozhodnutí formou usnesení.

 

 

 

Článek 4

Hlasování

 

1.    Právo hlasovat mají pouze přítomní členové vědecké rady.

2.    Hlasování se provádí:

a)       o záležitostech uvedených v Čl. 1 odst. 3 písm. b), d) a h);

b)       o procedurálních otázkách;

c)       o návrzích usnesení a prohlášení.

3.    Při hlasování rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů vědecké rady; toto se nevztahuje na hlasování uvedené v odstavci 4.

4.    Při projednávání návrhů na jmenování docentů a profesorů postupuje vědecká rada v souladu s § 72 a § 74 zákona. Vědecká rada hlasuje o každém návrhu jednotlivě. Každému hlasování předchází neveřejná diskuse. Při hlasování ve věcech podle § 72 odst. 10 a § 74 odst. 6 zákona o vysokých školách je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů vědecké rady.

5.    Hlasování ve věci podle § 72 odst. 10 a § 74 odst. 6 zákona o vysokých školách je tajné. V ostatních případech se tajné hlasování uskuteční, pokud tak vědecká rada rozhodne.

6.    Jednání vědecké rady per rollam.

a)       Neodkladné záležitosti a návrhy,  k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat zasedání vědecké rady, a které nejsou uvedeny v čl. 1 odst. 3 písm. b), d) nebo h),  mohou být z rozhodnutí předsedy vědecké rady nebo pověřeného proděkana, který jej v řízení vědecké rady zastupuje (čl. 2 odst.1), rozeslány členům vědecké rady k posouzení písemnou cestou (per rollam). Lhůta pro takové posouzení se stanoví nejméně na tři dny.

b)       Členové vědecké rady k návrhu zaslanému per rollam písemně sdělí, zda s návrhem souhlasí či nesouhlasí: jestliže nesouhlasí, mohou uvést i důvody svého nesouhlasu.

c)       Návrh posuzovaný per rollam se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů vědecké rady. I v tomto případě však může předseda nebo pověřený proděkan, který jej zastupuje, z vlastního podnětu nebo na žádost člena vědecké rady návrh pozastavit a rozhodnout o jeho novém projednání na nejbližším zasedání vědecké rady.

d)       Zápis o usnesení schváleném per rollam se připojuje k zápisu z nejbližšího zasedání vědecké rady a je schvalován zároveň s ním. Nedojde-li k jeho schválení, informuje děkan o tomto neprodleně předsedu akademického senátu fakulty a, jde-li o věc uvedenou v čl. 1 odst. 3 písm. c),  i)  a  j),  rektora  a učiní všechna možná opatření vedoucí k nápravě.

 

 

Článek 5

Zápis

 

1.    O každém zasedání musí být učiněn zápis a zveřejněn nejpozději do deseti dnů. Zápis se rozesílá členům vědecké rady, předsedovi akademického senátu fakulty, proděkanovi pro vědeckou činnost a zahraniční styky, vedoucímu oddělení pro vědu a zahraniční styky; kromě toho je vystaven na fakultní stránce www. Za administrativní zajištění agendy vědecké rady zodpovídá organizační tajemník vědecké rady.

 

 

 

Článek 6

Přechodná a závěrečná ustanovení

 

1.    Tento jednací řád byl projednán vědeckou radou fakulty dne 14. dubna 1999.

2.    Zrušuje se jednací řád vědecké rady schválený akademickým senátem fakulty dne 3. listopadu 1993.

3.    Tento řád byl schválen senátem dne 5. května 1999 a nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity2).

4.    Tento řád nabývá účinnosti prvním dnem po dni nabytí jeho platnosti.

 

 

         Doc. RNDr. Oldřich John, CSc.                    Prof. RNDr. Bedřich Sedlák, DrSc.

         předseda  akademického senátu                                            děkan

 

________________________________________

2) § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento řád dne 11. června 1999  a  jeho změnu dne 1. prosince 2006.

 

Toto úplné znění jednacího řádu vědecké rady MFF odpovídá  jeho původnímu znění ze dne 11. června 1999 a jeho změně ze dne 1. prosince 2006, jejichž originály jsou k nahlédnutí na sekretariátu děkana a jejichž obsah je rozhodující v případě pochybností.

V tomto úplném znění nabyl jednací řád vědecké rady MFF platnosti dnem 1. prosince 2006 a účinnosti dnem 2. prosince 2006.

 

 

Za správnost úplného znění:

 

     RNDr. Oldřich Bílek                                        Terezie Pávková

jenatel akademického senátu                           vedoucí sekretariátu děkana

 

 1)  § 53 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Akademický senát.