Pravidla pro přiznávání stipendií ze dne 14. června 2017 (aktuální)

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

Úplné znění Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF UK

ze dne 8. dubna 2016

Toto aktuální znění Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF UK vyplývá z textů Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF ze dne 30. března 2007 a jejich změn ze dnů 23. května 2008, 6. června 2014, 21. listopadu 2014 a 8. dubna 2016, jejichž originály jsou kdykoliv k nahlédnutí na děkanátu fakulty. Úplné znění tohoto předpisu je zde k dispozici v jediném dokumentu v zájmu usnadnění jeho praktické aplikace. V případě pochybností platí zásada, že rozhodující je znění výše uvedených originálů.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato Pravidla pro přiznávání stipendií na Matematicko-fyzikální fakultě (dále jen „předpis“) stanoví podle čl. 4 odst. 5 a souvisejících ustanovení Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „univerzita“) pravidla a další náležitosti pro přiznávání stipendií na Matematicko-fyzikální fakultě (dále jen „fakulta“).


Čl. 2

Podmínky pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky
(K čl. 4 stipendijního řádu univerzity)

 1. Kritériem pro přiznání stipendia v aktuálním úseku studia jsou výsledky studia, které student získal v předchozím úseku studia (dále jen rozhodný úsek studia).
 2. Základní podmínky pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky jsou následující:

  a. Student v aktuálním studiu nepřekočil standardní dobu studia; v případě studentů prvního ročníku magisterského studijního programu navíc student ukončil bakalářské studium v ak. roce bezprostředně předcházejím aktuálnímu ak. roku a nepřesáhl v něm standardní dobu studia.

  b. Student získal v rozhodném úseku studia alespoň 60 kreditů, je-li úsekem studia akademický rok, resp. alespoň 30 kreditů, je-li úsekem studia semestr. Do tohoto počtu se nezapočítávají kredity za uznané předměty z jiného studia.

  c. Celkový počet kreditů odpovídající zapsaným předmětům, jejichž kontrolu studia student v rozhodném úseku studia neabsolvoval úspěšně, nepřekročil 20 % součtu kreditů všech zapsaných předmětů v tomto úseku.

 3. Studentovi se vypočte prospěchový vážený průměr známek ze všech konaných zkoušek, všech opravných termínů a všech klasifikovaných zápočtů z rozhodného úseku studia (dále nazývaný studijní průměr); v tomto výpočtu se nezapočítávají známky za předměty uznané z jiného studia. Nezískal-li student žádnou takovou známku, nemůže mu stipendium být přiznáno. Váhou každé známky je počet kreditů přiřazený danému předmětu ve studijním plánu. Různá studia téhož studenta se posuzují samostatně.
 4. Pro účely přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky jsou studenti rozděleni, nestanoví-li nejpozději na začátku rozhodného úseku studia děkan fakulty jinak, do následujících skupin podle jejich studijního programu a aktuálního ročníku studia:
  1. studenti prvního ročníku bakalářských studijních programů,
  2. studenti druhého a třetího ročníku bakalářských studijních programů a studenti prvního ročníku magisterských studijních programů,
  3. studenti druhého ročníku magisterských studijních programů.
 5. Stipendium za vynikající studijní výsledky se přiznává ve vyšší nebo nižší míře (dále nazývané vyšší a nižší stipendium) v závislosti na studijním průměru studenta. Vyšší stipendium je zpravidla alespoň o 50 % vyšší než nižší stipendium. Výši vyššího a nižšího stipendia pro aktuální ak. rok a úsek studia stanoví po vyjádření akademického senátu děkan fakulty.
 6. Vyšší stipendium je přiznáno, nestanoví-li nejpozději na začátku rozhodného úseku studia děkan fakulty jinak, studentům splňujícím základní podmínky podle odst. 2 tohoto článku, kteří mají studijní průměr nejvýšše 1.2 a patří do skupiny I, nebo kteří mají studijní průměr nejvýšše 1.1 a patří do skupiny II nebo III.
 7. Nižší stipendium je přiznáno, nestanoví-li nejpozději na začátku rozhodného úseku studia děkan fakulty jinak, studentům splňujícím základní podmínky podle odst. 2 tohoto článku, kterým nebylo přiznáno vyšší stipendium podle předešlého odstavce, a kteří mají studijní průměr nejvýšše 1.5 a patří do skupiny I, nebo kteří mají studijní průměr nejvýšše 1.3 a patří do skupiny II, nebo kteří mají studijní průměr nejvýšše 1.2 a patří do skupiny III.
 8. Pro účely tohoto článku se pro studenty prvního ročníku magisterského studijního programu považuje za jejich předchozí úsek studia poslední ročník jejich bakalářského studia. Pokud v tomto případě studium neproběhlo na fakultě, rozhoduje se na základě písemných dokladů předložených studijnímu oddělení nejpozději do 15. dne aktuálního ak. roku; o udělení stipendia rozhoduje v tomto případě děkan, přičemž základním rozhodovacím kriteriem jsou výsledky v předmětech analogických předmětům při studiu na fakultě a množství kreditů získaných v těchto předmětech.
 9. Pokud je procento studentů, kterým je přiznáno vyšší nebo nižší stipendium podle odst. 6 a 7, menší než 10, pak pro každou skupinu podle odst. 4, ze které je vyšší a nižší stipendium přiznáno méně než 10 procentům studentů ze skupiny, je mez pro přidělení nižšího stipendia zvýšena na nejmenší možnou hodnotu, které z dané skupiny svým studijním průměrem dosáhne 10 procent studentů (dále nová mez skupiny); v takovém případě je v každé skupině přiznáno nižší stipendium také všem studentům, kteří mají studijní průměr nejvýšše roven nové mezi skupiny, a nebylo jim žádné stipendium přiznáno podle odst. 6 a 7 tohoto článku.
 10. V případech hodných zvláštního zřetele děkan může přiznat stipendium za vynikající studijní výsledky či povolit jeho vyplácení i studentovi, který nesplňuje podmínky popsané v odst. 7 a 8.
 11. Pokud student splňuje podmínky pro přidělení stipendia současně v několika studiích na fakultě, je mu přiznáno pouze jediné stipendium za vynikající studijní výsledky, totiž to nejvyšší.

Čl. 3

Podmínky pro přiznání účelového stipendia v případech hodných zvláštního zřetele
(K čl. 5 odst. 1 písm. d) stipendijního řádu univerzity)

Podmínky pro přiznání účelového stipendia podle čl. 5 odst. 1 písm. d) stipendijního řádu univerzity jsou následující:

 1. Zvláštní formou účelového stipendia je stipendium na studentské fakultní granty (dále jen „SFG“), o jehož udělení rozhoduje děkan dvakrát ročně, v podzimním a jarním kole.

  a. O přiznání stipendia na SFG se může ucházet kterýkoli student nebo skupina studentů bakalářského nebo magisterského prezenčního studia na fakultě. Každý uchazeč může v daném kole podat maximálně jeden návrh SFG, to platí i pro členy skupiny uchazečů. Návrh SFG může formulovat uchazeč. Může se také přihlásit k řešení SFG, který vypíše některé pracoviště fakulty. Pracoviště v návaznosti na svou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost mohou vypisovat návrhy SFG, které zveřejní obvyklým způsobem pro podzimní kolo do 15. října a pro jarní kolo do 15. dubna.

  b. Písemná žádost uchazeče musí obsahovat:
   i. konkrétní vymezení SFG,
   ii. současný stav řešení příslušné problematiky,
   iii. cíle SFG včetně časových údajů o jejich realizaci, datum ukončení SFG,
   iv. informaci o tom, kteří studenti se budou na řešení daného SFG podílet,
   v. v případě podání projektu navazujícího na dříve řešený projekt detailní popis návaznosti a detailní vyznačení originálního přínosu aktuálního návrhu,
   vi. vyjádření pracoviště, na kterém, nebo v součinnosti s kterým bude SFG vypracován. Ve svém vyjádření pracoviště uvede jméno učitele, který SFG zaštítí.

  c. Pokud je navrhovaný SFG v nějaké souvislosti s diplomovou prací uchazeče nebo s plněním dalších studijních povinností předepsaných studijním plánem, je třeba ve vyjádření pracoviště tuto souvislost specifikovat.

  d. Písemné žádosti o přiznání stipendia se podávají děkanovi pro podzimní kolo do 15. listopadu a pro jarní kolo do 15. května.

  e. O přiznání stipendií, jejich počtu a výši rozhoduje děkan na návrh rady pro přiznání SFG (dále jen „stipendijní rada“). Stipendijní radu, včetně jejího předsedy, jmenuje děkan. Jejími členy jsou zpravidla zástupci všech studijních programů uskutečňovaných na fakultě a alespoň jeden zástupce studentů jmenovaný s platností na jeden akademický rok na základě návrhu studentské komory Akademického senátu fakulty.

  f. V případě přiznání stipendia bude vždy polovina přiznané částky vyplacena v nejbližším výplatním termínu a druhá polovina po kladném uzavření SFG děkanem na návrh stipendijní rady. Pokud bude stipendium přiznáno skupině studentů, rozdělí se vyplácená záloha rovnoměrně mezi stipendisty, zbývající část se vyplatí v poměru schváleném stipendijní radou.

  g. Stipendista je povinen vypracovat a nejpozději do 14 dnů po datu ukončení SFG předložit děkanovi písemnou zprávu, ve které uvede průběh řešení SFG, dosažené výsledky a jejich eventuální využití. Pokud na SFG pracovala skupina studentů, uvede v této zprávě, jakým dílem každý student skupiny přispěl k řešení SFG. Pokud to pravidla uplatnění výsledku dovolují, je stipendista (tým stipendistů) povinen v každém takovém výsledku získaném v rámci řešení SFG (články, učebnice, webové stránky apod.) vyznačit poděkování tomuto SFG.

  h. Stipendijní rada zasedá pro podzimní kolo vždy k 1. prosinci a pro jarní kolo k 1. červnu. Na tomto svém zasedání vybere z předložených žádostí SFG, které navrhne děkanovi na přiznání stipendia s uvedením výše stipendia a termínu ukončení SFG. Stipendia se nepřiznávají na projekty předepsané studijním plánem.

  i. Na zasedání uvedeném pod písm. h) dále stipendijní rada připraví návrhy na vyhodnocení ukončených SFG na základě zprávy předložené studentem, kterému bylo stipendium přiznáno. V případě potřeby může předseda svolat k tomuto účelu stipendijní radu i v jiném termínu. U mimořádně kvalitně zpracovaných SFG s velkým přínosem (např. těch, jejichž výsledky byly přijaty k publikaci v renomovaném časopise) může stipendijní rada navrhnout děkanovi zvýšení stipendia.

 2. Účelové stipendium podle čl. 5 odst. 1 písm. d) stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze může být přiznáno studentovi v případech zvláštního zřetele hodných, jako je účast na pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti, působení v laboratořích, podíl při rozvoji informačních technologií nebo na mezinárodní spolupráci a dalších; jeho výši stanoví děkan.

Čl. 4

Společná a závěrečná ustanovení

 1. Zrušuje se Stipendijní řád fakulty ze dne 4. června 2004.
 2. Tento předpis byl schválen Akademickým senátem fakulty dne 28. února 2007.
 3. Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem UK1).
 4. Tento předpis nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 2007/2008.

Doc. RNDr. Karel Zvára, CSc.   Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
předseda senátu   děkan

Toto úplné znění Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF odpovídá jejich původnímu znění ze dne 30. března 2007 a jejich změn ze dnů 23. května 2008, 6. června 2014, 21. listopadu 2014 a 8. dubna 2016, jejichž originály jsou k nahlédnutí na sekretariátu děkana a jejichž obsah je rozhodující v případě pochybností.

V tomto úplném znění nabyla Pravidla pro přiznávání stipendií na MFF UK platnosti a účinnosti dne 8. dubna 2016.

Za správnost úplného znění:

Doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.   Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
předseda senátu   děkan
  PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.  
  předseda Akademického senátu Univerzity Karlovy  

1) § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento vnitřní předpis dne 30. 3. 2007

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Akademický senát.