Aktuální znění viz Studijní předpisy

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA

Vnitřní předpis, kterým se mění

Pravidla pro přidělování stipendií na Matematicko-fyzikální fakultě

Akademický senát Matematicko-fyzikální fakulty

se podle §27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb.,

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

v souladu se Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy v Praze

usnesl na této změně Pravidel pro přidělování stipendií na Matematicko-fyzikální

fakultě jako na jejím vnitřním předpisu:


Část I.
Změna Pravidel pro přidělování stipendií na MFF

Čl. 3 vnitřního předpisu Pravidla pro přidělování stipendií na Matematicko-fyzikální fakultě se mění takto:

  1. V odst. 1 se hned za slova „studentské fakultní granty (dále jen "SFG“)" vkládá „o jehož udělení rozhoduje děkan dvakrát ročně, v podzimním a v jarním kole.“.
  2. V odst. 1 písmeno a) se slova „do 15. října“ nahrazují slovy „pro podzimní kolo do 15. října a pro jarní kolo do 15. dubna“.
  3. V odst. 1 písmeno d) se slova „vždy k 15. listopadu“ nahrazují slovy „pro podzimní kolo do 15. listopadu a pro jarní kolo do 15. května“.
  4. V odst. 1 písmeno h) se slova „vždy k 1. prosinci“ nahrazují slovy „pro podzimní kolo vždy k 1. prosinci a pro jarní kolo k 1. červnu“.

Přidává se článek 3a takto:

Článek 3a
Přechodné ustanovení

V akademickém roce 2013/2014 se termín vyhlášení jarního kola SFG dle čl. 3, odst. 1 písm. a posunuje až na termín 7. 6. 2014 a termín pro podávání žádostí o SFG v jarním kole dle čl. 3, odst. 1 písm. d) se posunuje až na 7. 7. 2014 a termín zasedání stipendijní rady pro jarní kolo se posunuje až k 14. 7. 2014.


Část II.
Účinnost

  1. Tento předpis byl schválen Akademickým senátem MFF dne 14. května 2014.
  2. Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem UK1.
  3. Tento předpis nabývá účinnosti jeden den po nabytí platnosti.


Doc. RNDr. Zdeněk Drozd, CSc.   prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v.r.
předseda senátu   děkan


1 §9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách v platném znění. Akademický senát univerzity schválil tento předpis dne 6. června 2014.

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Akademický senát.