Děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
vypisuje výběrové řízení
na obsazení funkcí vedoucích odborných pracovišť
s termínem podání přihlášek 31. března 2018:


FYZIKÁLNÍ SEKCE

Vedoucí Katedry chemické fyziky a optiky
Kvalifikační předpoklady: profesor nebo docent v oboru fyzika.
Nástup: 1. července 2018

Vedoucí Katedry geofyziky
Kvalifikační předpoklady: profesor nebo docent v oboru fyzika.
Nástup: 1. července 2018

Vedoucí Katedry fyziky atmosféry
Kvalifikační předpoklady: profesor nebo docent v oboru fyzika.
Nástup: 1. července 2018

Vedoucí Katedry fyziky nízkých teplot
Kvalifikační předpoklady: profesor nebo docent v oboru fyzika.
Nástup: 1. září 2018


INFORMATICKÁ SEKCE

Vedoucí Katedry softwaru a výuky informatiky
Kvalifikační předpoklady: profesor nebo docent v informatice nebo příbuzném oboru.
Nástup: 1. července 2018

Vedoucí Katedry distribuovaných a spolehlivých systémů
Kvalifikační předpoklady: profesor nebo docent v informatice nebo příbuzném oboru.
Nástup: 1. července 2018

Vedoucí Katedry teoretické informatiky a matematické logiky
Kvalifikační předpoklady: profesor nebo docent v informatice nebo příbuzném oboru.
Nástup: 1. července 2018


MATEMATICKÁ SEKCE

Vedoucí Katedry numerické matematiky
Kvalifikační předpoklady: profesor nebo docent v oboru matematika.
Nástup: 1. července 2018

Vedoucí Katedry algebry
Kvalifikační předpoklady: profesor nebo docent v oboru matematika.
Nástup: 1. července 2018U všech uchazečů se požaduje výrazná publikační aktivita v oborově uznávaných médiích a pedagogická praxe v oboru, pěstovaném na daném pracovišti, dále schopnost koordinace aktivit pracoviště, významná motivace pro vedení pracoviště a podporu jeho dynamického a vyváženého rozvoje ve všech aspektech činnosti a manažerské schopnosti pro vykonávání vedoucí funkce.

Vlastnoručně podepsané přihlášky a požadované doklady je třeba zaslat v digitální formě na e-mailovou adresu: <konkurzy@dekanat.mff.cuni.cz>

Doklady požadované k přihlášce jsou:

  • životopis,
  • doklady o vzdělání a udělených vědecko-pedagogických hodnostech,
  • popis dosavadní praxe,
  • seznam publikační aktivity,
  • přehled citační odezvy (nejlépe podle Web of Science, MathSci či jiných uznávaných databází),
  • nástin koncepce rozvoje pracoviště na příští alespoň 4 roky.

Termín pro podávání přihlášek: 31. března 2018.

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Zaměstnanecké oddělení.