Děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
vypisuje výběrové řízení
na obsazení následujících akademických pozic
s termínem podání přihlášek 31. března 2018:


FYZIKÁLNÍ SEKCE

Odborný/á asistent/ka na Katedře fyziky materiálů v oboru fyzika se zaměřením na fyziku materiálů a pokročilé metody zjišťování struktury materiálů (např. řádkovací elektronová mikroskopie či difrakce zpětně odražených elektronů).
Kvalifikační předpoklady: Ph.D. v oboru fyzika, znalost anglického jazyka, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, stálá publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných periodikách. Zkušenost z pobytu na zahraničním akademickém nebo výzkumném pracovišti je vítána. Výhodou je zkušenost s výzkumem v oblasti ultrajemnozrnných kovových materiálů.
Nástup: 1. září 2018 nebo podle dohody

Akademický/á vědecký/á pracovník/pracovnice v Ústavu částicové a jaderné fyziky se zaměřením na experimentální částicovou fyziku. Součástí náplně práce bude koordinace popularizace částicové fyziky.
Kvalifikační předpoklady: Ph.D. v částicové fyzice nebo příbuzném oboru, znalost anglického jazyka, alespoň dvouletá zkušenost v oblasti částicové fyziky po obhajobě Ph.D., pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, stálá publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných periodikách Zkušenost z pobytu na zahraničním akademickém nebo výzkumném pracovišti je vítána.
Nástup: 1. září 2018 nebo podle dohody

Docent/docentka v Astronomickém ústavu UK.
Kvalifikační předpoklady: habilitace v oboru astronomie a astrofyzika se zaměřením na výzkum planetárního systému.
Nástup: 1. září 2018 nebo podle dohody

Profesor/ka v Ústavu teoretické fyziky v oboru teoretická fyzika se zaměřením na obecnou teorii relativity.
Kvalifikační předpoklady: významná publikační aktivita, jasná role v mezinárodním měřítku, schopnost koordinovat práci odborné skupiny a jmenování profesorem v relevantním oboru.
Nástup: 1. září 2018 nebo podle dohody

Profesor/ka na Katedře fyziky nízkých teplot v oboru fyzika kondenzovaných látek.
Kvalifikační předpoklady: významná publikační aktivita, jasná role v mezinárodním měřítku, schopnost koordinovat práci odborné skupiny a jmenování profesorem v relevantním oboru.
Nástup: 1. září 2018 nebo podle dohody


INFORMATICKÁ SEKCE

Odborný/á asistent/ka na Katedře distribuovaných a spolehlivých systémů
U uchazečů se předpokládá expertíza alespoň v jedné z následujících oblastí:
- softwarové architektury, self-adaptace, modelování software
- IoT/CPS a cloud/edge-cloudová prostředí
- vyhodnocení a garance non-functional properties (výkon, latence, bezpečnost)
- statistické metody pro non-functional properties
- performance engineering
- formální metody pro softwarové inženýrství
- verifikace, testování a analýza software
- programovací jazyky.
Kvalifikační předpoklady: Ph.D. v oboru informatika, znalost anglického jazyka, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, stálá publikační aktivita v daném oboru pokud možno v impaktovaných periodikách nebo v periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích.
Nástup: 1. září 2018 nebo podle dohody

Odborný/á asistent/ka na Katedře softwarového inženýrství v oboru informatika se zaměřením na big data a NoSQL databázové systémy.
Kvalifikační předpoklady: Ph.D. v relevantním oboru, znalost anglického jazyka, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, stálá publikační aktivita v daném oboru pokud možno v impaktovaných periodikách nebo v periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích.
Nástup: 1. září 2018 nebo podle dohody

Lektor/ka na Katedře teoretické informatiky a matematické logiky v oboru informatika se zaměřením na umělou inteligenci a strojové učení.
Kvalifikační předpoklady: Ph.D. v relevantním oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací.
Nástup: 1. září 2018 nebo podle dohody

Docent/ka na Katedře softwaru a výuky informatiky v oboru informatika se zaměřením na počítačové vidění
Kvalifikační předpoklady: habilitace v relevantním oboru.
Nástup: 1. září 2018 nebo podle dohody

Docent/ka v Ústavu formální a aplikované lingvistiky v oboru informatika se zaměřením na zpracování přirozeného jazyka.
Kvalifikační předpoklady: habilitace v relevantním oboru.
Nástup: 1. září 2018 nebo podle dohody


MATEMATICKÁ SEKCE

Odborný/á asistent/ka na Katedře algebry v oboru algebra se zaměřením na obecnou algebru nebo matematickou logiku.
Kvalifikační předpoklady: Ph.D. v relevantním oboru, znalost anglického jazyka, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, stálá publikační aktivita v daném oboru pokud možno v impaktovaných periodikách a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích.
Nástup: 1. září 2018 nebo podle dohody.


SPOLEČNÉ INSTRUKCE K PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Vlastnoručně podepsanou přihlášku a požadované doklady je třeba zaslat v digitální formě na e-mailovou adresu <konkurzy@dekanat.mff.cuni.cz>.

Požadované doklady jsou:
- strukturovaný životopis,
- doklady o vzdělání,
- popis dosavadní praxe,
- seznam publikační aktivity,
- přehled citační odezvy (nejlépe podle Web of Science, MathSci či jiných uznávaných databází).

Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů na e-mail <konkurzy@dekanat.mff.cuni.cz> uchazeči zajistí, aby byly na tutéž e-mailovou adresu zaslány dva doporučující dopisy.

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Zaměstnanecké oddělení.