Pro tisk si můžete stáhnout informace ve formátu PDF.

Knihovna je rozdělena na tři oddělení (fyzikální, informatické a matematické). Součástí knihovny je dále Půjčovna skript a učebnic, Knihovna dějin přírodních věd (KDPV) a tři dílčí knihovny.

ODDĚLENÍ FYZIKÁLNÍ - Záviškova knihovna, Ke Karlovu 3, Praha 2
otevírací doba: Po-Čt 8.30-18.00, Pá 8.30-15.00


ODDĚLENÍ INFORMATICKÉ, Malostranské náměstí 25, Praha 1
otevírací doba: Po-Čt 9.00-16.00, Pá 9.00-15.00


ODDĚLENÍ MATEMATICKÉ - Knihovna V. Hlavatého, Sokolovská 83, Praha 8
otevírací doba: Po-Čt 8.30-18.00, Pá 8.30-15.00


Půjčovna skript a učebnic, V Holešovičkách 2, Praha 8
otevírací doba: Po-Čt 8.30-18.00, Pá 8.30-15.00


Knihovna dějin přírodních věd, V Holešovičkách 2, Praha 8
otevírací doba: Čt 9.00-12.00


Dílčí knihovna astronomie (Knihovna Augusta Seydlera)
Dílčí knihovna geofyziky
Dílčí knihovna meteorologie a ochrany prostředí

Provoz dílčích knihoven je zajišťován příslušnými katedrami, akvizici a vstupní zpracování dokumentů provádí centrálně fyzikální oddělení Knihovny MFF UK.počet knihovních jednotek celkem:   179 471
počet tištěných časopiseckých titulů celkem:   1 339
počet záznamů knihovních jednotek v katalogu:   153 832počet aktivních uživatelů: 3 165
přírůstek knihovních jednotek: 2 565
počet online dostupných časopiseckých titulů (MFF + UK): 45 658
počet titulů dostupných elektronických knih (MFF): 172
počet realizovaných výpůjček: 33 298
                 z toho prodloužení: 13 162
počet realizovaných MVS požadavků jiným knihovnám: 738
počet realizovaných MVS požadavků z jiných knihoven: 619
počet zhotovených stran kopií: 3 657
počet vstupů do elektronického katalogu UK: 574 943
počet výpůjček vrácených prostřednictvím biblioboxu: 795

Náklady na literaturu v celkové výši 10,7 mil. Kč (sekce fyziky 5,88 mil. Kč, sekce informatiky 1,94 mil. Kč, sekce matematiky 2,88 mil. Kč) byly hrazeny z projektů UNCE, PRVOUK, SVV a provozních peněz jednotlivých sekcí. Z grantových prostředků bylo nakoupeno 479 knih v úhrnné hodnotě 1 147 tis. Kč ( sekce fyziky 342 knih, sekce informatiky 174 knih, sekce matematiky 101 knih). Z provozních peněz knihovny byla dokoupena studijní literatura v hodnotě 419 tis. Kč.

Dalším zdrojem přírůstků nové literatury byly výměny za české tituly Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae a The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics.

Počet časopiseckých titulů získaných výměnou: 151.

V roce 2015 knihovna zpracovala a zařadila do katalogu 632 knih, které získala MFF UK darem a 7 knih, které získala výměnou.


V roce 2015 měla MFF UK na základě účasti v konsorciích, projektech a grantech zajištěn přístup do více než sta elektronických informačních zdrojů. Jednalo se např. o ISI Web of Knowledge, ScienceDirect – Freedom Collection, Scopus, SpringerLink, Wiley Online Library, IEEEXplore, ACM Digital Library, ProQuest Central, EBSCOHost, JSTOR Arts & Sciences I,II,III, Zentralblatt MATH a další.

Samostatným nákupem získala fakulta přístup do MathSciNet, IOPscience, do kolekce JSTOR Mathematics & Statistics, COMPUTER-SCIENCEnetBASE, dva vysoce impaktované časopisy Nature nanotechnology a Nature physics a trvalý přístup do do již vydaných přednášek edice Synthesis Lecture on Artificial Intelligence and Machine.

Průběžně aktualizovaný přehled všech dostupných elektronických informačních zdrojů je umístěn na stránkách knihovny na adrese: http://www.mff.cuni.cz/fakulta/lib/dtb.htm a http://pez.cuni.cz

Studenti a zaměstnanci UK mají možnost vzdáleného přístupu k většině elektronických informačních zdrojů prostřednictvím systému Shibboleth, popř. přes EZproxy (např. ACM Digital Library, COMPUTER-SCIENCEnetBASE, Scopus, ScienceDirect, – Freedom Collection, IEEXplore, EBSCOhost, MathSciNet, Web of Knowledge a k časopisům American Institute of Physics, American Meteorological Society, American Physical Society, Annual Reviews, SIAM). Některé z těchto zdrojů jsou dostupné také pro externí uživatele služeb UK.


Informační zdroje vytvářené knihovnou

Programové vybavení knihovny:


V roce 2015 používala fakulta pátým rokem sběrný systém publikační činnosti - OBD. V průběhu roku 2015 byla v OBD zavedena možnost importu záznamů z databáze Scopus. Opět se fyzicky sbíraly knihy a kapitoly v knihách, jejichž autoři jsou z MFF. Knihy byly následně darovány Národní knihovně (podmínka pro hodnocení RIV). Sběr dat byl otevřen celoročně. Knihovna zpracovala bibliografické záznamy zaměstnanců fakulty za rok 2014 v počtu záznamů 1580, požadavkům RIV vyhovělo 1482 z nich. Informace k bibliografii MFF jsou dostupné na stránce:http://www.mff.cuni.cz/fakulta/lib/bib.htm.

Zásadním krokem k vylepšení elektronických vyhledávacích služeb v prostředí elektronických zdrojů na UK bylo zakoupení discovery systému. Do procesu výběru, hodnocení a připomínkování se aktivně zapojila i Knihovna MFF prostřednictvím Mgr. K. Vrtálkové, která je členkou pracovní skupiny pro výběr a implementaci discovery systému na UK. Koncem září 2015 byla spuštěna beta verze zakoupeného vyhledávače EDS (EBSCO Discovery Service) od firmy EBSCO. Tento discovery systém na jednom místě integruje vyhledávání v různorodých zdrojích, které jsou dostupné na UK a na fakultě. V celouniverzitní studentské soutěži na konci roku 2015 pro něj byl vybrán název UKAŽ. V současné době probíhá implementace systému.

Od 1.4.2015 se bibliografické záznamy začaly celouniverzitně zpracovávat dle nových pravidel RDA (Ressource Description and Access), která jsou závaznými katalogizačními pravidly pro Českou republiku. Pracovníci knihovny absolvovali příslušná školení a knihovna sama uspořádala dvě interní setkání katalogizátorů, kde se soustředila na problémy implementace nových pravidel RDA do katalogizační praxe v Knihovně MFF UK.

Na pravidelné schůzce CKIS v červnu 2015 byla schválena jednotná výpůjční matice pro UK, která by měla být v návaznosti na Knihovní řád UK implementována do systému Aleph na začátku semestru 2016/17. Před jejím definitivním nastavením v systému je nutno vypracovat a předložit ke schválení nový Provozní řád knihovny MFF UK. Protože schválená matice plně neodpovídá potřebám MFF, bude nutno se připravit na vzniklé problémy a po jejím zavedení je jednotlivě řešit.

Knihovna úspěšně dokončila sběr, digitalizaci a zpřístupnění závěrečných prací podaných k obhajobě v letech 2006 – 2009, jak nařizovalo Opatření rektora 6/2010. Tabulka výsledků byla zveřejněna na kolegiu rektora v lednu 2016.

V únoru 2015 proběhla již druhá revize výpůjček zaměstnanců fakulty prostřednictvím systému Aleph. Finální odesílání přehledů výpůjček z centrálního systému UK neproběhlo dle představ knihovny, a proto si jejich rozesílání bude nadále zajišťovat knihovna sama.

Během léta byly provedeny revize příručního fondu v knihovně v Troji a částečná revize v depozitáři na Malé Straně. Pokračovalo retrospektivní zpracování časopisů v depozitáři v Troji. Bylo zpracováno 17 titulů časopisů a více než 500 jednotek.

Na jaře 2015 se podařilo optimalizovat podmínky pro dlouhodobé uchovávání fondu v depozitáři a Knihovně dějin přírodních věd v Troji. Správa budov po opakovaných žádostech knihovny odstranila přetrvávající problém se zatékáním a posílila špatně fungující klimatizaci v těchto prostorách.

Bylo nutné vymalovat prostory pobočky na Malé Straně, které byly během přívalových srážek zasaženy protečením vody ze střechy budovy.

Pobočka matematického oddělení knihovny v Karlíně řešila celý rok několik problémů spojených se vstupními dveřmi, jejich zabezpečovacím systémem a automatickým zámkem. Poté, co se prokázalo, že příčina není softwarového původu, byla provedena jejich rekonstrukce. V případě přetrvávajících problémů bude požadováno celkové řešení v příštím roce.

Oddělení na Karlově a v Troji bylo vybaveno novými sedacími pytli a rozšířila se tak požadovaná relaxační místa pro čtenáře knihovny. Před půjčovnou skript a učebnic v Troji byl v únoru 2015 umístěn nový bibliobox. Využívání biblioboxů roste a knihovna uvažuje o jejich rozšíření na další pobočky knihovny.

V informatickém oddělení na Malé Straně byl zaveden režim objednávek a výdeje z uzavřeného skladiště knihovních jednotek ze sbírky INFD (sklad v suterénu). Tato služba výrazně zracionalizovala celý proces.

Zástupkyně knihovny se na přelomu srpna a září opětovně zúčastnily setkání studentů prvních ročníků na Albeři, kde úspěšně reprezentovaly knihovnu a představily studentům její služby.

23. 9. 2015 se Knihovna MFF na podnět vedení UK zapojila do charitativní akce Srdíčkový den. Prodalo se 104 srdíček.

Na podzim vznikl již druhý kalendář knihovny, představující vybrané osobnosti fyziky, matematiky a informatiky v návaznosti na jejich publikace, které má Knihovna MFF ve svém fondu.

V průběhu prosince fakulta obdržela stavební povolení pro realizaci nového pavilonu v Troji, začátek stavby se očekává na jaře-létě 2016. Není však dosud jasné, zda prostory určené knihovně budou realizovány v plánovaném rozsahu.
D. Hrušková, M. Kučová, K. Vrtálková  28.1.2016