Ing. Bohumil Kurka

Department
Laboratory of General Physics Education
Phone
+420 95155 1284
E-mail
Bohumil.Kurka@mff.cuni.cz
Room / building
M -190, 1st basement, Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 2027/3, Praha 2