RNDr. Tomáš Janda

Phone
951551285
E-mail
Tomas.Janda@mff.cuni.cz
Room / building
M -171, 1st basement, Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 2027/3, Praha 2