Mgr. Jan Palacký

Phone
951 551 346
Fax
224 922 797
E-mail
Jan.Palacky@mff.cuni.cz
Room / building
F -184, 1st basement, Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2