Roman Šilha

Department
Institute of Physics of Charles University
Phone
95155 1489
Fax
224 92 27 97
E-mail
silha@karlov.mff.cuni.cz
Room / building
F -109, 1st basement, Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2